LISENSAVTALE SLUTTBRUKER FileViewPro


VIKTIG-LES NØYE:

Denne lisensavtalen for sluttbruker ("Avtalen") er en juridisk kontrakt mellom deg (enten (a) en individuell bruker eller (b) en forretningsorganisasjon ("du") og Lisensgiveren (som angitt nedenfor) for FileViewPro programvaren, inkludert eventuelle tilhørende media, trykt materiale og elektronisk dokumentasjon ("Programvaren").

Ved å klikke på "Jeg aksepterer"-knappen, ved å åpne pakken som inneholder programvaren, eller ved kopiering, nedlasting, åpning av eller på annen måte bruk av Programvaren, samtykker du i å være bundet av vilkårene i denne avtalen, og bekrefter at du er autorisert til å inngå denne avtalen på vegne av din bedriftsenhet (hvis aktuelt). Hvis du ikke ønsker å være bundet av vilkårene i denne avtalen, klikk på "Jeg aksepterer ikke"-knappen, og ikke installer, åpne eller bruk programvaren. Som brukt her betyr "Lisensgiver" Solvusoft Corporation, et selskap registrert i Nevada.

PROGRAMVARE FOR EVALUERING

Hvis du har lastet ned programvaren i evalueringsformål, uavhengig av hvordan den er merket, er bruken av Programvaren begrenset til et bestemt tidsrom, og all bruk skal være underlagt vilkårene angitt nedenfor.

Ved å klikke på "Jeg aksepterer"-knappen, ved å åpne pakken som inneholder programvaren, eller ved kopiering, nedlasting, åpning av eller på annen måte bruke Programvaren, samtykker du i å være bundet av vilkårene i denne avtalen, og bekrefter du at du er autorisert til å inngå denne avtalen på vegne av din bedriftsenhet (hvis aktuelt). Hvis du ikke ønsker å være bundet av vilkårene i denne avtalen, klikk på "Jeg aksepterer ikke"-knappen, og ikke installer, åpne eller bruk programvaren. Som brukt her betyr "Lisensgiver" Solvusoft Corporation, et selskap registrert i Nevada.

1. Tildeling av lisens. Lisensgiver gir deg en lisens som er begrenset, personlig, for internt bruk, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar til å bruke Programvaren utelukkende for å vurdere dennes egnethet for dine interne krav i løpet av evalueringsperioden. Uten å begrense det foregående, kan du ikke bruke programvaren i løpet av evalueringsperioden til å skape offentlig distribuerte dataprogrammer eller til andre kommersielle formål. Denne lisensen kan sies opp av Lisensgiver til enhver tid etter varsel til deg og vil automatisk opphøre, uten varsel, når det første av følgende oppstår: (a) ferdiggjøring av evalueringen av programvaren eller (b) utløpet av evalueringsperioden.

2. Programvare for begrenset bruk. Deler av den fulle versjonen av programvaren kan holdes tilbake eller kan være ubrukelig, og bruk av programvaren kan kreve tilgang til deler av programvaren eksternt via internett. Full bruk av Programvaren kan være begrenset av teknologiske beskyttelser.

3. Fraskrivelse av garanti. PROGRAMVAREN ER KUN FOR EVALUERINGSFORMÅL PÅ ET "SOM ER" GRUNNLAG. LISENSGIVER FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR, INKLUDERT GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL OG JURIDISK UKRENKELIGHET.

4. Ansvarsbegrensning. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL LISENSGIVER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SKADER, INKLUDERT TAPT FORTJENESTE ELLER DATA ELLER ANNEN TILFELDIG ELLER INDIREKTE SKADER SOM FØLGE AV BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN ELLER MEDFØLGENDE DATA, SELV OM LISENSGIVEREN ER BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIK SKADE, ELLER FOR KRAV FRA EN ANNEN PART. I intet tilfelle vil Lisensgivers erstatningsansvar herunder overstige femti dollar (US $ 50).

PROGRAMVARELISENS

1. Tildeling av lisens. Følgende din betaling av avgifter som vises på fakturaen og aksept av denne avtalen, gir Lisensgiver deg en begrenset, personlig, ikke-eksklusiv lisens til å installere og bruke programvaren under de vilkår og betingelser som er fremsatt her.

Du kan installere og bruke programvaren på én (1) datamaskin for interne formål kun for en periode på ett år. Hvis du har kjøpt flere lisenser basert på betalingsplan fra Solvusoft Corporation kan du bruke programvaren på forskjellige datamaskiner basert på antall lisenser kjøpt. Året begynnes med dato for kjøp av programvaren. Du kan også ta én sikkerhetskopi og/eller arkiveringskopi av programvaren.

2. Restriksjoner på bruk av programvare. Du kan ikke (a) gjøre programvaren tilgjengelig for bruk av andre i noe servicebyrå eller lignende ordning; (b) distribuere, viderelisensiere, overføre eller låne ut programvaren til en tredjepart; eller (c) ta fra hverandre eller rekonstruere programvaren. Du kan kopiere programvaren utelukkende for backup/arkivering, forutsatt at du meddeler om all opphavsrett og lignende rettigheter. Lisensgiver (eller dets lisensgiver) beholder alle rettigheter, titler og interesser i programvaren (og i alle kopier). Uautorisert kopiering og modifisering av programvaren er ikke tillatt.

3. Begrenset garanti og fraskrivelse av garanti. Lisensgiver garanterer at den: har rett og myndighet til å gi de rettighetene som beskrives i denne avtalen, og; GARANTIENE OVENFOR ER EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE. LISENSGIVER AVVISER UTTRYKKELIG NOEN GARANTIER VEDRØRENDE JURIDISK UKRENKBARHET, SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. Lisensgiver garanterer ikke at Programvaren vil (a) oppnå konkrete resultater, (b) fungere uten avbrudd, eller (c) være feilfri.

4. Eierskap. Denne avtalen formidler ikke noen eiendomsrett til Programvaren til deg. Alle rettigheter, titler og interesser i programvaren og til alle ideer, kunnskap og programmer som er utviklet av Lisensgiver under levering av tekniske tjenester, herunder eventuelle forbedringer eller modifikasjoner av programvaren, skal til enhver tid forbli eiendommen til Lisensgiver eller dets lisensgiver. Du erkjenner og godtar at Programvaren er lisensiert, ikke solgt. Du vil ikke fjerne, modifisere eller endre noen merknader av Lisensgivers opphavsrett, varemerke eller eiendomsrett fra noen del av programvaren, inkludert men ikke begrenset til slike meldinger som finnes i fysiske og/eller elektroniske medier eller dokumentasjon, i Setup Wizard dialogen eller 'om' informasjonsbokser, i noen av kjøreressursene og/eller på noen web-merknader eller i web-aktiverte meldinger, kode eller andre utforminger opprinnelig gitt i eller på annen måte skapt av programvaren, eller i noen arkiverings- eller back-up kopier, dersom aktuelt.

5. Overføring av Programvaren. Du kan ikke, under loven eller på annen måte, overføre noen lisensrettigheter eller andre interesser i programvaren. Du kan ikke overføre noen lisensrettigheter eller andre interesser i noen annen Programvare, med mindre (a) du permanent og helt overfører alle dine rettigheter under denne avtalen, (b) du ikke beholder noen kopier (helt eller delvis), (c) du permanent og helt overfører hele Programvaren (inkludert komponenter, medier, trykt materiale, oppgraderinger, tidligere versjoner, og autentisitetssertifikater), og (d) erverver godtar å overholde alle vilkårene i denne avtalen.

6. Begrensning av rettsmiddel og ansvar. I tilfelle av brudd på garantien i løpet av garantiperioden, vil Lisensgivers (og dens leverandørers) hele ansvar og din eksklusive rettsmiddel være, etter Lisensgivers valg, å enten reparere eller erstatte den defekte Programvaren.

HVERKEN LISENSGIVER ELLER DENNES LISENSGIVER, HVIS NOEN, SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGENDE SKADER, ELLER FOR SKADE PÅ SYSTEMER ELLER DATA, SELV OM LISENSGIVEREN ER BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. LISENSGIVERS ERSTATNINGSANSVAR SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER OVERSTIGE LISENSAVGIFTEN DU HAR BETALT.

7. Vedlikeholdstjenester. Dersom bestilt av deg og mot betaling av gjeldende avgift, har du rett til å motta tekniske støttetjenester, inkludert rettelser, reparasjoner og forbedringer av Programvaren som sådan blir gjort allment tilgjengelig ("vedlikeholdstjenestene") fra Lisensgiver i henhold til Lisensgivers gjeldende vedlikeholdsvilkår for det aktuelle vedlikeholdsnivået du har kjøpt.

Vedlikeholdstjenester vil ikke inkludere noen utgivelser av programvaren som Lisensgiver avgjør å være et separat produkt eller som Lisensgiver belaster sine kunder for ekstra eller separat.

8. Oppgraderinger og abonnement. Hvis du har kjøpt en lisens for Programvaren som er identifisert som en "oppgradering" eller "abonnement", må du ha en gyldig lisens for den versjonen av programvaren som "oppgradering" eller "abonnement" gjelder for.

9. Oppsigelse. Din lisens kan sies opp av Lisensgiver hvis (a) du unnlater å foreta betaling og/eller (b) du unnlater å overholde vilkårene i denne avtalen innen ti (10) dager etter mottak av skriftlig melding om slike feil. Ved opphør må du slutte å bruke programvaren, ødelegge alle kopier av Programvaren (inkludert eksemplarer i lagringsmedier) og sertifisere slike ødeleggelser til Lisensgiver. Dette kravet gjelder alle kopier i alle former, helt eller delvis. Ved den effektive datoen for enhver oppsigelse, gir du avkall på alle rettigheter under denne Avtalen.

10. Forholdet mellom partene. Du og Lisensgiveren er uavhengige parter. Ingenting i denne avtalen skal tolkes som å gjøre deg en ansatt, agent eller juridisk representant for Lisensgiver.

11. Ingen tredjeparts begunstigede. Det er ingen tredjeparts begunstigede av denne avtalen.

12. Rettssted. Denne avtalen vil være underlagt lovene i Nevada, USA, unntatt juridiske konflikter.

13. Betalingsvilkår/forsendelser. Alle priser er i amerikanske dollar.

14. Skatt. Alle gebyrer inkluderer ikke skatter. Hvis Lisensgiver er pålagt å betale eventuelle skatter for salg, bruk, GST, merverdiavgift eller andre avgifter i forbindelse med din bestilling, annet enn skatter basert på Lisensgivers inntekt, vil slike skatter bli fakturert og betalt av deg.

15. Hele avtalen. Denne avtalen utgjør den fullstendige og hele forståelse og enighet om alle vilkår og representasjoner mellom deg og Lisensgiver med hensyn til programvaren, og kan bare endres skriftlig av begge parter. Ingen vilkår som finnes i din bestilling vil gjelde med mindre uttrykkelig skriftlig akseptert av Lisensgiver. Unnlatelse av å straffeforfølge en parts rettigheter vil ikke utgjøre en ansvarsfraskrivelse for andre brudd.

Hvis noen bestemmelse i denne Avtalen blir funnet å være ugyldig, vil den bli håndhevet i den tillatte utstrekning og resten av denne Avtalen vil fortsette i full effekt. Denne avtalen er skrevet på norsk, og du frasier deg alle rettigheter du har etter loven i landet ditt eller provinsen din til å ha denne avtalen skrevet på et annet språk.

(English)

This End-User License Agreement ("Agreement") is a legal contract between you (either (a) an individual user or (b) a business organization ("you") and Licensor (as designated below) for the FileViewPro software, including any associated media, printed materials and electronic documentation (the "Software").

By clicking on the "I ACCEPT" button, by opening the package that contains the Software, or by copying, downloading, accessing or otherwise using the Software, you agree to be bound by the terms of this Agreement and you represent that you are authorized to enter into this Agreement on behalf of your corporate entity (if applicable). If you do not wish to be bound by the terms of this Agreement, click the "I DO NOT ACCEPT" button, and do not install, access or use the Software. As used herein, "Licensor" means Solvusoft Corporation, a Nevada Corporation.

EVALUATION SOFTWARE

If you have downloaded the Software for purposes of evaluation, regardless of how labeled, the use of the Software is limited to a specified period of time and all use will be governed by the terms set forth below.

By clicking on the "I ACCEPT" button, by opening the package that contains the Software, or by copying, downloading, accessing or otherwise using the Software, you agree to be bound by the terms of this Agreement and you represent that you are authorized to enter into this Agreement on behalf of your corporate entity (if applicable). If you do not wish to be bound by the terms of this Agreement, click the "I DO NOT ACCEPT" button, and do not install, access or use the Software. As used herein, "Licensor" means Solvusoft Corporation, a Nevada Corporation.

1. Grant of License. Licensor grants you a limited, personal, internal use, non-exclusive, non-transferable license to use the Software solely to evaluate its suitability for your internal requirements during the Evaluation Period. Without limiting the foregoing, you may not use the Software during the Evaluation Period to create publicly distributed computer software or for any other commercial purpose. This license may be terminated by Licensor at any time upon notice to you and will automatically terminate, without notice, upon the first to occur of the following: (a) the completion of your evaluation of the Software or (b) the expiration of the Evaluation Period.

2. Limited Use Software. Portions of the full-use version of the Software may be withheld or unusable and use of the Software may require accessing portions of the Software remotely through the Internet. Full use of the Software may be restricted by technological protections.

3. Disclaimer of Warranty. THE SOFTWARE IS PROVIDED ONLY FOR EVALUATION PURPOSES ON AN "AS IS" BASIS. LICENSOR EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT.

4. Limitation of Liability. IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING LOST PROFITS OR DATA, OR OTHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE OR ANY DATA SUPPLIED THEREWITH, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, OR FOR ANY CLAIM BY ANY OTHER PARTY. In no case will Licensor's liability for damages hereunder exceed fifty dollars (US $50).

SOFTWARE LICENSE

1. Grant of License. Upon your payment of the fees shown on the invoice and acceptance of this Agreement, Licensor grants you a limited, personal, non-exclusive license to install and use the Software on the terms and conditions set forth herein.

You may install and use the Software on one (1) computer for your internal purposes only for a period of one year. If you have purchased more licenses based on the payment schedule set by Solvusoft Corporation you may use the software on different computers based on the number of licenses purchased. This year period begins with the date of purchase of the software. You may also make one back up and/or archival copy of the Software.

2. Restrictions on Use of Software. You may not (a) make the Software available for use by others in any service bureau or similar arrangement; (b) distribute, sublicense, transfer, or lend the Software to any third party; or (c) disassemble or reverse engineer the Software. You may copy the Software solely for backup/archival purposes, provided that you include all copyright and similar rights notices. Licensor (or its licensor) retains all right, title, and interest in the Software (and in all copies). Unauthorized copying and modification of the Software is not permitted.

3. Limited Warranty and Disclaimer of Warranty. Licensor warrants that: it has the right and authority to grant the rights described in this Agreement, and; THE WARRANTIES ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. LICENSOR EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Licensor does not warrant that the Software will (a) achieve specific results, (b) operate without interruption, or (c) be error free.

4. Ownership. This Agreement does not convey to you any rights of ownership in the Software. All right, title, and interest in the Software and in any ideas, know-how, and programs which are developed by Licensor in the course of providing any technical services, including any enhancements or modifications made to the Software, shall at all times remain the property of Licensor or its licensor. You acknowledge and agree that the Software is licensed, not sold. You will not remove, modify or alter any of Licensor's copyright, trademark or proprietary rights notices from any part of the Software, including but not limited to any such notices contained in the physical and/or electronic media or documentation, in the Setup Wizard dialogue or 'about' boxes, in any of the runtime resources and/or in any web-presence or web-enabled notices, code or other embodiments originally contained in or otherwise created by the Software, or in any archival or back-up copies, if applicable.

5. Transfer of Software. You may not, by operation of law or otherwise, transfer any license rights or other interests in the Software. You may not transfer any license rights or other interests in any other Software, unless (a) you permanently and wholly transfer all your rights under this Agreement; (b) you retain no copies (whole or partial); (c) you permanently and wholly transfer all of the Software (including component parts, media, printed materials, upgrades, prior versions, and authenticity certificates); and (d) the transferee agrees to abide by all the terms of this Agreement.

6. Limitation of Remedy and Liability. During the Warranty Period, in the event of any breach of the warranty outlined in Section 8b above, Licensor's ( and its suppliers), entire liability and your exclusive remedy will be, at Licensor's option, to either, repair or replace the defective Software.

NEITHER LICENSOR NOR ITS LICENSOR, IF ANY, SHALL BE LIABLE FOR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR DAMAGE TO SYSTEMS OR DATA, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. LICENSOR'S LIABILITY FOR DAMAGES HEREUNDER SHALL IN NO EVENT EXCEED THE AMOUNT OF LICENSE FEES THAT YOU HAVE PAID.

7. Maintenance Services. If ordered by you and upon payment of the applicable fee, you are entitled to receive technical support services, including corrections, fixes and enhancements to the Software as such are made generally available (the "maintenance services") from Licensor in accordance with Licensor's then-current maintenance terms for the applicable maintenance level purchased by you.

Maintenance services will not include any releases of the Software which Licensor determines to be a separate product or for which Licensor charges its customers extra or separately.

8. Upgrades and Subscription. If you purchased a license for the Software which is identified as an "upgrade" or "subscription", you must have a valid license for the version of the Software which the "upgrade" or "subscription" supplements.

9. Termination. Your license may be terminated by Licensor if (a) you fail to make payment and/or (b) you fail to comply with the terms of this Agreement within ten (10) days after receipt of written notice of such failure. In the event of termination, you must cease using the Software, destroy all copies of the Software (including copies in storage media) and certify such destruction to Licensor. This requirement applies to all copies in any form, partial or complete. Upon the effective date of any termination, you relinquish all rights granted under this Agreement.

10. Relationship of Parties. You and Licensor are independent parties. Nothing in this Agreement shall be construed as making you an employee, agent or legal representative of Licensor.

11. No Third-Party Beneficiaries. There are no third-party beneficiaries of this Agreement.

12. Controlling Law. This Agreement will be governed by the laws of Nevada, USA, excluding conflicts of law.

13. Payment Terms/Shipments. All fees are in US Dollars.

14. Taxes. All fees do not include taxes. If Licensor is required to pay any sales, use, GST, VAT, or other taxes in connection with your order, other than taxes based on Licensor's income, such taxes will be billed to and paid by you.

15. Entire Agreement. This Agreement constitutes the complete and entire understanding and agreement of all terms, conditions and representations between you and Licensor with respect to the Software and may be modified only in writing by both parties. No term or condition contained in your purchase order will apply unless expressly accepted by Licensor in writing. Failure to prosecute a party's rights will not constitute a waiver of any other breach.

If any provision of this Agreement is found to be invalid, it will be enforced to the extent permissible and the remainder of this Agreement will remain in full effect. This Agreement has been written in the English language and you waive any rights you may have under the law of your country or province to have this Agreement written in any other language.