SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL - FileViewPro


VIKTIGT - LÄS NOGGRANT:

Detta slutanvändarlicensavtal ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig och (antingen (a) en enskild användare eller (b) en företagsorganisation ("du") och licensgivaren (som betecknas nedan) för FileViewPro programvaran, inklusive all tillhörande media, tryckt material och elektronisk dokumentation ("Programvaran").

Genom att klicka på "JAG ACCEPTERAR"-knappen, genom att öppna paketet som innehåller programvaran, eller genom att kopiera, ladda ner, få åtkomst till eller på annat sätt använda programvaran godkänner du att vara bunden av villkoren i detta avtal och du intygar att du är auktoriserad att ingå detta avtal på uppdrag av företagets enhet (om tillämpligt). Om du inte vill vara bunden av villkoren i detta avtal, klicka på "JAG ACCEPTERAR INTE"-knappen, och installera inte, hämta inte information eller använd inte programvaran. I detta fall avser "Licensgivaren" Solvusoft Corporation, ett Nevada bolag.

UTVÄRDERINGSPROGRAMVARA

Om du har hämtat programvaran i syfte att utvärdera den, oavsett hur den är märkt, är användningen av programvaran begränsad till en bestämd tidsperiod och all användning kommer att regleras av nedan angivna villkor.

Genom att klicka på "JAG ACCEPTERAR"-knappen, genom att öppna paketet som innehåller programvaran, eller genom att kopiera, ladda ner, få åtkomst till eller på annat sätt använda programvaran godkänner du att vara bunden av villkoren i detta avtal och du intygar att du är auktoriserad att ingå detta avtal på uppdrag av företagets enhet (om tillämpligt). Om du inte vill vara bunden av villkoren i detta avtal, klicka på "JAG ACCEPTERAR INTE"-knappen, och installera inte, hämta inte information eller använd inte programvaran. I detta fall avser "Licensgivaren" Solvusoft Corporation, ett Nevada bolag.

1. Beviljande av licens. Licensgivaren beviljar dig en begränsad, personlig, internt bruk, icke-exklusiv, icke överlåtbar licens för att använda programvaran enbart för att bedöma dess lämplighet för dina interna behov under utvärderingsperioden. Utan att begränsa det föregående, får du inte använda programvaran under utvärderingsperioden för att skapa offentliga datorprogram för allmänheten eller för något annat kommersiellt syfte. Denna licens kan sägas upp av licensgivaren när som helst efter att du blivit meddelad och så kommer automatiskt att ske utan förvarning, något av följande: (a) din utvärdering av programvaran avslutas eller (b) utvärderingsperioden utgår.

2. Begränsad programvara. Delar av den fulla versionen av programvaran kan vara innehållna eller oanvändbar och användning av programvaran kan kräva tillgång till delar av programvaran på distans genom Internet. All användning av programvaran kan vara begränsad genom tekniska skydd.

3. Garantifriskrivning. PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS ENBART FÖR UTVÄRDERING "I BEFINTLIGT SKICK". LICENSGIVAREN FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG.

4. Ansvarsbegränsning. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER LICENSGIVAREN ANSVARA FÖR SKADOR, INKLUSIVE FÖRLORAD VINST ELLER DATA ELLER ANDRA ELLER INDIREKTA SKADOR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING ELLER OMÖJLIGHET ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ELLER NÅGRA UPPGIFTER SOM DÄRMED LÄMNATS, ÄVEN OM LICENSGIVAREN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR ELLER EVENTUELLA ANSPRÅK FRÅN ANNAN PART. Under inga omständigheter kommer licensgivarens skadeståndsansvar härunder överstiga femtio dollar (US $50).

PROGRAMVARULICENS

1. Beviljande av licens. Efter din betalning utav avgifterna som visas på fakturan och efter godkännande av detta avtal, ger licensgivaren dig en begränsad, personlig, icke-exklusiv licens så att du kan installera och använda programvaran under de villkor som anges häri.

Du får installera och använda programvaran på en (1) dator för internt bruk endast under en period av ett år. Om du har köpt fler licenser baserade på denna betalningsplan som fastställts av Solvusoft Corporation får du använda programvaran på olika datorer baserade på antalet inköpta licenser. Denna årsperiod börjar med inköpsdatumet för programvaran. Du kan också göra en backup och / eller en arkivkopia av programvaran.

2. Restriktioner för användning av programvaran. Du får inte (a) göra programvaran tillgänglig för användning av andra i en servicebyrå eller liknande arrangemang, (b) distribuera, licensiera, överföra eller låna ut programvaran till en tredje part, eller (c) ta isär eller dekonstruera programvaran. Du får endast kopiera programvaran för säkerhetskopiering / arkivering, förutsatt att du inkluderar all upphovsrätt och liknande meddelanden om rättigheter. Licensgivaren (eller dess licensgivare) bibehåller alla rättigheter, titlar och intressen av programvaran (och för samtliga kopior). Otillåten kopiering och modifiering av programvaran är inte tillåten.

3. Begränsad garanti och garantifriskrivning. Licensgivaren garanterar att denne har rätt och befogenhet att bevilja de rättigheter som beskrivs i detta avtal, och att; GARANTIERNA OVAN ÄR EXKLUSIVA OCH ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. LICENSGIVAREN FRISKRIVER SIG ALLA GARANTIER AVSEENDE ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Licensgivaren garanterar inte att programvaran (a) uppnår konkreta resultat, (b) fungerar utan avbrott, eller (c) är felfri.

4. Äganderätt. Detta avtal överlåter inte någon form av äganderätt av programvaran åt dig. Alla rättigheter, titlar och intressen av programvaran och alla idéer, kunnande, och program som utvecklats av licensgivaren i samband med tillhandahållandet av tekniska tjänster, inklusive alla tillbehör eller modifieringar av programvaran, skall alltid tillhöra licensgivaren eller dess licensgivare. Du erkänner och accepterar att programvaran är licensierad, ej såld. Du kommer inte att ta bort, modifiera eller förändra någon av Licensgivarens upphovsrätt, varumärke eller äganderätt från någon del av Programvaran, inklusive men inte begränsat till sådana meddelanden som finns i den fysiska och / eller elektroniska medier eller dokumentation, i Setup Wizard dialog eller "om" lådor, i någon av de runtime resurser och / eller i någon web-närvaro eller webbaktiverade meddelanden, kod eller andra utföringsformer ursprungligen fanns i eller på annat sätt skapas av programvaran, eller i något arkiv eller säkerhetskopior, om tillämpligt.

5. Överföring av programvaran. Du får inte, av lag eller på annat sätt överföra några licensrättigheter eller andra intressen i programvaran. Du får inte överföra några licensrättigheter eller andra intressen i någon annan programvara, såvida (a) du inte permanent och helt överför alla dina rättigheter enligt detta avtal, (b) du inte behåller några kopior (helt eller delvis), (c) du permanent och helt överlåter all programvara (inklusive komponenter, media, tryckt material, uppgraderingar, tidigare versioner, och äkthetsintyg), och (d) att förvärvaren förbinder sig att följa alla villkor i detta avtal.

6. Begränsning av avhjälpning och ansvar. Under garantiperioden, i händelse av brott mot garantin som beskrivs i avsnitt 8b ovan, kommer licensgivarens (och dess leverantörers), fullständiga ansvar och din enda kompensation att vara licensgivarens val, att antingen reparera eller att byta den defekta programvaran.

VARKEN LICENSGIVAREN ELLER DESS LICENSTAGARE, OM SÅDANA FINNS, KOMMER VARA ANSVARIGA FÖR INDIREKTA, SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, ELLER FÖR SKADA PÅ SYSTEM ELLER DATA, ÄVEN OM LICENSGIVAREN HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. LICENSGIVARENS ANSVAR ENLIGT DETTA AVTAL FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET BELOPP AV LICENSAVGIFTER SOM DU HAR BETALAT.

7. Underhållstjänster. Om du beställt och betalat tillämplig avgift har du rätt att få teknisk support, inklusive korrigeringar, fixar och förbättringar av programvaran och dessa görs allmänt tillgängliga ("underhållstjänster") från licensgivaren i enlighet med licensgivarens då gällande underhållsvillkor för den tillämpliga underhållsnivån som är köpt av dig.

Underhållstjänster kommer inte att inkludera några versioner av programvaran som licensgivaren bestämmer är en separat produkt eller för vilka licensgivaren kräver extra eller särskilda avgifter för från sina kunder.

8. Prenumerationer och uppgraderingar. Om du har köpt en licens för programvaran som definieras som en "uppgradering" eller "prenumeration", måste du ha en giltig licens för denna kompletterade version av programvaran gällande "uppgraderingen" eller "prenumerationen".

9. Uppsägning. Din licens kan sägas upp av licensgivaren om (a) du misslyckas att erlägga betalning och / eller (b) du inte följer villkoren i detta avtal inom tio (10) dagar efter mottagandet av ett skriftligt meddelande om sådan underlåtenhet. I händelse av uppsägning måste du sluta att använda programvaran, förstöra alla kopior av programvaran (inklusive kopior på lagringsmedia) och intyga sådan förstörelse till licensgivaren. Detta krav gäller för alla kopior i någon form, helt eller delvis. Efter dagen för uppsägning, avstår ni alla rättigheter som beviljats enligt detta avtal.

10. Förhållandet mellan parterna. Du och licensgivaren är oberoende parter. Ingenting i detta avtal skall tolkas som att göra dig till en anställd, agent eller ställföreträdare för licensgivaren.

11. Ingen tredje part förmånstagare. Det finns inga tredje part förmånstagare i detta avtal.

12. Gällande lag. Detta avtal regleras av lagarna i Nevada, USA, med undantag av lagvalsregler.

13. Betalningsvillkor / Transporter. Alla avgifter är i amerikanska dollar.

14. Skatter. Alla avgifter inkluderas inte av skatter. Om licensgivaren är skyldig att betala någon försäljning, användning, GST, moms eller annan skatt i samband med din beställning, annat än den skatt som är baserad på licensgivarens inkomst, kommer sådana skatter faktureras och betalas av dig.

15. Hela avtalet. Detta avtal utgör den kompletta och fullständiga överenskommelsen och avtalet gällande alla villkor och representationer mellan dig och licensgivaren med avseende av programvaran och får endast ändras skriftligen av båda parter. Ingen term eller villkor i din beställning kommer att gälla om det inte uttryckligen accepterats av licensgivaren skriftligen. Underlåtenhet att åtala en parts rättigheter utgör inte ett avstående från något annat brott.

Om någon bestämmelse i detta avtal befinns vara ogiltig, kommer den att verkställas i den utsträckning som är tillåten och återstoden av detta avtal kommer att kvarstå i full verkan. Detta avtal har skrivits på engelska och du avstår från alla rättigheter du kan ha enligt lagen i ditt land eller din provins att få detta avtal skrivet på något annat språk.

(English)

This End-User License Agreement ("Agreement") is a legal contract between you (either (a) an individual user or (b) a business organization ("you") and Licensor (as designated below) for the FileViewPro software, including any associated media, printed materials and electronic documentation (the "Software").

By clicking on the "I ACCEPT" button, by opening the package that contains the Software, or by copying, downloading, accessing or otherwise using the Software, you agree to be bound by the terms of this Agreement and you represent that you are authorized to enter into this Agreement on behalf of your corporate entity (if applicable). If you do not wish to be bound by the terms of this Agreement, click the "I DO NOT ACCEPT" button, and do not install, access or use the Software. As used herein, "Licensor" means Solvusoft Corporation, a Nevada Corporation.

EVALUATION SOFTWARE

If you have downloaded the Software for purposes of evaluation, regardless of how labeled, the use of the Software is limited to a specified period of time and all use will be governed by the terms set forth below.

By clicking on the "I ACCEPT" button, by opening the package that contains the Software, or by copying, downloading, accessing or otherwise using the Software, you agree to be bound by the terms of this Agreement and you represent that you are authorized to enter into this Agreement on behalf of your corporate entity (if applicable). If you do not wish to be bound by the terms of this Agreement, click the "I DO NOT ACCEPT" button, and do not install, access or use the Software. As used herein, "Licensor" means Solvusoft Corporation, a Nevada Corporation.

1. Grant of License. Licensor grants you a limited, personal, internal use, non-exclusive, non-transferable license to use the Software solely to evaluate its suitability for your internal requirements during the Evaluation Period. Without limiting the foregoing, you may not use the Software during the Evaluation Period to create publicly distributed computer software or for any other commercial purpose. This license may be terminated by Licensor at any time upon notice to you and will automatically terminate, without notice, upon the first to occur of the following: (a) the completion of your evaluation of the Software or (b) the expiration of the Evaluation Period.

2. Limited Use Software. Portions of the full-use version of the Software may be withheld or unusable and use of the Software may require accessing portions of the Software remotely through the Internet. Full use of the Software may be restricted by technological protections.

3. Disclaimer of Warranty. THE SOFTWARE IS PROVIDED ONLY FOR EVALUATION PURPOSES ON AN "AS IS" BASIS. LICENSOR EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT.

4. Limitation of Liability. IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING LOST PROFITS OR DATA, OR OTHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE OR ANY DATA SUPPLIED THEREWITH, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, OR FOR ANY CLAIM BY ANY OTHER PARTY. In no case will Licensor's liability for damages hereunder exceed fifty dollars (US $50).

SOFTWARE LICENSE

1. Grant of License. Upon your payment of the fees shown on the invoice and acceptance of this Agreement, Licensor grants you a limited, personal, non-exclusive license to install and use the Software on the terms and conditions set forth herein.

You may install and use the Software on one (1) computer for your internal purposes only for a period of one year. If you have purchased more licenses based on the payment schedule set by Solvusoft Corporation you may use the software on different computers based on the number of licenses purchased. This year period begins with the date of purchase of the software. You may also make one back up and/or archival copy of the Software.

2. Restrictions on Use of Software. You may not (a) make the Software available for use by others in any service bureau or similar arrangement; (b) distribute, sublicense, transfer, or lend the Software to any third party; or (c) disassemble or reverse engineer the Software. You may copy the Software solely for backup/archival purposes, provided that you include all copyright and similar rights notices. Licensor (or its licensor) retains all right, title, and interest in the Software (and in all copies). Unauthorized copying and modification of the Software is not permitted.

3. Limited Warranty and Disclaimer of Warranty. Licensor warrants that: it has the right and authority to grant the rights described in this Agreement, and; THE WARRANTIES ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. LICENSOR EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Licensor does not warrant that the Software will (a) achieve specific results, (b) operate without interruption, or (c) be error free.

4. Ownership. This Agreement does not convey to you any rights of ownership in the Software. All right, title, and interest in the Software and in any ideas, know-how, and programs which are developed by Licensor in the course of providing any technical services, including any enhancements or modifications made to the Software, shall at all times remain the property of Licensor or its licensor. You acknowledge and agree that the Software is licensed, not sold. You will not remove, modify or alter any of Licensor's copyright, trademark or proprietary rights notices from any part of the Software, including but not limited to any such notices contained in the physical and/or electronic media or documentation, in the Setup Wizard dialogue or 'about' boxes, in any of the runtime resources and/or in any web-presence or web-enabled notices, code or other embodiments originally contained in or otherwise created by the Software, or in any archival or back-up copies, if applicable.

5. Transfer of Software. You may not, by operation of law or otherwise, transfer any license rights or other interests in the Software. You may not transfer any license rights or other interests in any other Software, unless (a) you permanently and wholly transfer all your rights under this Agreement; (b) you retain no copies (whole or partial); (c) you permanently and wholly transfer all of the Software (including component parts, media, printed materials, upgrades, prior versions, and authenticity certificates); and (d) the transferee agrees to abide by all the terms of this Agreement.

6. Limitation of Remedy and Liability. During the Warranty Period, in the event of any breach of the warranty outlined in Section 8b above, Licensor's ( and its suppliers), entire liability and your exclusive remedy will be, at Licensor's option, to either, repair or replace the defective Software.

NEITHER LICENSOR NOR ITS LICENSOR, IF ANY, SHALL BE LIABLE FOR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR DAMAGE TO SYSTEMS OR DATA, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. LICENSOR'S LIABILITY FOR DAMAGES HEREUNDER SHALL IN NO EVENT EXCEED THE AMOUNT OF LICENSE FEES THAT YOU HAVE PAID.

7. Maintenance Services. If ordered by you and upon payment of the applicable fee, you are entitled to receive technical support services, including corrections, fixes and enhancements to the Software as such are made generally available (the "maintenance services") from Licensor in accordance with Licensor's then-current maintenance terms for the applicable maintenance level purchased by you.

Maintenance services will not include any releases of the Software which Licensor determines to be a separate product or for which Licensor charges its customers extra or separately.

8. Upgrades and Subscription. If you purchased a license for the Software which is identified as an "upgrade" or "subscription", you must have a valid license for the version of the Software which the "upgrade" or "subscription" supplements.

9. Termination. Your license may be terminated by Licensor if (a) you fail to make payment and/or (b) you fail to comply with the terms of this Agreement within ten (10) days after receipt of written notice of such failure. In the event of termination, you must cease using the Software, destroy all copies of the Software (including copies in storage media) and certify such destruction to Licensor. This requirement applies to all copies in any form, partial or complete. Upon the effective date of any termination, you relinquish all rights granted under this Agreement.

10. Relationship of Parties. You and Licensor are independent parties. Nothing in this Agreement shall be construed as making you an employee, agent or legal representative of Licensor.

11. No Third-Party Beneficiaries. There are no third-party beneficiaries of this Agreement.

12. Controlling Law. This Agreement will be governed by the laws of Nevada, USA, excluding conflicts of law.

13. Payment Terms/Shipments. All fees are in US Dollars.

14. Taxes. All fees do not include taxes. If Licensor is required to pay any sales, use, GST, VAT, or other taxes in connection with your order, other than taxes based on Licensor's income, such taxes will be billed to and paid by you.

15. Entire Agreement. This Agreement constitutes the complete and entire understanding and agreement of all terms, conditions and representations between you and Licensor with respect to the Software and may be modified only in writing by both parties. No term or condition contained in your purchase order will apply unless expressly accepted by Licensor in writing. Failure to prosecute a party's rights will not constitute a waiver of any other breach.

If any provision of this Agreement is found to be invalid, it will be enforced to the extent permissible and the remainder of this Agreement will remain in full effect. This Agreement has been written in the English language and you waive any rights you may have under the law of your country or province to have this Agreement written in any other language.