Servicevillkor


GODKÄNNANDE AV VILLKOR.

De tjänster som Solvusoft tillhandahåller gäller under följande användarvillkor ("TOU"). Solvusoft Corporation reserverar sig rätten att när som helst uppdatera TOU utan föregående meddelande. Den senaste version av TOU kan läsas genom att du klickar på hypertext länken "Användarvillkor" längst ner på vår websida.

BESKRIVNING AV TJÄNSTER.

Genom sitt nätverk av Web produkter, kan Solvusoft Corporation erbjuda dig tillgång till en mängd resurser, inkluderat utvecklingsverktyg, nedladdningsplatser, kommunikationsforum and produktinformation (gemensamt kallat "Tjänster"). Servicen, inkluderat uppdateringar, förbättringar, nya funktioner, och/eller tillägg av nya Web prokter, gäller under de villkor angivna i Användarvillkoren (TOU).

BEGRÄNSNINGAR FÖR PERSONLIGT OCH ICKE KOMMERCIELLT ANVÄNDANDE.

Om inte annat angivits gäller tjänsterna för personligt och icke kommerciellt bruk. Det är inte tillåtet att modifiera, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa arbete deriverat från, överföring, eller sälja någon form av information, mjukvara, produkt, service som erhållits från denna servicetjänst.

SEKRETESS OCH SKYDD AV PERSONUPPGIFTER.

Läs mer under sekretesspolicy när det gäller inhämtning och användande av din personliga information.

SPECIFIK NOTERING FÖR MJUKVARA TILLGÄNGLIG PÅ DENNA WEBPLATS.

All mjukvara som finns tillgänglig för nedladdning från denna Service ("Mjukvara") är upphovsrättsskyddat material som tillhör Solvusoft Corporation och/eller dess leverantörer.

Användningen av mjukvaran styrs av villkoren i licensavtalet för slutanvändare, som medföljer eller ingår i mjukvaran ("Licensavtal").

En slutanvändare ska inte installera någon mjukvara som inte har ett medföljande Licensavtal, om inte han/hon först godkänner att de kommer att följa Licenavtalets villkor.

Mjukvaran är gjord tillgänglig för nedladdning endast för användande av slutanvändare enligt Licensavtalet.

Varje reproduktion eller reditribuering av mjukvaran är inte i enlighet med Licenavtalet, där det klart och tydligt säger att det är förbjudet enligt lag, och kan resultera i civilsrättslig eller straffsrättsligt skadestånd.

Överträdelse kommer att beivras i största möjliga utsträckning.

UTAN ATT BEGRÄNSA FÖREGÅENDE, KOPIERING AV MJUKVARAN TILL ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR VIDARE REPRODUKTION ELLER REDISTRIBUTION ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET, OM INTE SÅDAN REPRODUKTION ELLER REDISTRIBUTION TILLÅTS AV MEDFÖLJANDE LICENSAVTAL.

GARANTIER FÖR MJUKVARAN GÄLLER ENLIGT LICENSAVTALET.

FÖRUTOM GARANTIER I LICENSAVTALET FRISKRIVER SIG SOLVUSOFT CORPORATION HÄRMED ALLA GARANTIER OCH VILLKOR AVSEENDE MJUKVARAN, INKLUSIVE ALLA GARANTIER OCH VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, VARKEN UTTRYCKTA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, LÄMPLIGT FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, SOM TITEL OCH UTAN INTRÅNG.

FÖR DIN BEKVÄMLIGHET KAN SOLVUSOFT CORPORATION GÖRA TILLGÄNGLIG SOM EN DEL AV DEN SERVICE FÖR SINA MJUKVARUPRODUKTER, SOM VERKTYG FÖR ANVÄNDANDE OCH/ELLER NEDLADDNING.

SOLVUSOFT CORPORATION LÄMNAR INGA GARANTIER FÖR RIKTIGHETEN ELLER UTKOMSTEN SOM KAN HÄRRÖRA SIG FRÅN SÅDAN ANVÄNDNING AV SÅDANA VERKTYG.

VAR VÄNLIG RESPEKTERA DEN IMMATERIELLA RÄTTIGHETEN FÖR ANDRAS EGENDOM VID ANVÄNDNING AV SÅDANA VERKTYG SOM GJORT TILLGÄNGLIGA VIA DEN SERVICE ELLER SOM FINNS I SOLVUSOFT CORPORATIONS MJUKVARUPRODUKTER.

BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER.

Varje mjukvara som laddas ner från tjänsten för eller på uppdrag av USA, dess myndigheter och/eller hjälpmedel ("US GOVERNMENT"), är försedd med begränsade rättigheter.

Användning, kopiering, eller yppande av den amerikanska regeringen är föremål för restriktioner som anges i punkt (c) (1) (ii) i klausulen för "Rights in Technical Data and Computer Software" i DFARS 252.227-7013 eller i styckena (c) (1) och (2) i "Commercial Compuiter Software - Restricted Rights i 48 CFR 52.227-19, som tillämpligt.

Tillverkare är Solvusoft Corporation, 848 N. Rainbow Blvd #3321, Las Vegas, NV 89107.

SPECIFIK NOTERING FÖR DOKUMENT TILLGÄNGLIGA PÅ DENNA WEBPLATS.

Tillåtelse att använda Dokument (så som papper, press releaser, data blad och FAQ) från Servicen är tillåten under förutsättning att (1) nedanstående upphovsrättsliga meddelande finns synligt på alla kopior och att både upphovrättsskyddet och noterat tillstånd också finns med, (2) användning av sådant Dokument från Servicen är i informationssyfte och för endast icke kommersiellt eller personligt bruk och att det inte kopieras eller publiceras på någon netvärksdatorn eller spridd i media, och (3) att inga modifieringar av dokument har gjorts.

Ackrediterade utbildnings instutitioner, så som grundskolan, högstadiet, gymnasiet, universitet, privat/offentlig skola, och kommunal skola, får ladda ned och reproducera dokumenten för distribution i klassrummen. Ditribution utanför klassrummen kräver skriftlig tillåtelse. Användning utöver dessa är förbjudna enligt lag, och kan komma att prövas civilsrättsligt och straffsrättligt. Överträdelse kommer att beivras i största möjliga utsträckning.

Dokument som nämns ovan inkluderar inte designen eller layouten av de av Solvusoft Corporation.com Websidor eller annat av Solvusoft Corporation ägt, drivet, licensierat eller kontrollerad plats. Inslag i Solvusoft Coporations webplats är varumärkesskyddade, illojal konkurrens och andra lagar och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Ingen logo, grafik, ljud eller bild från Solvusoft Corporations webplats får kopieras eller återutsändas utan medgivande av Solvusoft Corporation.

SOLVUSOFT CORPORATION OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER GÖR NÅGON SOM HELST BEDÖMNING OM LÄMPLIGHETEN I INNEHÅLLET I DOKUMENTEN OCH DEN RELATERADE GRAFIK SOM PUBLICERATS SOM EN DEL AV SERVICEN FÖR NÅGOT ÄNDAMÅL. ALLA SÅDANA DOKUMENT OCH RELATERAD GRAFIK LÄMNAS SOM DEN ÄR OCH UTAN NÅGON SOM HELST GARANTIER. SOLVUSOFT CORPORATION OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER FRÅNSKRIVER SIG ALLA GARANTIER OCH VILLKOR FÖR DENNA INFORMATION, INKLUDERAT ALLA GARANTIER OCH VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, VARKEN UTTRYCKTA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, TITEL ELLER FÖR INTRÅNG. VID INGET TILLFÄLLE SKALL SOLVUSOFT CORPORATION OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER FÖR NÅGOT SPECIELLT, INDIREKT ELLER FÖLJDSKADOR ELLER SKADOR VID FÖRLUST AV DATA ELLER VINST, VARE SIG I EN AV KONTRAKT, FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAN SKADEBRINGANDE ÅTGÄRD, FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV INFORMATION TILLGÄNGLIG FRÅN TJÄNSTEN.

DOKUMENT OCH RELATERAD GRAFIK PUBLICERAD PÅ SERVICEN KAN INNEHÅLLA TEKNISKA ELLER TYPOGRAFISKA FEL. ÄNDRINGAR I INFOMATION GÖRS PERIODVIS. SOLVUSOFT CORPORATION OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER FÅR NÄR SOM HELST GÖRA FÖRBÄTTRINGAR OCH/ELLER ÄNDRINGAR I PRODUKTERNA OCH/ELLER MJUKVARORNA.

NOTERING ANGÅENDE MJUKVARA, DOKUMENT OCH TJÄNSTER TILLGÄNGLIGA PÅ DENNA WEBPLATS.

VID INGET TILLFÄLLE SKALL SOLVUSOFT CORPORATION OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER FÖR NÅGOT SPECIELLT, INDIREKT ELLER FÖLJDSKADOR ELLER SKADOR VID FÖRLUST AV DATA ELLER VINST, VARE SIG I EN AV KONTRAKT, FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAN SKADEBRINGANDE ÅTGÄRD, FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV INFORMATION TILLGÄNGLIG FRÅN TJÄNSTEN.

MEDLEMSKONTO, LÖSENORD, OCH SEKRETESS.

Om någon av tjänsterna kräver att du öppnar ett konto, måste du fylla i och registrera dig, och ge oss din nuvarande, fullständiga och korrekta information på registrerings blanketten. Du behöver också välja ett lösenord och användarnamn. Du är helt ansvarig för att hemlighålla ditt lösenord och konto. Vidare, är du också ansvarig för varje och alla aktiviteter som sker på ditt konto. Du förbinder dig att meddela Solvusoft Corporation vid obehörig användning av ditt konto eller om något annat brott mot säkerheten. Solvusoft Corporation ansvarar inte för förlust som kan uppstå som en följd av att någon annan använder ditt lösenord eller konto, antingen med eller utan din vetskap. Du kan dock hållas ansvarig för förluster som drabbar Solvusoft Corporation eller någon annan part på grund av att någon annan använder ditt konto eller lösenord. Det är inte tillåtet att använda någon annans konto vid något tillfälle utan kontoinnehavarens tillstånd.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING.

Som ett villkor för användande av denna service, kan du inte använda denna service för ändamål som är olagliga eller som bryter mot dessa regler, villkor och noteringar. Du får inte använda tjänsterna på något sätt som kan skada, avaktivera, överbelasta eller försämra någon Solvusoft Corporation server eller nätverk som är anslutet till någon Solvusoft Corporation server, eller störa någon anna parts användning av alla tjänster. Du får inte försöka få obehörig tillgång till några tjänster , andra konton, datorsystem eller nätverk som ör anslutna till någon Solvusoft Corporation server eller till någon av tjänsterna genom hackning, lösenordsfiske eller annat sätt. Du får inte skaffa eller försöka skaffa material eller information på något sätt som inte avsiktligt gjorts tillgänglig genom tjänsten.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

Tjänsterna kan innehålla e-posttjänster, BBS-tjänster anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper, forum, personliga hemsidor, kalendrar, fotoalbum, dokumentskåp och / eller andra meddelande eller kommunikation utformade så att du kan kommunicera med andra (var och en "Kommunikationstjänst" och tillsammans "Kommunikationstjänster"). Du förbinder dig att använda kommunikationstjänsterna bara för att posta, skicka och ta emot meddelanden och material som är korrekt och i förekommande fall, relaterade till den specifika Kommunikationstjänsten. Som exempel, och inte som en begränsning, godkänner du att när du använder kommunikationstjänsterna, kommer du inte att:

Solvusoft Corporation har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller sig Solvusoft Corporation rätten att granska material som skickas till Kommunikationstjänsterna och ta bort material efter eget gottfinnande. Solvusoft Corporation förbehåller sig rätten att säga upp din tillgång till någon eller alla av Kommunikationstjänsterna när som helst, utan förvarning, oavsett orsak.

Solvusoft Corporation förbehåller sig rätten att alltid avslöja någon information som Solvusoft Corporation anser nödvändiga för att uppfylla gällande lagar, juridiska processer eller begäran, eller att redigera, vägra att publicera eller ta bort information eller material, helt eller delvis, i Solvusoft Corporations eget gottfinnande.

Var alltid försiktig när du uppger någon personlig information om dig själv eller dina barn i en Kommunikationstjänst. Solvusoft Corporation har ingen kontroll över eller stödjer innehållet, meddelanden eller information som finns i en Kommunikationstjänst och därför frånsäger sig Solvusoft Corporation allt ansvar beträffande Kommunikationstjänsterna och alla åtgärder som en följd av ditt deltagande i en Kommunikationstjänst. Chefer och värdar är inte auktoriserade Solvusoft Corporation talesmän, och deras åsikter återspeglar inte nödvändigtvis de av Solvusoft Corporation.

Material som laddas upp till kommunikationstjänsterna kan bli föremål för begränsningar vad gäller användning, reproduktion och / eller spridning, du är ansvarig för att åtfölja sådana begränsningar om du laddar ner materialet.

MATERIAL SOM SKICKATS TILL SOLVUSOFT CORPORATION PÅ ALLA SOLVUSOFT CORPORATIONs WEBPLATSER.

Solvusoft Corporation gör inte anspråk på äganderätt till det material du tillhandahåller Solvusoft Corporation (inklusive feedback och förslag) eller annonsera, ingång eller underkasta sig någon Services eller dess tillhörande tjänster för granskning av allmänheten eller av medlemmar från någon offentlig eller privata gemenskaper. Men genom att posta, överföra, mata in, tillhandahålla eller skicka ("posta") ditt bidrag beviljar Solvusoft Corporation, dess dotterbolag och nödvändiga underlicenstagare tillåtelse att använda ditt bidrag i samband med driften av deras Internet-företag (inklusive, utan begränsning , alla Solvusoft Corporation Services), inklusive, utan begränsning, licensrättigheter till att:

Ingen ersättning kommer att betalas med avseende på användningen av ditt bidrag enligt häri. Solvusoft Corporation har ingen skyldighet att publicera eller använda ett bidrag som du tillhandahåller och Solvusoft Corporation kan ta bort ett bidrag när som helst efter eget gottfinnande.

Genom att publicera ett bidrag garanterar du att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till ditt bidrag som beskrivs i dessa användningsvillkor inklusive och utan begränsning, alla de rättigheter som krävs för dig att ge, posta, överföra, ingång eller lämna inlagor.

Förutom garantin och representation som anges ovan, genom att publicera ett bidrag som innehåller bilder, fotografier, bilder eller som annars grafiska helt eller delvis ("bilder"), garanterar och utfäster du att (a) du är upphovsrätten ägare av sådana bilder, eller att upphovsrättsinnehavaren av sådana bilder har gett dig tillstånd att använda sådana bilder eller något innehåll och / eller bilder som finns i sådana bilder överensstämmer med sättet och syftet av din användning och inte annat tillåts i dessa användarvillkor och tjänster, (b) du har de rättigheter som krävs för att bevilja de licenser och underlicenser som beskrivs i dessa användningsvillkor, och (c) att varje person som avbildas i sådana bilder, om några, har gett sitt samtycke till användning av bilderna som som anges i dessa användarvillkor, inklusive, som exempel, och inte som en begränsning, distribution, offentlig visning och reproduktion av sådana bilder.

MEDDELANDE OCH FÖRFARANDE FÖR KRAV VID UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG.

Enligt avdelning 17 i United States Code, Section 512 (c) (2), bör anmälan om upphovsrättsintrång skickas till tjänsteleverantörens utsedda ombud. ALLA FRÅGOR SOM INTE FÖLJER NEDANSTÅENDE FÖRFARANDE KOMMER INTE ATT BESVARAS.

Se meddelande och procedur för att anmäla intrång i upphovsrätt.

LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBSIDOR.

DESSA LÄNKAR KOMMER ATT LÅTA DIG LÄMNA SOLVUSOFT CORPORATIONS WEBPLATS. DESSA WEBSIDOR LIGGER INTE UNDER KONTROLL AV SOLVUSOFT CORPORATION OCH SOLVUSOFT CORPORATION ANSVARAR DÄRFÖR INTE FÖR INNEHÅLLET PÅ NÅGON LÄNKAD WEBPLATS ELLER FÖR LÄNKAR SOM PÅ EN LÄNKAD WEBPLATS, ELLER ÄNDRINGAR ELLER UPPDATERINGAR AV SÅDAN WEBPLATS. SOLVUSOFT CORPORATION ÄR INTE ANSVARIG FÖR WEBUTSÄNDNINGAR ELLER ANDRA ÖVERFÖRINGAR AV DATA FRÅN LÄNKADE WEBPLATSER. DESSA LÄNKAR TILLHANDAHÅLLES ENDAST SOM EN FRI SERVICE OCH DETTA INNEBÄR INTE ATT SOLVUSOFT COPORATION STÖDJER SIDAN.

POLICY FÖR OOMBEDD INLÄMNING AV MATERIAL.

SOLVUSOFT CORPORATION ELLER NÅGON AV DESS ANSTÄLLDA TAR INTE EMOT ELLER TAR STÄLLNING TILL OOMBETT MATERIAL, INKLUDERAT IDEER FÖR ANNONSERING, ERBJUDANDEN, NYA PRODUKTER, TEKNIK, PROCESSER, MATERIAL, MARKNADSPLANER ELLER NYA PRODUKTNAMN. VAR GOD SKICKA INTE NÅGRA KREATIVA ORIGINALVERK, PROVER, DEMOS ELLER ANDRA ARBETEN TILL OSS. DET ENDA SYFTET MED DENNA POLICY ÄR ATT UNDVIKA POTENTIELLA MISSFÖRSTÅND ELLER TVISTER NÄR SOLVUSOFT CORPORATIONS PRODUKTER ELLER STRATEGIER KAN LIKNA IDEER INLÄMNADE TILL SOLVUSOFT CORPORATION. SÅ SNÄLLA SKICKA INTE OOMBEDDA IDEER TILL SOLVUSOFT CORPORATION ELLER TILL NÅGON ANSTÄLLD HOS SOLVUSOFT CORPORATION. OM, TROTS VÅR UPPMANING ATT INTE SKICKA IN DINA IDEER OCH MATERIAL, DU FORTFARANDE SKICKAR IN DEM, MÅSTE NI FÖRSTÅ ATT SOLVUSOFT CORPORATION INTE GARANTERAR ATT DINA IDEER OCH MATERIAL BEHANDLAS KONFIDENTIELLT ELLER SKYDDAT.