Gebruikersvoorwaarden


ACCEPTATIE VAN DE VOORWAARDEN.

De diensten die Solvusoft levert zijn gebonden aan de volgende GEBRUIKSVOORWAARDEN ("GV"). Solvusoft Corporation behoudt zich het recht voor om ten alle tijde de GV te veranderen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. De nieuwste versie van de GV kan gezien worden door te klikken op de "Terms of Use" hypertext link die beneden op onze internet pagina's staan.

BESCHRIJVING VAN DE VERLEENDE DIENSTEN

Over haar netwerk van Webpagina's, biedt Solvusoft Corporation u toegang tot een varieteit aan zaken, inclusief ontwikkelgereedschappen, download gebieden, communicatie forums en product informatie (collectief "Diensten"). De Diensten, inclusief alle updates, verbeteringen, nieuwe functies, en/of de aanvulling van nieuwe Internet pagina's, zijn onderhevig aan de GV.

PERSOONLIJK EN NIET COMMERCIEEL GEBRUIK BEPERKING.

Tenzij anders vermeld, zijn onze Diensten voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag niets veranderen, kopiëren, uitzenden, tonen, uitvoeren, vermenigvuldigen, publiceren, in vergunning nemen, afgeleiden maken van, overdragen, of verkopen, van onze informatie, software, producten of diensten van onze Diensten.

PRIVACY EN BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE.

Zie onze Privacy Verklaring in relatie tot het verzamelen en gebruiken van uw informatie.

BERICHT SPECIFIEK IN RELATIE TOT SOFTWARE DIE BESCHIKBAAR IS OP DEZE WEB SITE.

Alle software die beschikbaar is voor download van onze Diensten ("Software") is het auteursrechtelijk beschermde werk van Solvusoft Corporation en/of haar aanbieders. Het gebruik van de Software is onderhevig aan de gebruikersovereenkomst, mits aanwezig, die samen geleverd wordt met de software ("License Agreement"). Een eindgebruiker zal de software niet kunnen installeren, zonder dat hij of zij eerst instemt met de Gebruikersvoorwaarden.

De software is alleen beschikbaar voor download voor gebruik door eindgebruikers in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden. Elke vorm van reproductie of distributie van de software die niet in overeenstemming is met de Gebruikersovereenkomst is uitdrukkelijk verboden door de wet, en kan resulteren in ernstige burgerlijke en strafrechtelijke straffen. Overtreders zullen worden vervolgd met de grootst mogelijke inzet.

ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN HET VOORGAANDE, HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE NAAR EEN ANDERE SERVER OF LOKATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF DISTRIBUTIE IS NADRUKKELIJK VERBODEN, TENZIJ ZULKE REPRODUCTIE OF DISTRITUBIE NADRUKKELIJK IS TOEGESTAAN DOOR DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST DIE BIJ DE SOFTWARE GELEVERD WORDT.

DE GARANTIE VAN DE SOFTWARE, ALS DIE ER MOCHT ZIJN, GELDT ALLEEN IN OVEREENSTEMMING MET DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST. BEHALVE ALS HET ANDERS VERMELDT STAAT IN DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST, VERKLAART SOLVUSOFT CORPORATION ALLE GARANTIE EN CONDITIES IN VERBAND MET DE SOFTWARE ONGELDIG, INCLUSIEF ALLE GARANTIE EN CONDITIES VAN VERKOOPBAARHEID, OF HET NU EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK IS, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIAAL DOEL, EIGENDOM OF NIET-INBREUK.

OM U TER DIENST TE ZIJN MAAKT SOLVUSOFT CORPORATION GEREEDSCHAPPEN EN HULPMIDDELEN VOOR GEBRUIK EN/OF DOWNLOAD ALS ONDERDEEL VAN HAAR DIENSTEN OF IN HAAR SOFTWARE PRODUCTEN BESCHIKBAAR. SOLVUSOFT CORPORATION GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID VAN DE RESULTATEN OF DE UITKOMSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN ONZE GEREEDSCHAPPEN EN HULPMIDDELEN. RESPECTEERT U AUB HET INTELLECTUEEL EIGENDOM VAN ANDEREN WANNEER U DE GEREEDSCHAPPEN EN HULPMIDDELEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN GEMAAKT IN DE DIENSTEN EN SOFTWARE PRODUCTEN VAN SOLVUSOFT CORPORATION.

BEPERKTE RECHTEN. Alle Software die is gedownloaded van onze Diensten voor of namens de Verenigde Staten van Amerika, haar departamenten en/of diensten, wordt verstrekt onder Beperkte Rechten. Het gebruik, duplicatie, of openbaring door de Overheid van de V.S. is onderheving aan beperkingen zoals die vermeldt staan in subparagraaf (c)(1)(ii) van de Rechten in Technische Data en Computer Software clausule van DFARS 252.227-7013 of subparagrafen (c)(1) and (2) van de Commerciële Computer Software - Beperkte Rechten op 48 CFR 52.227-19, indien van toepassing. De Fabrikant is Solvusoft Corporation, 848 N. Rainbow Blvd #3321, Las Vegas, NV 89107.

BERICHT SPECIFIEK MET BETREKKING TOT DE DOCUMENTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP DEZE WEBSITE.

Toestemming om de Documenten (zoals white papers, persberichten, gegevensbladen, en FAQs) van onze Diensten te gebruiken wordt verleend, onder de voorwaarden dat (1) de kennisgeving van auteursrechten hier onder wordt afgedrukt op alle kopieën en dat EN de auteursrechten en dit toestemming bericht zichtbaar zijn, (2) gebruik van zulke Documenten is alleen ter informatie en niet-commercieel of persoonlijk gebruik, en zal niet worden gekopieerd of op welke netwerk computer dan ook worden gezet of uitgezonden in de media en (3) en er geen wijzigingen in worden aangebracht. Erkende educatieve instituten, zoals K-12, universiteiten, prive/publieke hogescholen, en statelijke gemeenschaps hogescholen, mogen onze Documenten downloaden en reproduceren in het klaslokaal. Distributie buiten het klaslokaal vereist expliciete, geschreven toestemming. Gebruik voor andere doeleinden is nadrukkelijk verboden door de wet, en kan resulteren in ernstige civiele of strafrechtelijke straffen. Overtreders zullen worden vervolgd tot aan het maximaal mogelijke niveau.

De Documenten zoals hiervoor gespecificeerd zijn niet inclusief het ontwerp of de layout van de website van Solvusoft Corporation of een andere website in eigendom van Solvusoft Corporation die door hen wordt bediend, uitgegeven of gecontroleerd. De elementen van Solvusoft Corporation Websites worden beschermd door haar handelsimago, handelsmerk, onredelijke concurrentie, en andere wetten en mogen niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of geimiteerd.

SOLVUSOFT CORPORATION EN/OF ZIJN AANBIEDERS GARANDEREN NIET DE TOEPASBAARHEID VAN DE INFORMATIE IN DE DOCUMENTEN EN GERELATEERDE PLAATJES DIE GEPUBLICEERD ZIJN ALS ONDERDEEL VAN DE DIENSTEN, VOOR WELK DOELEINDE DAN OOK. AL ZUKE DOCUMENTEN EN GERELATEERDE PLAATJES WORDEN GELEVERD "AS IS" ZONDER WELKE GARANTIE DAN OOK. SOLVUSOFT CORPORATION EN/OF HAAR AANBIEDERS VERKLAREN ALS ONJUIST, WELKE GARANTIES EN CONDITIES DAN OOK IN VERBAND MET DEZE INFORMATIE, INCLUSIEF ALLE GARANTIES EN CONDITIES VAN VERKOOPBAARHEID, OF DAT NU EXPLICIET, IMPLICIET OF VOLGENS DE STATUTEN, PASSENDHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK. OP GEEN ENKELE WIJZE ZAL SOLVUSOFT EN/OF HAAR AANBIEDERS VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN KUNNEN WORDEN VOOR EEN SPECIALE, INDIRECTE OF VERVOLGSCHADE OF WELK TYPE SCHADE DAN OOK DIE VOORKOMT UIT HET GEBRUIK, DATA OF WINSTEN, OF HET NU IN EEN ACTIE OF CONTRACT STAAT, UIT ONWETENDHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF WERKING VAN INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS IN ONZE DIENSTEN.

DE DOCUMENTEN EN GERELATEERDE AFBEELDINGEN ZOALS DIE IN ONZE DIENSTEN ZIJN GEPUBLICEERD KUNNEN INCLUSIEF TECHNISCHE FOUTEN OF TYPEFOUTEN ZIJN. PERIODIEK WORDEN ER VERANDINGEN AANGEBRACHT AAN DEZE INFORMATIE. SOLVUSOFT CORPORATION EN/OF ZIJN AANBIEDERS KUNNEN VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE PRODUCTEN EN/OF PROGRAMMA'S ZOALS DIE HER BESCHREVEN STAAN, WANNEER DAN OOK.

BERICHTEN MET BETREKKING TOT SOFTWARE, DOCUMENTEN EN DIENSTEN DIE AANWEZIG ZIJN OP DEZE WEBSITE.

IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL SOLVUSOFT CORPORATION EN/OF HAAR AANBIEDERS VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR EEN SPECIFIEKE, INDIRECTE OF ALS CONSEQUENTIËLE SCHADE OF WAT VOOR SCHADE DAN OOK RESULTEREND VAN VERLIES VAN HET GEBRUIK, DATA OF WINSTEN, OF HET NU UIT EEN ACTIE OF UIT EEN CONTRACT VOORTVLOEIT, ONWETENHDEID OF ANDER MISBRUIK, VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF WERKING VAN SOFTWARE, DOCUMENTEN, VERLENING OF FALEN VAN DIENSTEN, OF INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS VAN ONZE DIENSTEN.

LIDMAATSCHAP ACCOUNT, WACHTWOORD EN BEVEILIGING.

Als u voor één van onze Diensten een account moet openen, moet u het registratieproces doorlopen door ons van actuele, complete en precieze informatie te voorzien, zoals gevraagd wordt door het registratieformulier. U zult ook een wachtwoord moeten kiezen en een gebruikersnaam. U bent geheel verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en gebruikersnaam. Bovendien bent u geheel verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U stemt er mee in Solvusoft Corporation onmiddellijk te informeren bij ongeautoriseerd gebruik van uw account of een andere schending van de beveiliging. Solvusoft Corporation zal niet verantwoordelijk zijn voor welk verlies dan ook dat kan optreden als het gevolg van het gebruiken van uw account door iemand anders, of dat nou met of zonder uw medeweten is. Maar u kunt wel verantwoordelijk worden gehouden voor opgetreden verliezen van Solvusoft Corporation of een andere partij door het gebruik van uw account door derden. U mag nooit het account van een ander gebruiken, zonder de toestemming van de account houder.

GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK.

Één van de Gebruiksvoorwaarden van het gebruik van onze Diensten is dat u onze Diensten niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze Gebruiksvoorwaarden en Berichten. U mag onze Diensten op geen enkele manier gebruiken die een server van Solvusoft Corporation, of de netwerken die verbonden zijn met Solvusoft Corporation, kan schaden, of met het gebruik en plezier van een onze Diensten door een derde kan interfereren. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang tot een van onze Diensten te verkrijgen, of tot andere Diensten, computersystemen of netwerken die met Solvusoft Corporation verbonden zijn, door middel van hacken, wachtwoord mining of andere middelen. U mag geen materialen of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen door middel van middelen die daar niet voor bedoeld zijn en beschikbaar gemaakt door onze Diensten.

GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN

Onze Diensten kunnen email diensten bevatten, bulletin boards, chatboxen, nieuwsgroepen, gemeenschappen, persoonlijke internet pagina's, kalenders, foto albums, bestanden opslag, en/of andere berichten or communicatie faciliteiten ontworpen om communicatie met anderen mogelijk te maken (apart "Communicatie Service" en gezamenlijk "Communicatie Services"). U gaat akkoord met het gebruik van de Communicatie Services alleen om berichten achter te laten, sturen en ontvangen van berichten en materiaal dat netjes is, en, indien van toepassing, gerelateerd aan die specifieke Communicatie Service. Bij wijze van voorbeeld, en niet beperkt tot, gaat u akkoord dat als u de Communicatie Services gebruikt, u niet zal:

Solvusoft Corporatie is niet verplicht om de Communicatiediensten te monitoren. Echter, Solvusoft Corporation behoudt zich het recht voor om materialen die geplaatst worden in een van onze Communicatiediensten te bezien en materialen te verwijderen naar eigen inzicht. Solvusoft Corporation behoudt zich het recht voor uw toegang tot een of alle Communicatiediensten te weigeren, wanneer dan ook, zonder voorafgaand bericht, om welke reden dan ook.

Solvusoft Corporation behoudt zich het recht voor om ten alle tijde informatie openbaar te maken als Solvusoft Corporation dit nodig acht om aan enige wet, regulering, wettelijk proces of overheidsverzoek te voldoen, of om bijdragen in de vorm van informatie of materialen te veranderen, te weigeren of te verwijderen, geheel of gedeeltelijk, naar het eigen inzicht van Solvusoft Corporation.

Weest u altijd voorzichtig met het afgeven van persoonlijke informatie over uzelf of over uw kinderen in een van onze Communicatiediensten. Solvusoft Corporation beheerst of onderschrijft niet de inhoud, berichten of informatie die gevonden kan worden in een van onze Communicatiediensten, en daarom ontkent Solvusoft Corporation welke verantwoordelijkheid dan ook met betrekking tot de Communicatiediensten en acties die voortkomen uit uw participatie in een van onze Communicatiediensten. Managers en gastheren zijn geen geautoriseerde Solvusoft Corporation vertegenwoordigers, en hun meningen reflecteren niet noodzakelijkerwijze die van Solvusoft Corporation.

Materialen die naar onze Communicatiediensten zijn geupload kunnen onderhevig zijn aan gemelde limitaties van gebruik, reproductie en/of verspreiding; u bent verantwoordelijk om u aan zulke limieten te houden als u zulke materialen downloadt.

MATERIALEN VERSTREKT AAN SOLVUSOFT CORPORATION OF GEPLAATST OP EEN SOLVUSOFT CORPORATION WEBSITE.

Solvusoft Corporation claimt geen eigenaarschap van de materialen die u aan haar verstrekt (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, upload, invult of submit aan van onze Diensten of aan haar geassocieerde diensten om door het algemene publiek te laten bekijken, of door leden van enig publieke of private gemeenschap (elk een "Inzending" en collectief "Inzendingen" genoemd). Echter, door plaatsing, upload, input, verstrekken of zenden van uw Inzending geeft u Solvusoft Corporation, en aan haar geassocieerde bedrijven en subliceniehouders toestemming om uw Inzending te gebruiken in verband met het voeren van hun Internet business (inclusief, maar niet daartoe beperkt, alle Solvusoft Corporation Diensten), inclusief, maar niet daartoe beperkt, de rechten om: te kopiëren, distribueren, uitzenden, publiek ten toonstellen, publiek uit te voeren, reproduceren, bewerken, vertalen en op nieuw vorm geven van uw Inzending; uw naam te publiceren in verband met uw Inzending; en het recht om een sublicentie uit te geven met betrekking tot zulke rechten of aanbieder van Diensten.

Er zal geen vergoeding worden betaald met in verband met het gebruik van uw Inzending, zoals hier verstrekt. Solvusoft Corporation is niet verplicht om een inzending van u te plaatsen of te gebruiken en Solvusoft Corporation kan elke Inzending ten alle tijden verwijderen naar eigen inzicht.

Door een Inzending te sturen garandeert u dat u eigendom bent of anderszins de rechten heeft over de rechten van uw Inzending zoals beschreven in de Gebruikersvoorwaarden, inclusief, maar niet daar toe beperkt, alle rechten voor u om de Inzending te plaatsen, uploaden, of verstrekken.

In aanvulling op de garantie en vertegenwoordiging zoals die hierboven uiteengezet zijn, garandeert u door plaatsing van een Inzending die afbeeldingen, foto's, of plaatjes bevat of anderszins geheel or gedeeltelijk grafisch van aard is, (a) dat u de auteursrechten daarvan bezit, of dat de eigenaar van de auteursrechten u toestemming heeft verleend om de inhoud van de Inzending te plaatsen op de manier en met het doel dat overeenkomt met uw gebruik van de Inzending en ook anderszins is toegestaan volgens deze Gebruiksvoorwaarden, (b) dat u over de benodigde rechten beschikt om de licenties en sublicenties beschreven in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen, en (c) dat elke persoon die in een dergelijke afbeelding staat, indien aanwezig, toestemming heeft verleend aan het gebruik van de beelden zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van, bij wijze van voorbeeld, en niet daartoe beperkt, de distributie, het publiekelijk vertoon en de reproductie van dergelijke beelden. Door het plaatsen van deze afbeeldingen, verleent u (a) aan alle leden van uw prive-gemeenschap (voor alle Afbeeldingen die beschikbaar zijn voor leden van een dergelijke prive-gemeenschap), en / of (b) aan het grote publiek (voor alle Afbeeldingen die beschikbaar zijn op onze Diensten, anders dan een prive-gemeenschap), toestemming om uw afbeeldingen te gebruiken in verband met het gebruik, zoals toegestaan ​​door deze Gebruiksvoorwaarden, van een van onze Diensten, (met inbegrip van, bij wijze van voorbeeld, en niet daar toe beperkt, het maken van afdrukken en cadeautjes waarin deze Afbeeldingen voorkomen), en inclusief, zonder daar toe beperkt te zijn, een niet-exclusieve, wereldwijde, royalty-vrije licentie om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uit te voeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw beelden zonder dat uw naam verbonden wordt aan dergelijke beelden, en het recht in sublicentie te geven deze rechten aan elke leverancier van onze Diensten. De verleende vergunningen in de voorgaande zinnen voor een afbeelding zal beëindigen op het moment dat u die volledig verwijdert heeft, onder voorwaarde dat een dergelijke beëindiging niet eerder verleende vergunningen in verband met deze beelden, verleend voorafgaand aan het moment van de volledige verwijdering van dergelijke beelden zal beïnvloeden. Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw beelden.

MEDEDELINGEN EN PROCEDURES VOOR HET MAKEN VAN VORDERINGEN IN VERBAND MET HET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHT.

Krachtens Titel 17, United States Code, sectie 512(c)(2) dienen kennisgevingen betreffende een vermeende schending van het auteursrecht te worden gestuurd naar de door de aanbieder van deze Diensten aangewezen vertegenwoordiger. VRAGEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DEZE PROCEDURE ZULLEN NIET WORDEN BEANTWOORD.

Zie de Mededelingen en Procedures voor het instellen van vorderingen inzake inbreuken op het auteursrecht.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN.

MET DE LINKS IN DIT GEBIED ZULT U DE WEBSITE VAN SOLVUSOFT CORPORATION VERLATEN. DE GELINKTE SITES STAAN NIET ONDER DE CONTROLE VAN SOLVUSOFT CORPORATION EN SOLVUSOFT CORPORATION IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN ENIGE GEKOPPELDE SITE OF ENIGE KOPPELING IN EEN GELINKTE SITE, DAN WEL ENIGE WIJZIGINGEN OF UPDATES OP DERGELIJKE SITES. SOLVUSOFT CORPORATION IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WEBCASTING OF ANDERE VORMEN VAN OVERDRACHT VANAF EEN GELINKTE SITE. SOLVUSOFT CORPORATION GEEFT DEZE LINKS UITSLUITEND VOOR UW GEMAK, EN HET OPNEMEN VAN ZO'N LINK IMPLICEERT OP GEEN ENKELE WIJZE DE GOEDKEURING DOOR SOLVUSOFT CORPORATION VAN DE SITE.

ONS BELEID AANGAANDE HET ONGEVRAAGD INZENDEN VAN IDEEËN.

SOLVUSOFT CORPORATION OF EEN VAN HAAR WERKNEMERS ACCEPTEREN OF OVERWEGEN GEEN ONGEVRAAGDE IDEEËN, INCLUSIEF IDEEËN VOOR NIEUWE RECLAMECAMPAGNES, NIEUWE ACTIES, NIEUWE PRODUCTEN OF TECHNOLOGIEËN, PROCESSEN, MATERIALEN, MARKETINGPLANNEN OF NIEUWE PRODUCT NAMEN. STUUR AUB GEEN ORIGINEEL CREATIEF WERK, SAMPLES, DEMO'S OF ANDERE WERKEN. HET ENIGE DOEL VAN DIT BELEID IS HET VOORKOMEN VAN MOGELIJKE MISVERSTANDEN OF GESCHILLEN WANNEER SOLVUSOFT CORPORATION'S PRODUCTEN OF MARKETINGSTRATEGIEËN LIJKEN OP IDEEËN DIE OPGESTUURD ZIJN AAN SOLVUSOFT CORPORATION. DUS, STUUR AUB NIET UW ONGEVRAAGDE IDEEËN NAAR SOLVUSOFT CORPORATION OF NAAR IEMAND DIE BIJ SOLVUSOFT CORPORATION WERKT. INDIEN U, ONDANKS ONS VERZOEK OM ONS GEEN IDEEËN EN MATERIALEN TE STUREN, ONS TOCH UW IDEEËN EN MATERIALEN STUURT, BEGRIJP DAN ALSTUBLIEFT DAT SOLVUSOFT CORPORATION NIET KAN GARANDEREN DAT UW IDEEËN EN MATERIALEN ZULLEN WORDEN BEHANDELD ALS VERTROUWELIJK OF EIGENDOM.