Warunki świadczenia usług


AKCEPTACJA WARUNKÓW.

Usługi świadczone użytkownikowi przez Solvusoft Corporation są regulowane na mocy niniejszych Warunków korzystania z serwisu (zwanych dalej "TOU"). Solvusoft Corporation zastrzega sobie prawo do aktualizowania TOU w dowolnej chwili, bez konieczności wcześniejszego zawiadomienia. Z aktualną wersją TOU można się zapoznać klikając w link "Terms of Use" zlokalizowany na dole naszej strony.

OPIS USŁUG.

Dzięki swojej sieci właściwości Web, Solvusoft Corporation zapewnia użytkownikowi różne zasoby, włączając w to narzędzia deweloperskie, strefy pobierania, fora komunikacji i informacje produktowe (wspólnie zwane "Usługami"). Usługi, w tym wszystkie aktualizacje, ulepszenia, nowe opcje, i/lub dodatki nowych właściwości Web, są regulowane na mocy TOU.

OGRANICZENIE UŻYTKOWANIA WYŁĄCZNIE DO CELÓW INDYWIDUALNYCH A NIE KOMERCYJNYCH.

Jeżeli nie zostało określone inaczej, Usługi są przeznaczone do indywidualnego użytku przez użytkownika a nie do celów komercyjnych. Nie wolno modyfikować, kopiować, dystrybuuować, nadawać, wyświetlać, odtwarzać, reprodukować, publikować, udzielać licencji, tworzyć prac kreatywnych w oparciu o, przekazywać lub sprzedawać żadnych informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych dzięki naszym Usługom.

PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności dotyczącą zbierania i użytkowania informacji.

UWAGI DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA DOSTĘPNEGO NA NINIEJSZEJ STRONIE.

Każde oprogramowanie, które jest udostępniane do pobrania poprzez Usługi ("Oprogramowanie") jest chronione prawami autorskimi Solvusoft Corporation ai/lub jej dostawców. Użytkowanie oprogramowania jest regulowane warunkami umowy licencyjnej zawieranej z użytkownikiem końcowym, jeżeli w ogóle umowa taka dołączana jest do oprogramowania ("Umowa licencyjna"). Użytkownik końcowy nie będzie stanie zainstalować Oprogramowania, do którego dołączona jest Umowa licencyjna, jeżeli nie zaakceptuje wcześniej warunków przedmiotowej umowy.

Oprogramowanie jest udostępniane wyłącznie do użytku przez użytkowników końcowych zgodnie z Umową licencyjną. Wszelkie powielanie lub ponowne rozpowszechnianie oprogramowania niezgodne z umową licencyjną jest surowo zakazane przez prawo, i może skutkować poważnymi karami w procesach cywilnych i kryminalnych. Osoby postępujące niezgodnie z powyższym zapisem będą ścigane z mocy prawa.

BEZ WZGLĘDU NA POWYŻSZE KOPIOWANIE LUB POWIELANIE OPROGRAMOWANIA NA INNE SERWERY LUB W CELU DALSZEGO POWIELANIA LUB ROZPOWSZECHNIANIA JEST ZABRONIONE, CHYBA ŻE TAKIE POWIELANIE LUB ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE NA MOCY UMOWY DOŁĄCZONEJ DO OPROGRAMOWANIA.

NA OPROGRAMOWANIE UDZIELANA JEST GWARANCJA, ZGODNIE Z WARUNKAMI LICENCJI. POZA GWARANCJĄ OBOWIĄZUJĄCĄ NA MOCY UMOWY, SOLVUSOFT CORPORATION NIE UDZIELA NINIEJSZYM ŻADNYCH GWARANCJI I WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, W TYM WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW SPRZEDAŻY, BEZPOŚREDNICH, DOMNIEMANYCH, USTAWOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI.

DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA, SOLVUSOFT CORPORATION MOŻE UDOSTĘPNIAĆ JAKO CZĘŚĆ SWOICH USŁUG LUB PRODUKTÓW OPROGRAMOWANIA, NARZĘDZIA I DODATKI DO UŻYCIA I/LUB POBRANIA. SOLVUSOFT CORPORATION DOES NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ZAKRESIE DOKŁADNOŚCI WYNIKÓW LUB REZULTATÓW OSIĄGANYCH DZIĘKI ZASTOSOWANIU TAKICH NARZĘDZI. PROSIMY O PRZESTRZEGANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INNYCH OSÓB W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z NARZĘDZI DOSTĘPNYCH W RAMACH USŁUG LUB PRODUKTÓW SOLVUSOFT CORPORATION.

OGRANICZENIE PRAW. Każde Oprogramowanie pobierane za pośrednicwtem Usług dla Stanów Zjednoczonych, ich instytucji lub agencji ("Rząd US"), jest ograniczone prawami. Użytkowanie, duplikowanie, oraz ujawnianie przez Rząd US podlega ograniczeniom przedstawionym w punkcie (c)(1)(ii) klauzuli Ustawy o danych technicznych i oprogramowania komputerowego w DFARS 252.227-7013 lub ustępów (c)(1) i (2) Ograniczonych Praw - Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego w 48 CFR 52.227-19, stosownie. Manufacturer is Solvusoft Corporation, 848 N. Rainbow Blvd #3321, Las Vegas, NV 89107.

UWAGI DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW UDOSTĘPNIANYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE.

Zezwolenie na używanie dokumentów (takich jak białe księgi, komunikaty prasowe, arkusze danych i często zadawane pytania) za pośrednictwem Usług jest udzielane pod warunkiem, że (1) poniższa klauzula o prawach autorskich pojawi się we wszystkich kopiach oraz że pojawi się zarówno informacja o prawach autorskich jak i niniejsze pozwolenie, (2 ) przedmiotowe dokumenty będą stosowane wyłącznie dla celów informacyjnych i niekomercyjnych lub osobistych i nie będą kopiowane lub wysyłane do komputerów sieciowych, ani w żadnych innych mediach i (3) do dokumentów tych nie będą wprowadzane żadne zmiany. Akredytowane instytucje edukacyjne, takie jak K-12, uniwersytety, uczelnie prywatne / publiczne i szkoły pomaturalne, mogą pobierać i powielać dokumenty do rozpowszechniania w klasach. Rozpowszechnianie poza zajęciami wymaga uzyskania pisemnej zgody. Użycie do innych celów jest wyraźnie zabronione przez prawo i może skutkować surowymi sankcjami cywilnymi i karnymi. Osoby łamiące ten zakaz będą ścigane do maksymalnego wymiaru kary.

Wyżej wzmiankowane dokumenty nie obejmują projektu ani układu serwisu Solvusoft Corporation.com ani żadnej innej strony web posiadanej, obsługiwanej i kontrolowanej przez Solvusoft Corporation. Elementy stron internetowych Solvusoft Corporation są chronione prawem o znakach handlowych, nieuczciwej konkurencji oraz innymi prawami i nie mogą być kopiowane ani odwzorowywane w całości lub w cześci. Żaden logotyp, znak graficzny, dźwięk lub obraz ze strony internetowej Solvusoft Corporation nie może być kopiowany ani powielany bez zgody Solvusoft Corporation.

SOLVUSOFT CORPORATION I / LUB JEJ DOSTAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACH I POWIAZANYCH Z NIMI GRAFIKACH OPUBLIKOWANYCH JAKO CZĘŚĆ USŁUG DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. WSZYSTKIE PRZEDMIOTOWE DOKUMENTY I ILUSTRACJE SĄ DOSTARCZANE W STANIE, "W JAKIM SĄ”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. SOLVUSOFT CORPORATION I / LUB JEJ DOSTAWCY NINIEJSZYM ZASTRZEGAJĄ, ŻE NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI I NIE SĄ OBOWIĄZANI ŻADNYMI WARUNKAMI W ODNIESIENIU DO TYCH INFORMACJI, W TYM WSZELKICH GWARANCJI POKUPNOŚCI, ANI BEZPOŚREDNICH ANI DOMNIEMANYCH, USTAWOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU SOLVUSOFT CORPORATION I / LUB JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SPECJALNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE ANI JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, CZY TO W WYNIKU OBOWIĄZYWANIA UMOWY UMOWY, ZANIEDBANIA LUB INNYCH CZYNNOŚCI NIEDOZWOLONYCH, WYNIKAJĄCYCH Z LUB ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM INFORMACJI DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG.

DOKUMENTY I POWIĄZANE Z NIMI GRAFIKI OPUBLIKOWANE W RAMACH USŁUG MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. ZMIANY SĄ WPROWADZANE REGULARNIE DO WZMIANKOWANYCH PUBLIKACJI. SOLVUSOFT CORPORATION I / LUB JEJ DOSTAWCY MOGĄ WPROWADZAĆ ULEPSZENIA I / LUB ZMIANY W PRODUKTACH /PROGRAMACH PRZEDSTAWIONYCH NA TEJ STRONIE W DANYM MOMENCIE.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA, DOKUMENTÓW I USŁUG DOSTĘPNYCH NA TEJ STRONIE.

W ŻADNYM WYPADKU SOLVUSOFT CORPORATION I / LUB JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SPECJALNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE SZKODY, ANI TEŻ SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI UMOWY, ZANIEDBANIA LUB INNYCH CZYNNOŚCI NIEDOZWOLONYCH, ZWIĄZANYCH Z UŻYCIEM LUB DZIAŁANIEM OPROGRAMOWANIA, DOKUMENTÓW, ŚWIADCZENIEM LUB BRAKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG, CZY TEŻ INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG..

KONTO UŻYTKOWNIKA, HASŁO I BEZPIECZEŃSTWO.

Jeżeli którakolwiek z Usług wymaga otwarcia konta, użytkownik musi dokończyć proces rejestracji, podając aktualne, kompletne i dokładne informacje wymagane w danym formularzu rejestracyjnym. Użytkownik może wybrać hasło i nazwę użytkownika. Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za ochronę poufności swojego hasła i konta. Ponadto ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonywane w ramach konta. Użytkownik zobowiązuje się powiadomić Solvusoft Corporation o każdym przypadku nieautoryzowanego użycia konta lub innego naruszenia bezpieczeństwa. Solvusoft Corporation nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku użycia hasła lub konta przez inną osobę bez jego wiedzy. Jednakże, użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody poniesione przez Solvusoft Corporation lub inne strony z powodu wykorzystania jego hasła lub konta przez kogoś innego. Użytkownikowi nigdy nie wolno korzystać z konta innej osoby, bez zgody właściciela konta.

KLAUZULA O ZAKAZIE WYKORZYSTANIA USŁUG NIEZGODNIE Z PRAWEM I W SPOSÓB ZAKAZANY.

Jednym z warunków korzystania z Usług, jest to że użytkownik nie będzie korzystać z Usług do celów niezgodnych z prawem lub zabronionych przez niniejsze warunki i uwagi(klauzule). Użytkownik nie może korzystać z Usług w sposób, który mógłby uszkodzić, przeciążyć lub naruszyć dowolny serwer Solbusoft Corporation lub sieci podłączonych do dowolnego serwera Solvusoft Corporation, ani przeszkadzać innym w prawidłowym korzystaniu z Usług. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usług, innych kont, systemów komputerowych i sieci podłączonych do dowolnego serwera Solvusoft Corporation lub jakichkolwiek Usług, poprzez działania hakerskie, analizowanie haseł lub w inny sposób. Użytkownikowi nie wolno uzyskać lub podejmować prób uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji, które zostały udostępnione za pośrednictwem Usług.

KORZYSTANIE Z USŁUG

Usługi mogą obejmować usługi e-mail, BBS, czat, grupy dyskusyjne, fora, strony społecznościowe, prywatne strony internetowe, kalendarze, albumy zdjęć, kartoteki plików i / lub inne wiadomości czy też usługi komunikacyjne umożliwiające komunikację z innymi (pojedynczo "Usługa komunikacyjna", łącznie "Usługi komunikacyjne"). Użytkownik zgadza się korzystać z Usług komunikacyjnych tylko w celu ogłaszania, wysyłania i odbierania wiadomości i materiałów, które są właściwe i w stosownych przypadkach, powiązanych z daną usługą komunikacyjną. Tytułem przykładu, co nie stanowi przy tym żadnego ograniczenia, użytkownik wyraża zgodę, że podczas korzystania z Usług komunikacyjnych nie będzie:

Solvusoft Corporation nie ma obowiązku monitorowania Usług komunikacyjnych. Jednak Solvusoft Corporation zastrzega sobie prawo do przeglądania materiałów zamieszczanych w Usługach komunikacyjnych i usuwania wszelkich materiałów według własnego uznania. Solvusoft Corporation zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do dowolnej lub wszystkich Usług komunikacyjnych w dowolnym czasie, bez uprzedzenia, ani podania przyczyny.

Solvusoft Corporation zastrzega sobie prawo do ujawniania dowolnych informacji, które uzna za niezbędne do spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub wymogów stawianych przez organa państwowe, oraz do edycji, odmowy zamieszczenia lub usunięcia wszelkich informacji lub materiałów, w całości lub w części, według własnego uznania.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas podawania danych osobowych, własnych lub swoich dzieci w dowolnej z Usług komunikacyjnych. Solvusoft Corporation nie kontroluje ani nie odpowiada za treści, wiadomości i informacje zamieszczane w Usługach komunikacyjnych, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za Usługi komunikacyjne ani wszelkie działania wynikające z udziału w dowolnych Usługach komunikacyjnych. Menedżerowie i podmioty hostingowe nie są upoważnionymi rzecznikami Solvusoft Corporation, a ich poglądy nie muszą odzwierciedlać poglądów Solvusoft Corporation.

Materiały przekazywane w ramach Usług komunikacyjnych mogą podlegać ograniczeniom użytkowania, powielania i / lub rozpowszechniania; użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych ograniczeń podczas pobierania materiałów.

MATERIAŁY DOSTARCZANE SOLVUSOFT CORPORATION LUB UMIESZCZANE NA DOWOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ SOLVUSOFT CORPORATION.

Solvusoft Corporation nie rości sobie praw do materiałów dostarczonych Solvusoft Corporation (w tym opinii i sugestii) lub, zamieszczonych, wgrywanych lub przekazywanych dowolnemu z usługodawców powiązanych usług w celu oceny przez odbiorców przez członków określonej społeczności (zwanych dalej "Materiałami"). Jednakże, przez zamieszczenie, wysyłanie, wgrywanie lub przekazywanie ("Zamieszczanie") Materiałów Użytkownik udziela Solvusoft Corporation, jej firmom zależnym i niezbędnym licencjobiorcom pozwolenia na korzystanie z Materiałów w związku z prowadzoną przez nich działalnością internetową (w tym, bez ograniczeń, wszystkimi usługami Solvusoft Corporation), uwzględniając w tym, bez ograniczeń, prawa licencyjne do: kopiowania, rozpowszechniania, przesyłania, publicznego odtwarzania lub wykonywania, reprodukowania, edytowania, tłumaczenia i zmiany formatowania Materiałów; do publikowania imienia i nazwiska w powiązaniu z przesłanymi materiałami; oraz prawa do udzielania sublicencji na takie prawa każdemu z dostawców Usług.

Korzystanie z przedmiotowych materiałów nie będzie się wiązało z wypłatą rekompensacji na rzecz użytkownika. Solvusoft Corporation nie jest zobowiązana do opublikowania lub wykorzystania jakichkolwiek materiałów przesłanych przez użytkownika i ma prawo do usunięcia wszelkich Materiałów w dowolnym czasie i według własnego uznania.

Publikując materiały użytkownik zwalnia z odpowiedzialności i potwierdza, że posiada prawa własności lub prawo do zarządzania tymi materiałami, zgodnie z treścią niniejszych warunków świadczenia usług, w tym bez ograniczeń do wszelkich praw związanych z możliwością dostarczania, publikacji, wprowadzania lub dostarczania materiałów.

W uzupełnieniu do powyższego, opublikowanie materiałów zawierających ilustracje, zdjęcia, obrazki lub też stanowiących w całości lub częściowo materiały graficzne („Obrazy”), użytkownik oświadcza, że (a) posiada prawa własności do takich obrazów, lub też że właściciel praw autorskich do tych obrazów udzielił zgody na ich wykorzystanie lub też inne zawartości i/lub obrazów zawartych w takich obrazach, zgodnie ze sposobem i celem wykorzystania tych materiałów przez użytkownika i dopuszczalnym na mocy treści niniejszych warunków świadczenia usług; (b) posiada prawa wymagane do przyznania licencji i sublicencji opisanych w niniejszych warunkach świadczenia usług; oraz (c) każda osoba przedstawiona na tych materiałach, jeżeli ma to zastosowanie, wyraziła zgodę na użycie tych obrazów zgodnie z treścią niniejszych warunków świadczenia usług, uwzględniając w tym, ale nie ograniczając się do, dystrybucję, publikację i reprodukcję takich obrazów. Publikując obrazy, użytkownik przyznaje (a) wszystkim członkom danej społeczności (dla każdego obrazu udostępnianego dla członków takie prywatnej społeczności), i/lub (b) odbiorcom ogólnym (dla każdego obrazu udostępnianego w dowolnym miejscu za pośrednictwem usług, innym niż społeczność prywatna), pozwolenie do wykorzystania swoich obrazów powiązanego z korzystaniem z, zgodnie z treścią niniejszych warunków świadczenia usług, usług (w tym, na przykład do wydruku) oraz uwzględniając w tym, bez żadnych ograniczeń, niewyłączną, globalną licencję typu royality-free na: kopiowanie, dystrybucję, nadawanie, upublicznianie, publiczne odtwarzanie, reprodukowanie, edytowanie, tłumaczenie i zmienianie formatu obrazów bez dołączania do nich umienia użytkownika; oraz prawo do sublicencjonowania tych praw dowolnemu dostawcy usług. Licencje przyznawane na mocy poprzedniego zdania, stracą swoją ważność w chwili całkowitego usunięcia obrazów przez użytkownika z usług, pod warunkiem, że wygaśnięcie tych licencji nie będzie miało wpływu na żadną z licencji przyznanych w odniesieniu do Tych obrazów przed chwilą ich usunięcia. Za użytkowanie tych obrazów użytkownikowi nie należy się żadne wynagrodzenie.

KLAUZULA I PROCEDURA ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH.

Zgodnie z tytułem 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, sekcja 512 (c) (2), zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich powinny być przesyłane do usługodawcy przez wyznaczonego przedstawiciela. WSZELKIE ZAPYTANIA NIEZWIĄZANE Z PONIŻSZĄ PROCEDURĄ POZOSTANĄ BEZ ODPOWIEDZI.

Patrz Klauzula i procedura zgłaszania roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich.

LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH.

LINKI W TYM OBSZARZE POZWALAJĄ NA OPUSZCZENIE STRONY SOLVUSOFT CORPORATION. PODLINKOWANE STRONY NIE SĄ KONTROLOWANE PRZEZ SOLVUSOFT CORPORATION I SOLVUSOFT CORPORATION NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI DANEJ WITRYNY LUB ZAMIESZCZONE NA NIEJ LINKI, CZY TEŻ ZMIANY I AKTUALIZACJE TAKICH STRON. SOLVUSOFT CORPORATION NIE PONOSI TAKŻE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WEBCASTING ANI ŻADEN INNY RODZAJ TRANSMISJI Z TAKICH WITRYN. SOLVUSOFT CORPORATION UDOSTĘPNIA PRZEDMIOTOWE LINKI TYLKO DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA, A UMIESZCZENIE ŁĄCZA NIE OZNACZA, ŻE FIRMA SOLVUSOFT CORPORATION WYRAŻA ZGODY ZA TREŚĆ DANEJ STRONY.

POLITYKA W ZAKRESIE PRZESYŁANIA NIEZAMÓWIONYCH KONCEPCJI.

SOLVUSOFT CORPORATION ANI JEJ PRACOWNICY NIE PRZYJMUJĄ ANI NIE BIORĄ POD UWAGĘ NIEZAMAWIANYCH KONCEPCJI, W TYM NA NOWE KAMPANIE REKLAMOWE, PROMOCJE, PRODUKTY LUB TECHNOLOGIE, PROCESY, MATERIAŁY, PLANY MARKETINGOWE LUB NOWE NAZWY PRODUKTÓW. PROSIMY NIE PRZESYŁAĆ ORYGINALNYCH PRAC GRAFICZNYCH, PRÓBEK, PREZENTACJI ANI INNYCH PRAC. JEDYNYM CELEM NINIEJSZEJ POLITYKI JEST ZAPOBIEGANIE POTENCJALNYM NIEPOROZUMIENIOM LUB SPOROM, W PRZYPADKU GDY PRODUKTY LUB STRATEGIE MARKETINGOWE SOLVUSOFT CORPORATION BĘDĄ PODOBNE DO POMYSŁÓW PRZEDSTAWIONYCH SOLVUSOFT CORPORATION. PROSIMY WIĘC NIE WYSYŁAĆ NIEZAMAWIANYCH POMYSŁÓW DO SOLVUSOFT CORPORATION ANI DO ŻADNEGO Z PRACOWNIKÓW SOLVUSOFT CORPORATION. JEŻELI POMIMO NASZEJ PROŚBY, UŻYTKOWNIK WYŚLE NAM SWOJE POMYSŁY I MATERIAŁY, PROSIMY PAMIĘTAĆ, ŻE SOLVUSOFT CORPORATION NIE GWARANTUJE, ŻE POMYSŁY I MATERIAŁY BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO POUFNE LUB ZASTRZEŻONE.