Condiţii de utilizare a serviciului


ACCEPTAREA TERMENILOR.

Serviciile care vă sunt furnizate de Solvusoft Corporation fac obiectul Termenilor de utilizare („TDU”). Solvusoft Corporation îşi rezervă dreptul de a actualiza TDU în orice moment fără a vă trimite o înştiinţare în acest sens. Cea mai recentă versiune a TDU poate fi consultată făcând clic pe linkul de hipertext „Termeni de utilizare” amplasat în partea de jos a paginilor Web.

DESCRIEREA SERVICIILOR.

Prin reţeaua sa de proprietăţi Web, Solvusoft Corporation vă furnizează acces la o varietate de resurse, inclusiv instrumente pentru dezvoltatori, zone de descărcare, forumuri de comunicare şi informaţii despre produse (denumite colectiv „Servicii”). Serviciile, inclusiv orice actualizări, îmbunătăţiri, caracteristici noi şi/sau adăugarea oricăror noi proprietăţi Web se supun TDU.

LIMITĂRI DE UTILIZARE PERSONALĂ ŞI NECOMERCIALĂ.

În caz că nu se specifică altfel, Serviciile sunt destinate uzului dvs. personal şi necomercial. Nu puteţi să modificaţi, să copiaţi, să distribuiţi, să transmiteţi, să afişaţi, să interpretaţi, să reproduceţi, să publicaţi, să licenţiaţi, să creaţi lucrări derivate, să transferaţi sau să vindeţi orice tip de informaţii, software, produse sau servicii obţinute din Servicii.

CONFIDENŢIALITATEA ŞI PROTECŢIA INFORMAŢIILOR PERSONALE.

Consultaţi Declaraţia privind confidenţialitatea pentru detalii cu privire la colectarea şi utilizarea informaţiilor dvs.

NOTIFICARE SPECIFICĂ SOFTWARE-ULUI DISPONIBIL PE ACEST SITE WEB.

Orice software care poate fi descărcat din cadrul Serviciilor („Software”) este o lucrare cu drepturi de autor a Solvusoft Corporation şi/sau a furnizorilor săi. Utilizarea Software-ului este guvernată de termenii acordului de licenţă pentru utilizatorul final, dacă este cazul, care însoţeşte sau este inclus în Software („Acordul de licenţă”). Un utilizator final nu va putea să instaleze un Software care însoţeşte sau care include un Acord de licenţă, decât dacă este mai întâi de acord cu termenii Acordului de licenţă.

Software-ul este furnizat spre descărcare numai pentru a fi utilizat de către utilizatorii finali în conformitate cu Acordul de licenţă. Orice reproducere sau redistribuire a Software-ului care încalcă Acordul de licenţă este interzisă în mod explicit de lege şi se poate solda cu sancţiuni civile sau penale severe. În cazul încălcării legislaţiei, urmărirea pe cale judiciară se va face la nivelul maxim prevăzut de lege.

FĂRĂ LIMITARE LA CELE MENŢIONATE, COPIEREA SAU REPRODUCEREA SOFTWARE-ULUI PE ORICE ALT SERVER SAU LOCAŢIE PENTRU REPRODUCERI ULTERIOARE SAU REDISTRIBUIRI ESTE INTERZISĂ ÎN MOD EXPLICIT, CU EXCEPŢIA CAZURILOR ÎN CARE O ASTFEL DE REPRODUCERE SAU REDISTRIBUIRE ESTE PERMISĂ ÎN MOD EXPLICIT DE ACORDUL DE LICENŢĂ CARE ÎNSOŢEŞTE SOFTWARE-UL ÎN CAUZĂ.

SOFTWARE-UL BENEFICIAZĂ DE GARANŢIE, DACĂ ESTE CAZUL, NUMAI CONFORM TERMENILOR DIN ACORDUL DE LICENŢĂ. CU EXCEPŢIA GARANŢIILOR ACORDATE PRIN ACORDUL DE LICENŢĂ, SOLVUSOFT CORPORATION EXCLUDE PE ACEASTĂ CALE TOATE GARANŢIILE ŞI CONDIŢIILE CU PRIVIRE LA SOFTWARE-UL ÎN CAUZĂ, INCLUSIV TOATE GARANŢIILE IMPLICATE ŞI CONDIŢIILE DE VANDABILITATE, POTRIVIREA LA UN ANUMIT SCOP, EFORTUL UMAN, TITLUL ŞI NEÎNCĂLCAREA NORMELOR.

PENTRU CONVENIENŢA DVS., SOLVUSOFT CORPORATION VĂ POATE PUNE LA DISPOZIŢIE, ÎN CADRUL SERVICIILOR SAU AL PRODUSELOR SALE DE SOFTWARE, INSTRUMENTE ŞI UTILITĂŢI PENTRU UTILIZARE ŞI/SAU DESCĂRCARE. SOLVUSOFT CORPORATION NU OFERĂ NICIO ASIGURARE CU PRIVIRE LA ACURATEŢEA REZULTATELOR SAU IEŞIRILOR CARE DERIVĂ DIN UTILIZAREA UNOR ASTFEL DE INSTRUMENTE ŞI UTILITĂŢI. VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAŢI DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ALE ALTOR PERSOANE ÎN MOMENTUL ÎN CARE FOLOSIŢI INSTRUMENTELE ŞI UTILITĂŢILE PUSE LA DISPOZIŢIE ÎN CADRUL SERVICIILOR SAU AL PRODUSELOR DE SOFTWARE ALE SOLVUSOFT CORPORATION.

LEGENDĂ DREPTURI RESTRICŢIONATE. Orice software care este descărcat în cadrul Serviciilor pentru sau în numele Statelor Unite ale Americii, agenţiilor şi/sau instrumentelor acestora („Guvernul SUA”) este furnizat cu Drepturi restricţionate. Utilizarea, duplicarea sau divulgarea de către Guvernul SUA este restricţionată conform prevederilor din paragraful (c)(1)(ii) din clauza privind Drepturile din datele tehnice şi software-ul pentru computere din DFARS 252.227-7013 sau paragrafele (c)(1) şi (2) din Software comercial pentru computere - Drepturi restricţionate de la 48 CFR 52.227-19, după caz. Producătorul este Solvusoft Corporation, 848 N. Rainbow Blvd #3321, Las Vegas, NV 89107.

NOTIFICARE SPECIFICĂ DOCUMENTELOR DISPONIBILE PE ACEST SITE WEB.

Se acordă permisiunea de a folosi Documentele (cum ar fi documentele tehnice, comunicatele de presă, fişele de date şi întrebările frecvente) aferente Serviciilor, cu următoarele condiţii: (1) înştiinţarea privind drepturile de autor de mai jos, precum şi înştiinţarea privind drepturile de autor şi prezenta înştiinţare privind permisiunile trebuie să apară pe toate copiile,(2) utilizarea unor asemenea Documente din Servicii este destinată numai unor scopuri informative şi necomerciale sau personale şi nu vor fi copiate sau publicate pe alt computer din reţea sau difuzate în orice fel de mediu, şi (3) nu se aduc niciun fel de modificări asupra vreunui Document. Instituţiile educaţionale acreditate, cum ar fi liceele, universităţile, colegiile private/publice şi colegiile comunitare de stat pot descărca şi reproduce Documentele pentru a le distribui în sălile de clasă. Distribuţia în afara sălilor de clasă necesită o permisiune scrisă explicită. Utilizarea în orice alt scop este interzisă în mod explicit prin lege şi poate avea ca rezultat sancţiuni civile sau penale severe. În cazul încălcării legislaţiei, urmărirea pe cale judiciară se va face la nivelul maxim prevăzut de lege.

Documentele specificate mai sus nu includ elementele de proiectare şi de aspect ale site-ului Web Solvusoft Corporation.com sau ale oricărui alt site deţinut, operat, licenţiat sau controlat de Solvusoft Corporation. Elementele site-urilor Web Solvusoft Corporation sunt protejate de legi privind imaginea comercială, mărcile comerciale, competiţia neloială şi de alte legi, şi nu pot fi copiate sau emulate parţial sau total. Nu se permite copierea sau transmiterea vreunui logo, element grafic, sunet sau imagine, de pe niciun site Web Solvusoft Corporation, dacă acest lucru nu este permis în mod expres de Solvusoft Corporation.

SOLVUSOFT ŞI/SAU RESPECTIVII SĂI FURNIZORI NU EMIT NICIO OPINIE CU PRIVIRE LA POTRIVIREA PENTRU VREUN SCOP A INFORMAŢIILOR DIN DOCUMENTE ŞI A IMAGINILOR ASOCIATE PUBLICATE PE ACEST SITE WEB. TOATE ACESTE INFORMAŢII ŞI ELEMENTE GRAFICE ASOCIATE SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE. SOLVUSOFT CORPORATION ŞI/SAU RESPECTIVII SĂI FURNIZORI EXCLUD PRIN PREZENTA TOATE GARANŢIILE ŞI CONDIŢIILE CU PRIVIRE LA ACESTE INFORMAŢII, CUPRINZÂND TOATE GARANŢIILE ŞI CONDIŢIILE IMPLICATE DE VANDABILITATE, FIE ACESTEA EXPRESE, IMPLICITE SAU STATUTARE, DE POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP, DE TITLU ŞI NEÎNCĂLCARE A NORMELOR. ÎN NICIO PRIVINŢĂ SOLVUSOFT CORPORATION ŞI/SAU FURNIZORII SĂI NU SUNT RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INDIRECTE SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ SAU ORICE FEL DE DAUNE REZULTATE ÎN ALT FEL DIN PIERDERI DE UTILIZARE, DE DATE SAU DE PROFIT, INDIFERENT CĂ ARE LA BAZĂ UN CONTRACT, UN PREJUDICIU, O NEGLIJENŢĂ SAU O RESPONSABILITATE STRICTĂ, DAUNELE CARE REZULTĂ DIN SAU SUNT LEGATE ÎN VREUN FEL DE UTILIZAREA SAU DE REALIZAREA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE DIN ACESTE SERVICII.

DOCUMENTELE ŞI IMAGINILE ASOCIATE PUBLICATE ÎN SERVICII POT INCLUDE INCONSECVENŢE TEHNICE SAU ERORI DE TIPOGRAFIE. ACESTE INFORMAŢII SUNT MODIFICATE PERIODIC. SOLVUSOFT CORPORATION ŞI/SAU FURNIZORII SĂI POT ÎMBUNĂTĂŢI ŞI/SAU MODIFICA ÎN ORICE MOMENT PRODUSELE ŞI/SAU PROGRAMUL (PROGRAMELE) DESCRISE AICI.

NOTIFICARE PRIVIND SOFTWARE-UL, DOCUMENTELE ŞI SERVICIILE DISPONIBILE PE ACEST SITE WEB.

ÎN NICIO PRIVINŢĂ SOLVUSOFT CORPORATION ŞI/SAU RESPECTIVII SĂI FURNIZORI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INDIRECTE SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ SAU ORICE FEL DE DAUNE REZULTATE ÎN ALT FEL DIN PIERDERI DE UTILIZARE, DE DATE SAU DE PROFIT, INDIFERENT DACĂ AU LA BAZĂ UN CONTRACT, UN PREJUDICIU, O NEGLIJENŢĂ SAU O RESPONSABILITATE STRICTĂ, SAU CARE REZULTĂ DIN SAU SUNT LEGATE ÎN VREUN FEL DE UTILIZAREA SAU DE FUNCŢIONAREA SOFTWARE-ULUI, DOCUMENTELOR, FURNIZAREA SAU NEFURNIZAREA DE SERVICII SAU INFORMAŢIILE DISPONIBILE DIN ACESTE SERVICII.

CONT DE MEMBRU, PAROLĂ ŞI SECURITATE.

Dacă vreunul dintre Servicii necesită deschiderea unui cont, trebuie să parcurgeţi procesul de înregistrare oferindu-ne informaţii actuale, complete şi precise solicitate prin formularul de înregistrare aplicabil. De asemenea, veţi alege o parolă şi un nume de utilizator. Sunteţi pe deplin răspunzător pentru menţinerea confidenţialităţii parolei şi a contului dvs. În plus, sunteţi pe deplin răspunzător pentru toate activităţile care se efectuează în cadrul contului dvs. Sunteţi de acord să anunţaţi imediat Solvusoft Corporation cu privire la orice utilizare neautorizată a contului dvs. sau orice altă violare a securităţii. Solvusoft Corporation nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere care se poate produce ca rezultat al utilizării de către altă persoană a contului sau a parolei dvs., indiferent dacă acest lucru se realizează în cunoştinţa dvs. de cauză sau nu. Însă este posibil să fiţi răspunzător pentru pierderile suferite de Solvusoft Corporation sau de altă parte, pierderi datorate utilizării de către altă persoană a contului sau a parolei dvs. Este interzisă în orice moment utilizarea contului unei alte persoane fără permisiunea deţinătorului contului.

EXCLUS UZUL ILEGAL SAU PROHIBIT.

Ca o condiţie a utilizării Serviciilor, nu veţi folosi Serviciile pentru niciun scop ilegal sau interzis de aceşti termeni, aceste condiţii sau înştiinţări. Nu veţi utiliza aceste Servicii în nicio modalitate care ar dăuna, dezactiva, supraîncărca sau deteriora vreun server al Solvusoft Corporation sau reţelele conectate la vreun server Solvusoft Corporation, ori interfera cu orice altă utilizare şi angajare a unei părţi a Serviciilor. Nu veţi încerca să obţineţi acces neautorizat la vreun Serviciu, sistem de computere sau reţele conectate la vreun server Solvusoft Corporation sau la orice alt Serviciu prin fraudare, prin decodificare de parole sau prin orice alte mijloace. Nu veţi obţine sau încerca să obţineţi orice material sau informaţie prin orice mijloc făcut disponibil într-un mod neintenţionat de către Servicii.

UTILIZAREA SERVICIILOR

Serviciile pot conţine servicii de e-mail, aviziere electronice, zone de chat, grupuri de ştiri, forumuri, comunităţi, pagini web personale, calendare, albume foto, cabinete de fişiere şi/sau alte facilităţi de transmitere de mesaje sau de comunicaţii menite să vă ofere posibilitatea de a comunica cu alte persoane (colectiv, „Servicii de comunicaţii”, sunteţi de acord să utilizaţi Serviciile de comunicaţii numai pentru a publica, a trimite sau a primi mesaje şi materiale adecvate şi, când este cazul, relaţionate cu un anumit Serviciu de comunicaţii. Ca exemplu şi nu ca limitare, sunteţi de acord ca atunci când utilizaţi Serviciile de comunicaţii să:

Solvusoft Corporation nu are nici o obligaţie de a monitoriza Serviciile de comunicaţii. Cu toate acestea, Solvusoft Corporation îşi rezervă dreptul de a revizui materialele publicate prin Serviciile de comunicaţii şi de a elimina, la discreţia sa, orice materiale. Solvusoft Corporation îşi rezervă dreptul de a nu mai permite accesul dvs. la oricare sau la toate Serviciile de comunicaţii, în orice moment, fără înştiinţare şi fără să furnizeze un motiv.

Solvusoft Corporation îşi rezervă dreptul să dezvăluie oricând orice informaţii, în cazul în care Solvusoft Corporation consideră că acest lucru este necesar pentru a satisface orice prevederi specificate prin legi, reglementări, proceduri legale sau solicitări guvernamentale, şi de a edita, de a refuza să publice şi de a elimina orice informaţii sau materiale, parţial sau în întregime, la discreţia Solvusoft Corporation.

Aveţi întotdeauna grijă când oferiţi orice informaţii care vă identifică personal pe dvs. sau pe copiii dvs., prin oricare dintre Serviciile de comunicaţii. Solvusoft Corporation nu controlează şi nu îşi dă acordul privind conţinutul, mesajele sau informaţiile care se găsesc în oricare dintre Serviciile de comunicaţii şi, în consecinţă, Solvusoft Corporation nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la Serviciile de comunicaţii sau la orice consecinţe care rezultă din participarea dvs. la oricare dintre Serviciile de comunicaţii. Administratorii şi gazdele nu au fost autorizaţi să îndeplinească rolul de purtători de cuvânt ai Solvusoft Corporation, iar opiniile acestora nu reflectă în mod necesar opiniile Solvusoft Corporation.

Materialele încărcate prin Serviciile de comunicaţii pot fi subiectul unor limitări publicate cu privire la utilizare, reproducere şi/sau diseminare; în cazul în care descărcaţi astfel de materiale, sunteţi răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate din aceste limitări.

MATERIALE FURNIZATE CĂTRE SOLVUSOFT CORPORATION SAU PUBLICATE PE ORICARE DIN SITE-URILE WEB SOLVUSOFT CORPORATION.

Solvusoft Corporation nu revendică dreptul de proprietate asupra materialelor pe care le furnizaţi către Solvusoft Corporation (incluzând comentariile şi sugestiile) sau pe care le publicaţi, le încărcaţi, le introduceţi sau le trimiteţi oricărui site web al Solvusoft Corporation sau serviciilor asociate (denumite individual „Remitere” şi colectiv „Remiteri”). Însă, prin publicarea, încărcarea, furnizarea sau trimiterea („Publicarea”) Remiterii dvs., acordaţi Solvusoft Corporation, companiilor afiliate şi posesorilor de licenţe permisiunea de a utiliza Remiterea dvs. în vederea operării activităţilor acestora pe Internet (incluzând, însă fără a se limita la toate Serviciile Solvusoft Corporation) printre care, fără a se limita la acestea, drepturile de licenţă pentru: copierea, distribuirea, transmiterea, afişarea publică, interpretarea publică, reproducerea, editarea, traducerea şi reformatarea Remiterii dvs.; pentru publicarea numelui dvs. în asociere cu Remiterea; şi dreptul de a sublicenţia asemenea drepturi oricăror furnizori de Servicii.

Nu se va plăti nici un fel de redevenţă pentru utilizarea Remiterii dvs. în forma furnizată aici. Solvusoft Corporation nu are nicio obligaţie de a publica sau de a utiliza o Remitere furnizată de dvs. şi Solvusoft Corporation poate elimina oricând orice Remitere, după cum consideră de cuviinţă.

Prin publicarea, încărcarea, furnizarea sau trimiterea Remiterii dvs., garantaţi şi confirmaţi faptul că deţineţi sau controlaţi în alt mod toate drepturile asupra Remiterii dvs., după cum s-a descris în această secţiune, incluzând, însă fără a se limita la acestea, toate drepturile necesare pentru ca dvs. să furnizaţi, să publicaţi, să încărcaţi, să introduceţi sau să trimiteţi Remiterile.

În plus faţă de garanţiile şi confirmările de mai sus, prin Publicarea unei Remiteri care conţine imagini, fotografii, poze sau alte materiale care sunt parţial sau complet grafice („Imagini”), garantaţi şi confirmaţi că (a) deţineţi drepturile de autor pentru asemenea Imagini sau că beneficiaţi, din partea deţinătorului drepturilor de autor asupra acestor Imagini, de permisiunea de a utiliza aceste Imagini sau a oricărui conţinut şi/sau imagini conţinute în asemenea Imagini în conformitate cu maniera şi scopul în care le utilizaţi şi, de asemenea, în conformitate cu permisiunile din Termenii de utilizare şi cu Serviciile, (b) aveţi drepturile necesare de a oferi drepturile de licenţă şi sublicenţă descrise în Termenii de utilizare şi (c) fiecare persoană prezentată în asemenea Imagini, dacă există, şi-a dat acordul pentru utilizarea Imaginilor în conformitate cu aceşti Termeni de utilizare, incluzând, de exemplu, dar nelimitâdu-se la distribuirea, afişarea în public şi reproducerea unor asemenea Imagini. Prin Publicarea Imaginilor oferiţi (a) tuturor membrilor comunităţii dvs. private (pentru fiecare Imagine furnizată unei asemenea comunităţi private), şi/sau (b) publicului larg (pentru fiecare din aceste Imagini oriunde în cadrul Serviciilor, altele decât o comunitate privată), permisiunea de a utiliza Imaginile în contextul permis de aceşti Termeni de utilizare, a oricărui Serviciu (incluzând, de exemplu, şi nelimitându-se la imprimarea şi crearea de elemente cadou care includ asemenea Imagini), inclusiv şi fără a se limita o licenţă fără limitare, ne-exclusivă, globală şi gratuită pentru a: copia, distribui, transmite, afişa în public, executa în public, reproduce, edita, traduce şi reforma fără a avea numele Dvs. ataşat acestor Imagini, şi dreptul de a sublicenţia aceste drepturi oricărui furnizor al Serviciilor. Aceste licenţe oferite în formulările anterioare pentru o Imagine vor înceta în orice moment în care eliminaţi complet această Imagine din cadrul Serviciilor, cu condiţia ca o asemenea încetare să nu afecteze nicio licenţă oferită în conexiune cu Imaginea anterior momentului în care aţi eliminat complet Imaginea. Nu se vor plăti niciun fel de redevenţe pentru dreptul de utilizare al Imaginilor.

NOTIFICĂRI ŞI PROCEDURA PENTRU DEPUNEREA SESIZĂRILOR PRIVIND ÎNCĂLCAREA DREPTULUI DE AUTOR.

În conformitate cu Titlul 17, Codul Statelor Unite, Secţiunea 512(c)(2), notificările privind sesizarea încălcării dreptului de autor trebuie trimise Agentului desemnat al Furnizorului de servicii. TOATE SESIZĂRILE NERELEVANTE PENTRU ACEASTĂ PROCEDURĂ NU VOR PRIMI NICIUN RĂSPUNS.

Consultaţi secţiunea Notificări şi procedura pentru depunerea sesizărilor privind încălcarea dreptului de autor.

LINKURI SPRE SITE-URI TERŢE.

LINKURILE DIN ACEASTĂ ZONĂ VĂ VOR PERMITE SĂ PĂRĂSIŢI SITE-UL SOLVUSOFT CORPORATION. SITE-URILE LA CARE DUC LINKURILE NU SUNT SUB CONTROLUL SOLVUSOFT CORPORATION ŞI SOLVUSOFT CORPORATION NU ESTE RESPONSABIL PENTRU CONŢINUTUL ORICĂRUI ASTFEL DE SITE SAU PENTRU ORICE LINK CONŢINUT ÎNTR-UN SITE LA CARE DUCE LINKUL, SAU PENTRU ORICE MODIFICĂRI SAU ACTUALIZĂRI ALE UNOR ASEMENEA SITE-URI. SOLVUSOFT CORPORATION NU ESTE RESPONSABIL PENTRU PUBLICAREA PE WEB SAU PENTRU ORICE ALTĂ FORMĂ DE TRANSMISIE PRIMITĂ DE LA ORICARE SITE CARE FACE OBIECTUL UNUI LINK. SOLVUSOFT CORPORATION VĂ FURNIZEAZĂ ACESTE LINKURI DOAR CA PE O FACILITATE ŞI INCLUDEREA ORICĂRUI LINK NU IMPLICĂ SUSŢINEREA DE CĂTRE SOLVUSOFT CORPORATION A SITE-ULUI RESPECTIV.

POLITICA DE REMITERE A IDEILOR NESOLICITATE.

SOLVUSOFT CORPORATION SAU ORICARE DIN ANGAJAŢII SĂI NU ACCEPTĂ ŞI NU IAU ÎN CONSIDERARE IDEILE NESOLICITATE, INCLUSIV IDEILE PENTRU NOI CAMPANII PROMOŢIONALE, NOI PROMOŢII, PRODUSE SAU TEHNOLOGII, PROCESE, MATERIALE, PLANURI DE MARKETING SAU NOI NUME DE PRODUSE. VĂ RUGĂM SĂ NU TRIMITEŢI NICIO LUCRARE CREATIVĂ ORIGINALĂ, MOSTRE, DEMONSTRAŢII SAU ALTE PRODUSE. SINGURUL SCOP AL ACESTEI POLITICI ESTE ACELA DE A EVITA POSIBILELE NEÎNŢELEGERI SAU LITIGII ATUNCI CÂND PRODUSELE SOLVUSOFT CORPORATION SAU STRATEGIILE DE MARKETING POT PĂREA SIMILARE CU IDEILE TRIMISE CĂTRE SOLVUSOFT CORPORATION. DE ACEEA VĂ RUGĂM SĂ NU TRIMITEŢI IDEILE DVS. NESOLICITATE CĂTRE SOLVUSOFT CORPORATION SAU CĂTRE ORICE PERSOANĂ DIN CADRUL SOLVUSOFT CORPORATION. DACĂ ÎN CIUDA SOLICITĂRII NOASTRE DE A NU NE TRIMITE IDEILE ŞI MATERIALELE DVS. NI LE VEŢI TRIMITE TOTUŞI, VĂ RUGĂM SĂ ÎNŢELEGEŢI CĂ SOLVUSOFT CORPORATION NU OFERĂ NICIUN FEL DE ASIGURARE CĂ MATERIALELE DVS. VOR FI CONSIDERATE DREPT CONFIDENŢIALE SAU CU DREPT DE PROPRIETATE.