Privacybeleid

Solvusoft Corporation is toegewijd aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke informatie die u aan ons kunt verstrekken wanneer u onze online services gebruikt. Dit Privacybeleid omschrijft hoe we de informatie die we ontvangen wanneer u gegevens overdraagt aan Solvusoft Corporation, behandelen.


Informatieverzameling

Wanneer u een bestelling doet, trial- of probeerversies downloadt of FileViewPro-software registreert, kunnen we persoonlijke informatie, waaronder uw naam, adres, e-mailadres, etc. verzamelen om de transactie op te slaan wanneer u deelneemt aan activiteiten op onze website of binnen de FileViewPro-software. Wanneer we gebruik maken van een leverancier voor betalingsverwerking, garanderen we dat dezelfde strikte privacycriteria worden gebruikt. We verzamelen niet (bewust) persoonlijke informatie van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden onze gebruikers tevens de mogelijkheid om nuttige productinformatie (zoals updates, virusmeldingen en gerelateerde productaanbiedingen) te ontvangen via, op opt-in gebaseerde, e-mail. We garanderen uw privacy volledig en stellen uw vertrouwen hoog. We zullen uw informatie nooit verkopen, verhuren, leasen of verstrekken aan derden tenzij we hiertoe wettelijk worden verplicht. U kunt zich op ieder moment uitschrijven voor onze e-mails door op de uitschrijf-link in de e-mails te klikken of door onze website te bezoeken op www.FileViewPro.com. Wanneer u er voor kiest om de verzochte informatie, wanneer hierom wordt gevraagd, in te voeren en te verzenden, stemt u in met de verzameling, het gebruik en het bijsluiten van dergelijke informatie door SolvuSoft Corporation voor het hier omschreven gebruik.

Alle informatie die u plaatst in een chatroom, berichtenbord of forum is beschikbaar voor alle gebruikers van de website. SolvuSoft Corporation kan deze informatie niet beheren en is niet verantwoordelijk voor het gebruik, bijsluiten of verspreiden van deze informatie door derden.

Gebruik van de Website

We kunnen automatisch IP-adressen en informatie over het gebruik van de website verzamelen wanneer u onze online services benadert. Deze infromatie helpt ons te beoordelen hoe onze bezoekers door onze website navigeren op basis van aggregatie, inclusief, maar niet beperkt tot, het aantal bezoeken en de frequentie, de lengte van bezoeken, etc.

Hoe verzamelde informatie wordt gebruikt

We kunnen de verzamelde informatie op de volgende manieren gebruiken:

We kunnen persoonlijk identificeerbare informatie bijsluiten en gebruiken in speciale omstandigheden waarin het noodzakelijk is om onze service-overeenkomsten of gebruiksvoorwaarden te bekrachtigen (bijv. om onze intellectuele eigendomsrechten te beschermen) en uw overeenstemming met de toepasselijke Licensieovereenkomst(en) voor eindgebruikers, zoals opgenomen in de FileViewPro-software. We kunnen uw persoonlijke informatie ook bijsluiten of gebruiken wanneer we, ter goeder trouw, geloven dat de toepasselijke wetgeving ons daartoe vereist.

Cookies

We zien een cookie als een gegevensstring en als informatie die automatisch wordt opgeslagen op uw computer op het moment waarop u onze diensten benadert. Solvusoft Corporation gebruikt cookies om tijdelijke identificatienummers aan machines die onze services benaderen, toe te wijzen. Deze informatie stelt ons in staat om snellere servicemogelijkheden aan onze klanten of affiliates en/of andere salespartners aan te bieden, denial-of-service aanvallen op onze systemen te voorkomen, fraudeuleuze transacties op te sporten en te voorkomen en ons te ondersteunen met het toekennen van de juiste salescredits aan onze partners. Alle cookies van FileViewPro.com en Solvusoft Corporation zijn 1) van beperkte duus, 2) minder dan 5kb groot, 3) alleen zichtbaar voor FileViewPro.com en Solvusoft Corporation en 4) verstoken van enige persoonlijk identificeerbare informatie. Onze cookies worden hoofdzakelijk gehandhaafd om onze affiliates en/of salespartners te volgen teneinde juiste uitbetaling van hun verkopen te garanderen en om activiteiten met betrekking tot hun affiliaterelatie met ons, te volgen.

Links

We kunnen op onze website links naar websites van derden verstrekken die kunnen worden gehost door onze co-branding partners of door niet-gerelateerde bedrijven waarvan wij denken dat ze enige interessewaarde voor u hebben. Dergelijke websites vallen niet onder dit privacybeleid en Solvusoft Corporation voert geen vertegenwoordiging van hun gebruiken met betrekking tot het omgaan met uw persoonlijke informatie. We bevelen u aan het privacybeleid van iedere website te controleren voordat u uw bezoek aan de website voortzet.

Veiligheid

De persoonlijk identificeerbare informatie die we over u verzamelen wordt opgeslagen in servers met beperkte toegang. We handhaven dergelijke waarborgen om de veiligheid van servers en van uw persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen. We bewaren de persoonlijk identificeerbare informatie alleen zo lang als nodig is om een bestelling af te ronden, klantenservice te bieden of uw account bij ons te handhaven.

Wijzigingen in het Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid op ieder moment wijzigen teneinde onze gebruiken te vertegenwoordigen en betere bescherming van uw informatie te bieden, zonder u daarvan op de hoogte te stellen Alle wijzigingen in dit Privacybeleid worden hier direct gepubliceerd. Controleer deze pagina daarom regelmatig.

Acceptatie van de voorwaarden

Door gebruik te maken van de diensten van Solvusoft Corporation, de website FileViewPro.com te bezoeken of producten van Solvusoft Corporation te bestellen, stemt u in met de gebruiken die verbonden zijn aan de informatieverzameling en aan het gebruik zoals omschreven in dit Privacybeleid.

Heeft u enige vraag met betrekking tot dit Privacybeleid, neemt u dan alstublieft contact met ons op via support@solvusoft.com.

FileViewPro is een handelsmerk middels gewoonterecht van Solvusoft Corporation.

(English)

Solvusoft Corporation is committed to protecting the privacy of personal information you may provide to us when using any of our online services. This Privacy Policy describes how we treat information we receive when you transmit data to Solvusoft Corporation.


Information Collection

When you purchase, download trial or evaluation versions, or register FileViewPro software, we may collect personal information including your name, address, email address, etc. for the purpose of recording the transaction when you engage in activities on our web site or within the FileViewPro software. When we use a payment processing merchant we ensure that the same strict privacy criteria are in place. We do not (knowingly) collect personal information from persons under the age of eighteen. We also give users the option of receiving useful product information (such as updates, pest alerts and associated product offerings), via opt-in permission based email. We fully ensure your privacy and value your trust. We will never sell, rent, lease, or give your information to a third party unless required to do so by law. You may opt out of receiving emails from us at any time by clicking the unsubscribe link in the email or by visiting our website at www.FileViewPro.com. By choosing to enter and submit the requested information when prompted, you are consenting to Solvusoft Corporation's collection, use, and disclosure of such information for the purposes as outlined herein.

Any information that you post to a chat room, public bulletin or forum is available to all users of that site. Solvusoft Corporation cannot control, nor is it responsible for the use, disclosure, or dissemination of such information by any third parties.

Web Site Usage

We may automatically collect IP addresses and Web site usage information when you access our online services. This information helps us evaluate how our visitors navigate our sites on an aggregate basis, including but not limited to the number and frequency of visitors, length of visits, etc.

How Information Is Used When Collected

We may use information collected in the following ways:

We may disclose and use personally identifiable information in special circumstances where it is necessary to enforce our service agreements or terms of use (for example protect our intellectual property rights), and your compliance with the applicable End User License Agreement(s) contained within the FileViewPro software. We may also disclose or use your personal information when we, in good faith, believe that the applicable law may require us to do so.

Cookies

We define a cookie as any string of data and information that is automatically stored on your computer upon access to our services. Solvusoft Corporation employs cookies to assign temporary identification numbers to machines that access our services. This information enables us to deliver faster service capabilities to our customers or to our affiliates and/or other sales partners, prevent denial of service attacks on our systems, detect and prevent fraudulent transactions, and assist with awarding proper sales credit to our partners. All FileViewPro.com or Solvusoft Corporation cookies are 1) of limited duration, 2) less than 5KB in length, 3) only visible to FileViewPro.com or Solvusoft Corporation, and 4) devoid of any personally identifiable information. Our Cookies are mainly maintained to track our affiliates and/or other sales partners to ensure proper payments for their sales and tracking activities relating to their affiliate relationship with us.

Links

We may offer links from our website to other third party websites which may be hosted by our co-branding partners or by unrelated companies which we think may be of interest to you. Such websites are not governed by this privacy policy and Solvusoft Corporation makes no representation as to their practices for dealing with your personal information. We recommend that you check the privacy policy of any website at the beginning of your visit.

Security

The personally identifiable information we collect about you is stored in limited access servers. We maintain such safeguards to protect security of servers and your personally identifiable information. We retain personally identifiable information only as long as necessary to complete a purchase, provide customer service, or maintain your account with us.

Policy Modifications

We may change this Privacy Policy at any time without notice to you in order to reflect our practices and provide greater protection for your information. Any changes to this Privacy Policy will be posted promptly here, so please check back periodically.

Acceptance of Terms

By using the Solvusoft Corporation services, accessing the FileViewPro.com web site, or purchasing Solvusoft Corporation products you are consenting to the practices relating to information collection and use that are described in this Privacy Policy.

If you have any questions regarding this privacy policy, please contact us at support@solvusoft.com.

FileViewPro is a common-law trademark of Solvusoft Corporation.


English - SMALL

ABOUT SSL CERTIFICATES
ENGLISH - Medium

ABOUT SSL CERTIFICATES
ENGLISH - LARGE

ABOUT SSL CERTIFICATES