Integritetspolicy

Solvusoft Corporation har förbundit sig att skydda integriteten av personlig information som du lämnar till oss när du använder någon av våra online-tjänster. Denna integritetspolicy beskriver hur vi hanterar informationen vi får när du överför data till Solvusoft Corporation.


Informationsinsamling

När du köper, laddar ner test- eller utvärderingsversioner eller registrerar FileViewPro programvara kan vi samla in personlig information som namn, adress, e-postadress, etc. för att registrera transaktionen när du deltar i aktiviteter på vår hemsida eller inom FileViewPro programvaran. När vi använder en affärsman för betalningshanteringen ser vi till att samma stränga integritetskriterier finns på plats. Vi vill inte (medvetet) samla in personlig information från personer under arton år. Vi ger också användarna möjlighet att få användbar produktinformation (såsom uppdateringar, pestvarningar och tillhörande produkterbjudanden), via opt-in tillståndsbaserad e-post. Vi garanterar din integritet fullt ut och värdesätter ditt förtroende. Vi kommer aldrig att sälja, hyra ut, överlåta eller ge dina uppgifter till tredje part om vi inte tvingas göra det enligt lag. Du kan välja att inte ta emot e-post från oss när som helst genom att klicka på länken unsubscribe i emailet eller genom att besöka vår hemsida www.FileViewPro.com. Genom att välja att gå in och lämna den begärda informationen när du blir tillfrågad, samtycker du till Solvusoft Corporations insamling, användning och utlämnande av sådan information för de ändamål som beskrivs häri.

All information som du lägger upp i ett chattrum, offentliga anslagstavlor eller ett forum är tillgänglig för alla användare på den webbplatsen. Solvusoft Corporation kan inte kontrollera, inte heller är det ansvarigt för användning, utlämnande eller spridning av sådan information till någon tredje part.

Webbplatsanvändning

Vi kan automatiskt samla in IP-adresser och användarinformation från webbplatsen när du använder våra onlinetjänster. Denna information hjälper oss att utvärdera hur våra besökare navigerar våra platser på aggregerad basis, inklusive men inte begränsat till antalet och frekvensen av besökare, besökets längd etc.

Hur information används när den samlats in

Vi kan använda information som samlats in på följande sätt:

Vi kan lämna ut och använda personlig information under särskilda omständigheter när det är nödvändigt att upprätthålla vårt serviceavtal eller villkoren för användning (till exempel skydda våra immaterialrättigheter), och ditt samtycke med gällande licensavtal för slutanvändaren som ingår i FileViewPro programvaran. Vi kan också avslöja eller använda din personliga information när vi i god tro, tror att den tillämpliga lagen kan kräva oss att göra det.

Cookies

Vi definierar en cookie som en sträng av data och information som automatiskt lagras på din dator för tillgång till våra tjänster. Solvusoft Corporation använder cookies för att tilldela tillfälliga identifikationsnummer till maskiner som har tillgång till våra tjänster. Denna information gör att vi kan leverera snabbare servicemöjligheter till våra kunder eller våra dotterbolag och / eller andra försäljningspartners, förhindra DoS-attacker mot våra system, upptäcka och förhindra bedrägliga transaktioner, och hjälpa till med att tilldela rätt försäljningskredit åt våra partners. Alla FileViewPro.com eller Solvusoft Corporation cookies är 1) av begränsad varaktighet, 2) mindre än 5KB i längd, 3) endast synliga för FileViewPro.com eller Solvusoft Corporation, och 4) saknar personligt identifierbar information. Våra cookies underhålls främst för att spåra våra dotterbolag och / eller andra försäljningspartners för att säkerställa korrekt betalning för deras försäljning och spåra verksamheten som rör deras dotterbolags relation med oss.

Länkar

Vi kan erbjuda länkar från vår webbplats till andra tredje parts webbplatser som kan vara värd för våra co-branding partners eller genom icke-närstående företag som vi tror kan vara av intresse för dig. Sådana webbplatser regleras inte av denna integritetspolicy och Solvusoft Corporation representerar inte deras metoder för att hantera din personliga information. Vi rekommenderar att du kontrollerar integritetspolicyn för varje hemsida i början av ditt besök.

Säkerhet

Den personligt identifierbara informationen som vi samlar in om dig lagras på begränsade accessservrar. Vi upprätthåller dessa säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten i servrarna och din personligt identifierbara information. Vi behåller personligt identifierbar information endast så länge som behövs för att slutföra ett köp, tillhandahålla kundservice, eller för att underhålla ditt konto hos oss.

Policyändringar

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan att meddela dig för att spegla våra rutiner och för att förse din information med ett bättre skydd. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras omgående här, så kom tillbaka regelbundet.

Godkännande av villkor

Genom att använda Solvusoft Corporations tjänster och genom tillgång till webbplatsen FileViewPro.com eller genom att köpa Solvusoft Corporations produkter samtycker du till den praxis som rör informationsinsamlingen och användningen som beskrivs i denna integritetspolicy.

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy kan du kontakta oss på support@solvusoft.com.

FileViewPro är ett sedvanerätt varumärke som tillhör Solvusoft Corporation.

(English)

Solvusoft Corporation is committed to protecting the privacy of personal information you may provide to us when using any of our online services. This Privacy Policy describes how we treat information we receive when you transmit data to Solvusoft Corporation.


Information Collection

When you purchase, download trial or evaluation versions, or register FileViewPro software, we may collect personal information including your name, address, email address, etc. for the purpose of recording the transaction when you engage in activities on our web site or within the FileViewPro software. When we use a payment processing merchant we ensure that the same strict privacy criteria are in place. We do not (knowingly) collect personal information from persons under the age of eighteen. We also give users the option of receiving useful product information (such as updates, pest alerts and associated product offerings), via opt-in permission based email. We fully ensure your privacy and value your trust. We will never sell, rent, lease, or give your information to a third party unless required to do so by law. You may opt out of receiving emails from us at any time by clicking the unsubscribe link in the email or by visiting our website at www.FileViewPro.com. By choosing to enter and submit the requested information when prompted, you are consenting to Solvusoft Corporation's collection, use, and disclosure of such information for the purposes as outlined herein.

Any information that you post to a chat room, public bulletin or forum is available to all users of that site. Solvusoft Corporation cannot control, nor is it responsible for the use, disclosure, or dissemination of such information by any third parties.

Web Site Usage

We may automatically collect IP addresses and Web site usage information when you access our online services. This information helps us evaluate how our visitors navigate our sites on an aggregate basis, including but not limited to the number and frequency of visitors, length of visits, etc.

How Information Is Used When Collected

We may use information collected in the following ways:

We may disclose and use personally identifiable information in special circumstances where it is necessary to enforce our service agreements or terms of use (for example protect our intellectual property rights), and your compliance with the applicable End User License Agreement(s) contained within the FileViewPro software. We may also disclose or use your personal information when we, in good faith, believe that the applicable law may require us to do so.

Cookies

We define a cookie as any string of data and information that is automatically stored on your computer upon access to our services. Solvusoft Corporation employs cookies to assign temporary identification numbers to machines that access our services. This information enables us to deliver faster service capabilities to our customers or to our affiliates and/or other sales partners, prevent denial of service attacks on our systems, detect and prevent fraudulent transactions, and assist with awarding proper sales credit to our partners. All FileViewPro.com or Solvusoft Corporation cookies are 1) of limited duration, 2) less than 5KB in length, 3) only visible to FileViewPro.com or Solvusoft Corporation, and 4) devoid of any personally identifiable information. Our Cookies are mainly maintained to track our affiliates and/or other sales partners to ensure proper payments for their sales and tracking activities relating to their affiliate relationship with us.

Links

We may offer links from our website to other third party websites which may be hosted by our co-branding partners or by unrelated companies which we think may be of interest to you. Such websites are not governed by this privacy policy and Solvusoft Corporation makes no representation as to their practices for dealing with your personal information. We recommend that you check the privacy policy of any website at the beginning of your visit.

Security

The personally identifiable information we collect about you is stored in limited access servers. We maintain such safeguards to protect security of servers and your personally identifiable information. We retain personally identifiable information only as long as necessary to complete a purchase, provide customer service, or maintain your account with us.

Policy Modifications

We may change this Privacy Policy at any time without notice to you in order to reflect our practices and provide greater protection for your information. Any changes to this Privacy Policy will be posted promptly here, so please check back periodically.

Acceptance of Terms

By using the Solvusoft Corporation services, accessing the FileViewPro.com web site, or purchasing Solvusoft Corporation products you are consenting to the practices relating to information collection and use that are described in this Privacy Policy.

If you have any questions regarding this privacy policy, please contact us at support@solvusoft.com.

FileViewPro is a common-law trademark of Solvusoft Corporation.


English - SMALL

ABOUT SSL CERTIFICATES
ENGLISH - Medium

ABOUT SSL CERTIFICATES
ENGLISH - LARGE

ABOUT SSL CERTIFICATES