Podmínky užívání


SOUHLAS S PODMÍNKAMI.

Služby, které jsou vám poskytovány Solvusoft Corporation podléhají následujícím Podmínkám užívání. Solvusoft Corporation si vymezuje právo aktualizovat Podmínky užívání bez vašeho vědomí. Aktuální verze Podmínek je k dispozici po kliknutí na odkaz ve spodní části našich stránek.

POPIS SLUŽEB.

Prostřednictvím své sítě webových vlastností vám Solvusoft Corporation poskytuje přístup ke škále zdrojů, včetně vývojových nástrojů, prostoru pro stahování, komunikačního fóra a informací o produktech (souhrnně "Služby"). Tyto služby včetně veškerých aktualizací, rozšíření, nových funkcí a/nebo přidání nových webových vlastností podléhají Podmínkám užívání.

OMEZENÍ OSOBNÍHO A NEKOMERČNÍHO UŽÍVÁNÍ.

Pokud není uvedeno jinak, Služby jsou pro osobní a nekomerční užívání. Není dovoleno měnit, kopírovat, distribuovat, zobrazovat, předvádět, reprodukovat, vydávat, licensovat, vytvářet napodobeniny, převádět nebo prodávat jakékoliv informace, software, produkty nebo služby poskytnuté Službami.

SOUKROMÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Více informací týkajících se sběru a využití osobních údajů je k nalezení v Prohlášení o ochraně soukromí.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU DOSTUPNNÉHO NA TOMTO WEBU.

Jakýkoliv software, který je ze Služeb ("Software") k dispozici ke stažení je copyrightem Solvusoft Corporation a/nebo jeho dodavatelů. Užívání Softwaru je řízeno podmínkami užívání v licenci pro koncového zákazníka, která doplňuje nebo je zahrnuta v Softwaru ("Licenční smlouva"). Koncovému uživateli nebude možno instalovat jakýkoliv Software, který doplňuje Licenční smlouva, pokud nejdříve neodsouhlasí podmínky Licenční smlouvy.

Software je dostupný ke stažení pouze pro užívání koncovým uživatelem dle Licenční smlouvy. Jakákoliv redistribuce nebo reprodukce Softwaru, které není v souladu s Licenční smlouvou je výslovně zakázána zákonem a může vyústit ve vážné občanskoprávní a trestní postihy. Porušení bude trestně stíháno v maximálním možném rozsahu.

BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO, KOPÍROVÁNÍ NEBO PRERODUKCE SOFTWARU JAKÉMUKOLIV JINÉMU SERVERU NEBO UMÍSTĚNÍ PRO DALŠÍ REPRODUKCI A REDISTRIBUCI JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO, POKUD TAKOVÁ REPRODUKCE NEBO REDISTRIBUCE NENÍ VÝSLOVNĚ POVOLENA LICENČNÍ SMLOUVOU SOFTWARU.

ZÁRUKA SOFTWARU, POKUD EXISTUJE, SE ŘÍDÍ JEN PODMÍNKAMI LICENČNÍ SMLOUVY. POKUD TAK NENÍ UVEDENO V LICENČNÍ SMLOUVĚ, SOLVUSOFT CORPORATION TÍMTO ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY A STAV TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU, VČETNĚ VŠECH ZÁRUK A STAVŮ PRODEJNOSTI, AŤ UŽ VÝSLOVNĚ, PŘEDPOKLÁDANĚ NEBO ZÁKONĚ, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, TITULU A NEPORUŠENÍ.

PRO VAŠE POHODLÍ, MŮŽE SOLVUSOFT CORPORATION ZPŘÍSTUPNIT JAKO SOUČÁST SLUŽEB NEBO V JEHO VLASTNÍCH SOFTWAROVÝCH PRODUKTECH, NÁSTROJE A UTILITY K POUŽÍTI A/NEBO STAŽENÍ. SOLVUSOFT CORPORATION NEZARUČUJE PŘESNOST VÝSLEDKŮ NEBO VÝSLEDEK, KTERÝ VYPLÝVÁ Z UŽITÍ TĚCHTO NÁSTROJŮ A UTILIT. RESPEKTUJTE PROSÍM DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ OSTATNÍCH PŽI UŽÍVÁNÍ NÁSTROJŮ A UTILIT, KTERÉ JSOU DÁNY K DISPOZICI POMOCÍ SLUŽEB NEBO V SOFTWAROVÝCH PRODUKTECH SOLVUSOFT CORPORATION.

INFORMACE O OMEZENÍ PRÁV. Jakýkoliv Software, který je stažen ze Služeb pro nebo prostřednictvím Spojených států amerických, jejich agentur a/nebo institucí (Vláda Spojených států), je doplněn o Omezení práv. Využití, duplikace nebo zveřejnění Vládou Spojených států podléhá omezení v pododstavci c)(1)(ii) z Rights in Technical Data and Computer Software doložky u DFARS 252.227-7013 nebo pododstavcích (c)(1) and (2) z Commercial Computer Software - Restricted Rights u 48 CFR 52.227-19. Výrobce je Solvusoft Corporation, 848 N. Rainbow Blvd #3321, Las Vegas, NV 89107.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE DOSTUPNÝCH DOKUMENTŮ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE.

Povolení k užití Dokumentů (tj. jako bílé knihy, tiskové zprávy, datových archů a často kladených otázek) Služeb je zaručeno, s tím, že (1) níže uvedené upozornění o copyrightu a jak upozornění, tak i toto povolení bude zveřejněno, (2) užití takového Dokumentu Služeb je jen pro informační a nekomerční nebo osobní použití a nebude kopírováno nebo zveřejňováno na žádné počítačové síti nebo vysíláno jiným médiem, a (3) znění Dokumentů nebude měněno. Akreditovaná vzdělávací zařízení, jako jsou K-12, univerzity, veřejné/soukromé školy a státní školy, si mohou stáhnout a reprodukovat Dokumenty pro potřeby třídy. Distribuce mimo třídy vyžaduje výslovné písemné povolení. Jakékoliv jiné využití je výslovně zakázáno zákonem a může vyústit v občanskoprávní a trestní stíhání. Porušení bude stíháno v maximálním možném rozsahu.

Výše uvedené Dokumenty nezahrnují design a rozvržení webových stránek Solvusoft Corpotation.com ani jiné stránky, kterou Solvusoft Corporation vlastní, spravuje, licensuje nebo kontroluje. Prvky stránek Solvusoft Corporation jsou chráněny obchodními známkami, proti nekalé soutěži a dalšími právy a nesmějí být kopírovány nebo napodobovány jako celek ani jejich části. Žádné logo, grafika, zvuky nebo obrázky z webových stránek Solvusoft Corporation nesmějí být kopírování nebo přenášeny, pokud to není výslovně povoleno Solvusoft Corporation.

SOLVUSOFT CORPORATION A/NEBO JEHO PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ NEZARUČUJÍ VHODNOST INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V DOKUMENTECH A PŘÍBUZNÉ GRAFICE VYDANÉ JAKO SOUČÁST SLUŽEB PRO JAKÝKOLIV ÚČEL. VŠECHNY TAKOVÉ DOKUMENTY A GRAFIKY JSOU POSKYTOVÁNY BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY. SOLVUSOFT CORPORATION A/NEBO JEHO PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ TÍMTO ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY A STAV TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU, VČETNĚ VŠECH ZÁRUK A STAVŮ PRODEJNOSTI, AŤ UŽ VÝSLOVNĚ, PŘEDPOKLÁDANĚ NEBO ZÁKONĚ, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, TITULU A NEPORUŠENÍ. SOLVUSOFT CORPORATION A/NEBO JEHO PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ NEJSOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ŠKODY NEBO ŠKODY JAKKOLIV VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZTRÁTY DAT NEBO ZISKŮ, AŤ UŽ PŘI DODRŽOVÁNÍ SMLOUVY, ZANEDBÁNÍM NEBO JINÝM NEOPRÁVNĚNÝM JEDNÁNÍM VZNIKAJÍCÍM NEBO VE SPOJITOSTI S DATY NEBO VÝKONEM INFORMACÍ POSKYTNUTÝMI SLUŽBAMI.

TYTO DOKUMENTY A PŘÍBUZNÁ GRAFIKA UVEŘEJNĚNÉ VE SLUŽBÁCH MOHOU OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. INFORMACE JSOU PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVÁNY. SOLVUSOFT CORPORTION A/NEBO JEHO PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ MOHOU KDYKOLIV VYLEPŠOVAT A/NEBO PROVÁDĚT JINÉ ZMĚNY U PRODUKT(Ů) A/NEBO PROGRAMŮ ZDE POPSANÝCH..

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU, DOKUMENTŮ A SLUŽEB DOSTUPNÝCH NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE.

SOLVUSOFT CORPORATION A/NEBO JEHO PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ NEJSOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ŠKODY NEBO ŠKODY JAKKOLIV VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZTRÁTY DAT NEBO ZISKŮ, AŤ UŽ PŘI DODRŽOVÁNÍ SMLOUVY, ZANEDBÁNÍM NEBO JINÝM NEOPRÁVNĚNÝM JEDNÁNÍM VZNIKAJÍCÍM NEBO VE SPOJITOSTI S DATY NEBO VÝKONEM SOFTWARU, DOKUMENTŮ, BĚHEM PROVIZE NEBO CHYBOU PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, NEBO INFORMACÍ POSKYTNUTÝMI SLUŽBAMI.

UŽIVATELSKÝ ÚČET, HESLO A BEZPEČNOST.

Jestliže po vás jakákoliv Služba vyžaduje založení účtu, musíte vyplnit registraci současnými, kompletními a přesnými informacemi, tak jak je vyžadováno dotazníkem. Budete požádaní, abyste si zvolili uživatelské jméno a heslo. Je vaší zodpovědností udržet heslo k vašemu účtu v tajnosti. Stejně tak jste zodpovědní za jakékoliv aktivity, které budete s vaším účtem provádět. Souhlasíte s tím, že budete okamžitě informovat Solvusoft Corporation, pokud dojde k neautorizovanému použití vašeho účtu nebo dojde k jinému narušení bezpečnosti. Solvusoft Corporation nebude odpovědná za jakoukoliv ztrátu, bude-li váš účet nebo heslo používat někdo cizí, ať už s nebo bez vašeho vědomí. Můžete ale být odpovědní za jakoukoliv ztrátu vzniklou Solvusoftu nebo jiným stranám, pokud bude někdo jiný užívat vašeho účtu nebo hesla. Není povoleno používat účet kohokoliv cizího bez povolení majitele účtu.

ŽÁDNÉ NEZÁKONNÉ NEBO ZAKÁZANÉ UŽÍVÁNÍ.

Podmínkou při užívání Služeb je, že nebudete užívat Služby za účelem, který je nezákonný nebo zakázaný smluvními podmínkami a upozorněními. Není dovoleno užívat Služby způsobem, který by mohl poškodit, zpomalit, přetížit nebo zhoršit jakýkoliv server Solvusoft Corporation, nebo sít(ě) připojené k jakémukoliv serveru Solvusoft Corporation, nebo se chovat v rozporu s užitím a využitím Služeb jinými stranami. Není dovoleno pokoušet se o nepovolený přístup k jakékoliv Službě, cizím účtům, počítačovým systémům nebo sítím připojených k jakémukoliv serveru Solvusoft Corporation nebo k jakékoliv Službě za pomocí hackování, podvodným zjišťováním hesla nebo jinými způsoby. Není dovoleno získat nebo se jakýmikoliv způsoby pokoušet získat materiál nebo informace, který není záměrně poskytován Službami.

UŽÍVÁNÍ SLUŽEB

Služby mohou zahrnovat služby e-mailu, bulletinové služby, chatovací prostředí, novinkové skupiny, fóra, komunity, osobní webové stránky, kalendáře, fotoalba, kartotéky a/nebo jiné zprávy nebo komunikační prostředky navržené za účelem komunikace s ostatním (každý "Komunikační služba" a souhrnně "Komunikační služby"). Souhlasíte, že budete používat Komunikační služby jen pro psaní, zasílání a přijímání zpráv a materiálu, který je vhodný, a případně, ve vztahu k určité Komunikační službě. Jako příklad, a ne jen v následujících omezeních, souhlasíte, že při užívání Komunikačních služeb, nebudete:

Solvusoft Corporation není povinna monitorovat Komunikační služby. Solvusoft Corporation si ale vymezuje právo ke zhodnocení materiálů uveřejněných na Komunikačních službách a k odstranění jakéhokoliv materiálu podle vlastního uvážení. Solvusoft Corporation si vyhrazuje právo k ukončení vašeho přístupu k jakýmkoliv částem nebo k celým Komunikačním službám, bez upozornění a z jakéhokoliv důvodu.

Solvusoft Corporation si vyhrazuje právo kdykoliv uveřejnit jakékoliv údaje, pokud to Solvusoft Corporation uzná za nezbytné pro plnění zákona, omezení, trestního stíhání nebo na vládní příkaz, stejně tak upravovat, odmítnout uveřejnit nebo odebrat jakoukoliv informaci nebo materiál, jako celek nebo jeho část, dle uvážení Solvusoft Corporation.

Buďte vždy opatření, pokud zveřejňujete osobní informace o vás nebo vašich dětech prostřednictvím Komunikačních služeb. Solvusoft Corporation nekontroluje nebo neschvaluje takový obsah, zprávy nebo informace, kterou jsou k nalezení v Komunikačních službách a proto, Solvusoft Corporation výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za Komunikační služby a všechny úkony, které provedete v Komunikačních službách. Manažeři a moderátoři nejsou autorizovanými mluvčími Solvusoft Corporation a jejich názory nutně nekorespondují s těmi od Solvusoft Corporation.

Materiály nahrané do Komunikačních služeb mohou být omezeny v užívání, reprodukci a/nebo šíření; jste povinni se takovým omezením přizpůsobit, pokud tyto materiály stahujete.

MATERIÁLY POSKYTNUTÉ SOLVUSOFT CORPORATION NEBO POSLANÉ WEBOVOU STRÁNKOU SOLVUSOFT CORPORATION.

Solvusoft Corporation si nepřivlastňuje materiály, které poskytnete Solvusoft Corporation (včetně zpětných vazeb a návrhů) nebo zašlete, nahrajete nebo předložíte jakékoliv Službě nebo službám jim přidruženým k nahlédnutí veřejnosti nebo členovi jakékoliv veřejné nebo soukromé komunity (každá jako "Příspěvek", kolektivně "Příspěvky). Zasláním, nahráním, poskytnutím nebo přispěním ("Posílání") vašeho Příspěvku povolujete Solvusoft Corporation a jeho přidruženým společnostem a nezbytným sublicencím použít váš Příspěvek v souvislosti s činností jejich internetového podnikání (včetně všech Služeb Solvusoft Corporation), což zahrnuje licenční práva k: kopírování, distribuci, přenosu, veřejnému publikování a provádění, reprodukci, úpravě, překladu a přeformátování vašeho Příspěvku; zahrnuje to uveřejnění vašeho jména v souvislosti s vaším Příspěvkem a právo k sublicenci těchto práv pro dodavatele Služeb.

Žádné náhrady nebudou vyplaceny v souvislosti s použitím vašeho Příspěvku. Solvusoft Corporation nemá povinnost zaslat nebo použít váš Příspěvek a Solvusoft Corporation může odstranit váš Příspěvek kdykoliv dle vlastního uvážení.

Zasláním Příspěvku zaručujete a potvrzujete, že vlastníte nebo jinak disponujete právy k vašemu příspěvku dle Podmínek užívání, tedy právem potřebným k poskytování, posílání, nahrávání a přispívání vašimi Příspěvky.

Kromě zaručení se a potvrzením viz. výše, se Posíláním Příspěvku, který obsahuje obrázky, fotografie, nebo jsou jinak graficky zpracované ("Obrázky") zaručujete a potvrzujete, že (a) vlastníte práva na tyto Obrázky nebo že vlastník práv k Obrázkům vám udělil povolení je používat nebo jiný obsah a/nebo s obsahem těchto Obrázků v souladu s Podmínkami užívání, (b) máte práva nezbytná k udělení licence a sublicence popsaných v Podmínkách užívání a (c) že veškeré osoby zobrazené na Obrázcích, pokud takové jsou, svolili s užitím Obrázků dle Podmínek užívání, včetně, distribuce, veřejného ukazování a reprodukce Obrázků. Posíláním Obrázků udělujete povolení (a) všem členům vaší soukromé komunity (u každých takových Obrázků dostupné členům takové soukromé komunity) n/nebo (b) veřejnosti (u každých takových Obrázků dostupných kdekoliv ve Službách, mimo soukromou komunitu) použít Obrázky v souvislosti s použítím dle Podmínek užívání jakékoliv Služby (tisknutí a zpracování dárkových předmětů s takovými Obrázky), včetně všeobecně platné a výhradné licence k: kopírování, distribuci, přesnosu, veřejnému zobrazování a předvádění, reprodukci, úpravě, překladu a přeformátování Obrázků bez uvedení vašeho jména u takových Obrázků a právo sublicencovat taková práva dodavatelům Služeb. Licence k užití Obrázků popsaná v předchozí větě skončí v momentě, kdy nenávratně a zcela odstraníte Obrázky ze Služeb, s tím, že toto odebrání nijak neovlivní udělené licence v souvislosti s těmito Obrázky předtím než je odeberete. Žádné náhrady nebudou vyplaceny v souvislosti s užitím těchto Obrázků.

UPOZORNĚNÍ A POSTUP PŘI UZNÁNÍ PORUŠENÍ PRÁV COPYRIGHTU.

Dle Hlavy 17, amerického právního systému, sekce 512(c)(2), oznámení o porušení práva copyrightu mají být zaslána na Pověřenému pracovníkovi poskytovatele služeb. VŠECHNY POPTÁVKY NESPLŇUJÍCÍ TUTO PODMÍNKU NEBUDOU ZODPOVĚZENY.

Více na Upozornění a postup při uznání porušení práv copyrightu.

ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN.

ODKAZY V TÉTO OBLASTI VÁM UMOŽNÍ OPUSTIT STRÁNKU SOLVUSOFT CORPORATION. ODKAZOVANÉ STRÁNKY NESPADAJÍ POD KONTROLU SOLVUSOFT CORPORATION A SOLVUSOFT CORPORATION NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA OBSAH KTERÉKOHLIV ODKAZOVANÉ STRÁNKY NEBO ODKAZU NA TAKOVÉ STRÁNCE NEBO ZA ZMĚNY A AKTUALIZACE TAKOVÝCH STRÁNEK. SOLVUSOFT CORPORATION NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA WEBCASTING NEBO JINÉ FORMY VYSÍLÁNÍ NA JAKÉKOLIV ODKAZOVANÉ STRÁNCE. SOLVUSOFT CORPORATION POSKYTUJE TYTO ODKAZY POUZE JAKO DOPLNĚK A ZAHRNUTÍ KTERÉHOKOLIV ODKAZU NEZNAMENÁ PODPORU TÉTO STRÁNCE OD SOLVUSOFT CORPORATION.

PRAVIDLA PRO NEVYŽÁDANÉ PŘÍSPĚVKY.

SOLVUSOFT CORPORATION NEBO KTERÝKOLIV JEHO ZAMĚSTNANEC NEAKCEPTUJÍ NEBO NEBEROU V POTAZ NEVYŽÁDANÉ NÁPADY, VČETNĚ NÁPADŮ NA NOVÉ REKLAMNÍ KAMPANĚ, NOVOU PROPAGACI, NOVÉ PRODUKTY NEBO TECHNOLOGIE, PROCESY, MATERIÁLY, MARKETINGOVÉ PLÁNY NEBO NOVÉ NÁZVY PRODUKTŮ. NEPOSÍLEJTE PROSÍM JAKÉKOLIV VAŠE ORIGINÁLNÍ PRÁCE, UKÁZKY, DEMA NEBO JINÉ PRÁCE. JEDINÝ ÚČEL TĚCHTO PRAVIDEL JE ZAMEZENÍ MOŽNÉHO NEDOROZUMĚNÍ NEBO HÁDEK NAD PRODUKTY NEBO MARKETINGOVÝMI STRATEGIEMI SOLVUSOFT CORPORATION, NA JEJICHŽ NÁPADECH BY SI NĚKDO NÁROKOVAL AUTORSTVÍ. PROSÍME PROTO, NEPOSÍLEJTE NEVYŽÁDANÉ NÁPADY SOLVUSOFT CORPORATION NEBO KOMUKOLIV ZE SOLVUSOFT CORPORATION. POKUD NÁM I PŘES TOTO UPOZORNĚNÍ ZAŠLETE VAŠE NÁPADY A MATERÁLY, POCHOPTE PROSÍM, ŽE SOLVUSOFT CORPORATION SE NEMŮŽE ZARUČIT, ŽE S NIMI BUDE ZACHÁZENO JAKO SE SOUKROMÍM VLASTNICTVÍM.