Privacy Policy

Firma Solvusoft Corporation jest zobowiązana do ochrony prywatności danych osobowych przekazywanych przez klientów za pośrednictwem naszych usług online. Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób przetwarzania informacji, które otrzymujemy podczas przesyłania danych firmy do Solvusoft Corporation.


Gromadzenie informacji

Przy zakupie, pobieraniu wersji testowych lub rejestracji oprogramowania FileViewPro możemy gromadzić dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail, itp. w celu rejestrowania transakcji na naszej stronie internetowej lub w oprogramowaniu FileViewPro. Przy użyciu handlowca przetwarzającego płatności zapewniamy wykorzystanie tych samych surowych kryteriów prywatności. Nie zbieramy (świadomie) danych osobowych od osób poniżej osiemnastego roku życia. Dajemy także użytkownikom możliwość otrzymania informacji o produkcie (np. aktualizacje, alarmy szkodników i związane z produktem oferty ) poprzez pocztę e-mail za zgodą użytkownika. W pełni zapewniamy prywatność i cenimy sobie Państwa zaufanie. Nie będziemy sprzedawać, wynajmować lub podawać informacji osobom trzecim o ile nie wymaga tego prawo. Możesz zrezygnować z otrzymywania e-maili od nas w każdej chwili klikając na link w wiadomości e-mail lub na naszej stronie internetowej www.FileViewPro.com. Decydując się na wprowadzenie i przekazanie wymaganych informacji, kiedy pojawi się monit, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie danych przez firmę Solvusoft Corporation, wykorzystywanie i ujawnianie tych informacji do celów przedstawionych w niniejszym dokumencie.

Wszelkie informacje publikowane w czacie, biuletynie lub forum są dostępne dla wszystkich użytkowników danej witryny. Firma Solvusoft Corporation nie może kontrolować, ani nie jest odpowiedzialna za wykorzystywanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie takich informacji przez osoby trzecie.

Użytkowanie witryny internetowej

Możemy automatycznie gromadzić adresy IP i informacje o użytkowaniu witryny internetowej podczas uzyskiwania dostępu do naszych usług. Te informacje pomagają nam ocenić, jak nasi odwiedzający nawigują na naszych stronach w formie zbiorczej, między innymi ilość i częstotliwość odwiedzających, długość wizyty, itp.

Sposób wykorzystania informacji po ich zebraniu

Możemy wykorzystać zebrane informacje w następujący sposób:

Możemy ujawniać i wykorzystywać informacje osobowe w szczególnych okolicznościach, kiedy jest to niezbędne do egzekwowania naszych umów o świadczenie usług lub warunków użytkowania (np. ochrony naszych praw własności intelektualnej), a zgodnie z obowiązującą Umową licencyjną użytkownika zawartą w oprogramowaniu FileViewPro. Możemy również ujawniać lub wykorzystywać Państwa dane osobowe, gdy jest to od nas prawnie wymagane.

Pliki cookie

Definiujemy pliki cookie jako dowolny ciąg danych i informacji, które są automatycznie zapisywane na komputerze po uzyskaniu dostępu do naszych usług. Firma Solvusoft Corporation wykorzystuje pliki cookie w celu przypisywania tymczasowych numerów identyfikacyjnych do komputerów, przez które użytkownicy uzyskują dostęp do nszych usług. Ta informacja pozwala nam na szybsze świadczenie usług dla naszych klientów lub naszych oddziałów i/lub innych partnerów handlowych, zapobieganie atakom typu DoS na nasz system, wykrywanie i zapobieganie oszustwom transakcji i pomaga w udzielaniu właściwego kredytu sprzedaży dla naszych partnerów. Wszystkie pliki cookie FileViewPro.com lub Solvusoft Corporation: 1) mają ograniczony czas, 2) zajmują mniej niż 5 KB, 3) są widoczne tylko dla FileViewPro.com lub Solvusoft Corporation, oraz 4) są pozbawione jakichkolwiek danych osobowych. Nasze pliki cookie są wykorzystywane głównie w celu śledzenia naszych partnerów i/lub innych partnerów handlowych w celu zapewnienia właściwej płatności za sprzedaż i śledzenia działań związanych ze związkami partnerski.

Łącza

Możemy oferować łącza z naszej strony do innych stron internetowych osób trzecich, które mogą być przechowywane przez naszych partnerów od wspólnej promocji lub przez niezależne firmy, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Takie strony internetowe nie są objęte niniejszą polityką prywatności i firma Solvusoft Corporation nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do ich praktyk postępowania względem danych osobowych. Zaleca się, aby sprawdzić polityki prywatności na stronie internetowej na początku wizyty.

Bezpieczeństwo

Dane osobowe zbierane przez nas przechowywane są na serwerach ograniczonego dostępu. Dochowujemy tych środków w celu ochrony serwerów i informacji osobistych. Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do dokonania zakupu, obsługi klienta, czy utrzymania konta.

Zmiany polityki

Możemy dokonać zmian niniejszej Polityki prywatności w dowolnym czasie bez uprzedzenia w celu odzwierciedlenia naszych praktyk i zapewnienia większej ochrony informacji. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki prywatności zostaną zamieszczona niezwłocznie tutaj, prosimy więc o okresowe odwiedzanie tej strony.

Akceptacja regulaminus

Korzystając z usług Solvusoft Corporation, korzystając z witryny FileViewPro.com lub dokonując zakupu produktów firmy Solvusoft Corporation wyrażają Państwo zgodę na praktyki dotyczące zbierania i wykorzystywania informacji, które są opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące tej polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem support@solvusoft.com.

FileViewPro jest znakiem towarowym firmy Solvusoft Corporation.

(English)

Solvusoft Corporation is committed to protecting the privacy of personal information you may provide to us when using any of our online services. This Privacy Policy describes how we treat information we receive when you transmit data to Solvusoft Corporation.


Information Collection

When you purchase, download trial or evaluation versions, or register FileViewPro software, we may collect personal information including your name, address, email address, etc. for the purpose of recording the transaction when you engage in activities on our web site or within the FileViewPro software. When we use a payment processing merchant we ensure that the same strict privacy criteria are in place. We do not (knowingly) collect personal information from persons under the age of eighteen. We also give users the option of receiving useful product information (such as updates, pest alerts and associated product offerings), via opt-in permission based email. We fully ensure your privacy and value your trust. We will never sell, rent, lease, or give your information to a third party unless required to do so by law. You may opt out of receiving emails from us at any time by clicking the unsubscribe link in the email or by visiting our website at www.FileViewPro.com. By choosing to enter and submit the requested information when prompted, you are consenting to Solvusoft Corporation's collection, use, and disclosure of such information for the purposes as outlined herein.

Any information that you post to a chat room, public bulletin or forum is available to all users of that site. Solvusoft Corporation cannot control, nor is it responsible for the use, disclosure, or dissemination of such information by any third parties.

Web Site Usage

We may automatically collect IP addresses and Web site usage information when you access our online services. This information helps us evaluate how our visitors navigate our sites on an aggregate basis, including but not limited to the number and frequency of visitors, length of visits, etc.

How Information Is Used When Collected

We may use information collected in the following ways:

We may disclose and use personally identifiable information in special circumstances where it is necessary to enforce our service agreements or terms of use (for example protect our intellectual property rights), and your compliance with the applicable End User License Agreement(s) contained within the FileViewPro software. We may also disclose or use your personal information when we, in good faith, believe that the applicable law may require us to do so.

Cookies

We define a cookie as any string of data and information that is automatically stored on your computer upon access to our services. Solvusoft Corporation employs cookies to assign temporary identification numbers to machines that access our services. This information enables us to deliver faster service capabilities to our customers or to our affiliates and/or other sales partners, prevent denial of service attacks on our systems, detect and prevent fraudulent transactions, and assist with awarding proper sales credit to our partners. All FileViewPro.com or Solvusoft Corporation cookies are 1) of limited duration, 2) less than 5KB in length, 3) only visible to FileViewPro.com or Solvusoft Corporation, and 4) devoid of any personally identifiable information. Our Cookies are mainly maintained to track our affiliates and/or other sales partners to ensure proper payments for their sales and tracking activities relating to their affiliate relationship with us.

Links

We may offer links from our website to other third party websites which may be hosted by our co-branding partners or by unrelated companies which we think may be of interest to you. Such websites are not governed by this privacy policy and Solvusoft Corporation makes no representation as to their practices for dealing with your personal information. We recommend that you check the privacy policy of any website at the beginning of your visit.

Security

The personally identifiable information we collect about you is stored in limited access servers. We maintain such safeguards to protect security of servers and your personally identifiable information. We retain personally identifiable information only as long as necessary to complete a purchase, provide customer service, or maintain your account with us.

Policy Modifications

We may change this Privacy Policy at any time without notice to you in order to reflect our practices and provide greater protection for your information. Any changes to this Privacy Policy will be posted promptly here, so please check back periodically.

Acceptance of Terms

By using the Solvusoft Corporation services, accessing the FileViewPro.com web site, or purchasing Solvusoft Corporation products you are consenting to the practices relating to information collection and use that are described in this Privacy Policy.

If you have any questions regarding this privacy policy, please contact us at support@solvusoft.com.

FileViewPro is a common-law trademark of Solvusoft Corporation.


English - SMALL

ABOUT SSL CERTIFICATES
ENGLISH - Medium

ABOUT SSL CERTIFICATES
ENGLISH - LARGE

ABOUT SSL CERTIFICATES