Personvernserklæring

For Solvusoft Corporation er det viktig å beskytte den personlige informasjonen du gir oss når du bruker våre online tjenester. Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi behandler informasjonen vi mottar når du overfører data til Solvusoft Corporation.


Innhenting av opplysninger

Når du kjøper, laster ned prøve- eller evalueringsversjoner, eller registrer FileViewPro programvaren, kan vi samle personlig informasjon, blant annet navn, adresse, e-postadresse, osv. for å registrere transaksjonen når du deltar i aktiviteter på våre nettsider eller innen FileViewPro programvaren. Når vi bruker en ekstern betalingsbehandler vil vi sikre oss om at de samme strenge retningslinjer og kriterier er på plass. Vi samler (bevisst) ikke inn personlig informasjon fra personer under atten år. Vi gir også brukerne mulighet til å motta nyttig produktinformasjon (som oppdateringer, virusvarsler og tilhørende produkttilbud), via e-post som det er valgfritt å gi tillatelse til. Vi sikrer fullt ut ditt personvern og setter pris på din tillit. Vi vil aldri selge, leie ut, lease eller gi opplysninger til en tredjepart med mindre dette er pålagt ved lov. Du kan velge å ikke motta e-post fra oss når som helst ved å klikke på linken for å stoppe abonnementet i e-post eller ved å besøke vår hjemmeside på www.FileViewPro.com. Ved å velge å gå inn og sende den forespurte informasjonen når du blir bedt om den, samtykker du til Solvusoft Corporations innsamling, bruk og fremlegging av slik informasjon for de formål som beskrevet her.

All informasjon som du gir i et samtalerom, en offentlig oppslagstavle eller forum er tilgjengelig for alle brukere av dette nettstedet. Solvusoft Corporation kan ikke kontrollere, og er heller ikke ansvarlig for, bruk, avsløring eller formidling av slik informasjon av noen tredjepart.

Bruk av nettstedet

Vi kan automatisk samle IP-adresser og informasjon om bruk av nettstedet når du bruker våre elektroniske tjenester. Denne informasjonen hjelper oss å vurdere hvordan våre besøkende navigerer våre sider på en samlet basis, inkludert men ikke begrenset til antall og hyppighet av besøkende, lengden på besøk, osv.

Hvordan innhentet informasjon brukes

Vi kan bruke innhentet informasjon på følgende måter:

Vi kan videreformidle og bruke personopplysninger i spesielle tilfeller der det er nødvendig å håndheve våre serviceavtaler eller vilkår for bruk (for eksempel beskyttelse av våre opphavsrettigheter), og overholdelse av gjeldende Lisensavtale for sluttbruker som inngår i FileViewPro programvaren. Vi kan også overgi eller bruke din personlige informasjon når vi i god tro mener at gjeldende lov kan kreve at vi gjør det.

Informasjonskapsler

Vi definerer en informasjonskapsel som enhver bit data eller informasjon som lagres automatisk på datamaskinen din ved tilgang til våre tjenester. Solvusoft Corporation benytter informasjonskapsler til å tildele midlertidig identifikasjonsnummer til maskiner som har tilgang til våre tjenester. Denne informasjonen gjør oss i stand til å levere raskere tjenester til våre kunder eller våre tilknyttede selskaper og/eller andre salgspartnere, hindre driftsvegringsangrep på våre systemer, oppdage og forhindre svindeltransaksjoner, og bistå med tildeling riktig salgskreditt til våre partnere. Alle FileViewPro.com eller Solvusoft Corporation informasjonskapsler er 1) av begrenset varighet, 2) mindre enn 5KB i lengde, 3) kun synlig for FileViewPro.com eller Solvusoft Corporation, og 4) blottet for enhver personlig identifiserbar informasjon. Våre informasjonskapsler opprettholdes i hovedsak for å spore våre partnere og/eller andre salgspartnere for å sikre korrekt betaling for salg og sporing av aktiviteter knyttet til deres tilknytningsforhold til oss.

Lenker

Vi kan tilby lenker fra vår nettside til andre tredjeparts nettsteder som kan være betjent av våre merkevarepartnere eller av firmaer som vi tror kan være av interesse for deg. Slike nettsteder er ikke underlagt dette personvernet og Solvusoft Corporation gir ingen garantier når det gjelder deres praksis for håndtering av din personlige informasjon. Vi anbefaler at du sjekker personvernpolicyen til nettsiden i begynnelsen av besøket.

Sikkerhet

De personlige og identifiserbare opplysninger vi innhenter om deg er lagret på servere med begrenset tilgang. Vi opprettholder slike sikkerhetstiltak for å beskytte sikkerheten til servere og personlig identifiserbar informasjon. Vi beholder personlig identifiserbar informasjon bare så lenge som nødvendig for å fullføre et kjøp, yte kundeservice eller vedlikeholde din konto hos oss.

Endringer i retningslinjene

Vi kan endre disse retningslinjene når som helst uten varsel til deg for å reflektere vår praksis og gi større beskyttelse for din informasjon. Eventuelle endringer i retningslinjene for personvern vil straks bli lagt ut her, så vennligst sjekk med jevne mellomrom.

Aksept av vilkår

Ved bruk av Solvusoft Corporations tjenester, tilgang til FileViewPro.com sitt nettsted, eller kjøp av Solvusoft Corporation produkter samtykker du til praksis knyttet til innsamling og bruk av informasjon som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvis du har noen spørsmål angående personvernerklæringen, vennligst kontakt oss på support@solvusoft.com.

FileViewPro er et registrert varemerke for Solvusoft Corporation.

(English)

Solvusoft Corporation is committed to protecting the privacy of personal information you may provide to us when using any of our online services. This Privacy Policy describes how we treat information we receive when you transmit data to Solvusoft Corporation.


Information Collection

When you purchase, download trial or evaluation versions, or register FileViewPro software, we may collect personal information including your name, address, email address, etc. for the purpose of recording the transaction when you engage in activities on our web site or within the FileViewPro software. When we use a payment processing merchant we ensure that the same strict privacy criteria are in place. We do not (knowingly) collect personal information from persons under the age of eighteen. We also give users the option of receiving useful product information (such as updates, pest alerts and associated product offerings), via opt-in permission based email. We fully ensure your privacy and value your trust. We will never sell, rent, lease, or give your information to a third party unless required to do so by law. You may opt out of receiving emails from us at any time by clicking the unsubscribe link in the email or by visiting our website at www.FileViewPro.com. By choosing to enter and submit the requested information when prompted, you are consenting to Solvusoft Corporation's collection, use, and disclosure of such information for the purposes as outlined herein.

Any information that you post to a chat room, public bulletin or forum is available to all users of that site. Solvusoft Corporation cannot control, nor is it responsible for the use, disclosure, or dissemination of such information by any third parties.

Web Site Usage

We may automatically collect IP addresses and Web site usage information when you access our online services. This information helps us evaluate how our visitors navigate our sites on an aggregate basis, including but not limited to the number and frequency of visitors, length of visits, etc.

How Information Is Used When Collected

We may use information collected in the following ways:

We may disclose and use personally identifiable information in special circumstances where it is necessary to enforce our service agreements or terms of use (for example protect our intellectual property rights), and your compliance with the applicable End User License Agreement(s) contained within the FileViewPro software. We may also disclose or use your personal information when we, in good faith, believe that the applicable law may require us to do so.

Cookies

We define a cookie as any string of data and information that is automatically stored on your computer upon access to our services. Solvusoft Corporation employs cookies to assign temporary identification numbers to machines that access our services. This information enables us to deliver faster service capabilities to our customers or to our affiliates and/or other sales partners, prevent denial of service attacks on our systems, detect and prevent fraudulent transactions, and assist with awarding proper sales credit to our partners. All FileViewPro.com or Solvusoft Corporation cookies are 1) of limited duration, 2) less than 5KB in length, 3) only visible to FileViewPro.com or Solvusoft Corporation, and 4) devoid of any personally identifiable information. Our Cookies are mainly maintained to track our affiliates and/or other sales partners to ensure proper payments for their sales and tracking activities relating to their affiliate relationship with us.

Links

We may offer links from our website to other third party websites which may be hosted by our co-branding partners or by unrelated companies which we think may be of interest to you. Such websites are not governed by this privacy policy and Solvusoft Corporation makes no representation as to their practices for dealing with your personal information. We recommend that you check the privacy policy of any website at the beginning of your visit.

Security

The personally identifiable information we collect about you is stored in limited access servers. We maintain such safeguards to protect security of servers and your personally identifiable information. We retain personally identifiable information only as long as necessary to complete a purchase, provide customer service, or maintain your account with us.

Policy Modifications

We may change this Privacy Policy at any time without notice to you in order to reflect our practices and provide greater protection for your information. Any changes to this Privacy Policy will be posted promptly here, so please check back periodically.

Acceptance of Terms

By using the Solvusoft Corporation services, accessing the FileViewPro.com web site, or purchasing Solvusoft Corporation products you are consenting to the practices relating to information collection and use that are described in this Privacy Policy.

If you have any questions regarding this privacy policy, please contact us at support@solvusoft.com.

FileViewPro is a common-law trademark of Solvusoft Corporation.


English - SMALL

ABOUT SSL CERTIFICATES
ENGLISH - Medium

ABOUT SSL CERTIFICATES
ENGLISH - LARGE

ABOUT SSL CERTIFICATES