LICENSIE-OVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS - FileViewPro


BELANGRIJK - LEES ZORGVULDIG DOOR:

Deze Licensie-overeenkomst voor Eindgebruikers (“Overeenkomst”) is een wettelijk contract tussen u (of (a) een individuele gebruiker of (b) een zakelijke organisatie (“u”) en Licensieverstrekker (zoals hieronder omschreven) voor de FileViewPro-software, waaronder alle gerelateerde media, afgedrukte materialen en elektronische documentatie (de “Software”).

Door de klikken op de knop “Accepteren”, door de bundel die de Software bevat of door de software te kopiëren, downloaden, benaderen of anderszins te gebruiken, stemt u ermee in te zijn gebonden aan deze Overeenkomst en vertegenwoordigt u dat u bevoegd bent om in deze Overeenkomst deel te nemen namens uw zakelijke entiteit (indien van toepassing). Wanneer u niet gebonden wenst te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, klikt u op de knop “Niet accepteren” en installeert, noch benadert of gebruikt u de Software. Zoals in dezen gebruikt, betekent “Licensieverstrekker” Solvusoft Corporation, een Nevada Corporation.

PROBEERSOFTWARE

Wanneer u de Software heeft gedownload om deze te proberen, ongeacht de markering als zodanig, is het gebruik van de Software beperkt tot een gespecificeerde periode en wordt al het gebruik beheerst door de hieronder uiteen gezette voorwaarden.

Door de klikken op de knop “Accepteren”, door de bundel die de Software bevat of door de software te kopiëren, downloaden, benaderen of anderszins te gebruiken, stemt u ermee in te zijn gebonden aan deze Overeenkomst en vertegenwoordigt u dat u bevoegd bent om in deze Overeenkomst deel te nemen namens uw zakelijke entiteit (indien van toepassing). Wanneer u niet gebonden wenst te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, klikt u op de knop “Niet accepteren” en installeert, noch benadert of gebruikt u de Software. Zoals in dezen gebruikt, betekent “Licensieverstrekker” Solvusoft Corporation, een Nevada Corporation.

1. Verstrekking van licensie. Licensieverstrekker verstrekt u een beperkte, persoonlijke licensie voor intern, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruik van de Software, uitsluitend om de geschiktheid voor uw interne eisen tijdens de proefperiode te beoordelen. Zonder het voorgaande te beperken, mag u de software tijdens de proefperiode niet gebruiken om publiek verstrekte computersoftware voor enig ander commercieel doel te maken. Deze licensie kan worden beëindigd door de Licensieverstrekker op het moment dat we dat aan u melden en zal, zonder melding automatisch op het moment dat zich het volgende voordoet, eindigen: (a) de afronding van het proberen van de Software of (b) het vervallen van de proefperiode.

2. Beperkt gebruik van de Software. Delen van de volledig te gebruiken Software kunnen worden achtergehouden of onbruikbaar zijn en gebruik van de Software kan het benaderen van delen van Software via het Internet bevatten. Het volledige gebruik van de Software kan worden beperkt door technologische beschermingsmaatregelen.

3. Garantiedisclaimer. DE SOFTWARE WORDT ALLEEN VOOR BEOORDELINGSDOELSTELLINGEN VERSTREKT, OP BASIS VAN “AS IS”. LICENSIEVERSTREKKER WIJST ALLE GARANTIES, WAARONDER DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN PARTICULIERE DOELSTELLING EN NIET-INBREUK MAKEN VAN DE HAND.

4. Beperkte aansprakelijkheid. DE LICENSIEVERSTREKKER IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE BESCHADIGINGEN, WAARONDER VERLIES VAN WINST OF GEGEVENS, OF ANDERE INCIDENTELE BESCHADIGINGEN OF GEVOLGSCHADE, VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE SOFTWARE OF ENIGE MEEGELEVERDE GEGEVENS TE GEBRUIKEN, ZELFS WANNEER DE LICENSIEVERSTREKKER IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE BESCHADIGINGEN, NOCH VOOR ENIGE ANDERE CLAIM DOOR ENIGE ANDERE PARTIJ. De aansprakelijkheid van de Licensieverstrekker voor beschadigingen, zal in geen geval meer zijn dan vijftig dollar ($ 50).

SOFTWARELICENSIE

1. Verstrekking van licensie. Bij betaling van de op de factuur getoonde bedragen en na acceptatie van deze Overeenkomst, verstrekt Licensieverstrekker u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve licensie om de Software te installeren en te gebruiken conform de voorwaarden en omstandigheden zoals hieronder voortgezet.

U mag de Software installeren en gebruiken op één (1) computer voor uitsluitend interne doeleinden en gedurende een periode van één jaar. Wanneer u meer licensies heeft besteld op basis van het betalingsschema zoals ingesteld door Solvusoft Corporation, mag u de software gebruiken op verschillende computers, gebaseerd op het aantal aangeschafte licensies. De periode van een jaar begint op de datum waarop de software wordt besteld. U mag ook één back-up en/of archiefkopie van de Software maken.

2. Beperkingen in het Softwaregebruik. U mag niet (a) de Software beschikbaar maken voor gebruik door anderen in enig bureau of soortgelijke situatie; (b)de Software distributeren, sublicenseren, overdragen of lenen aan enige derde; of (c) de Software uit elkaar halen of omgekeerd samenstellen. U mag de Software alleen kopiëren voor back-up/archiefdoelstellingen mits u alle copyrightmeldingen en soortgelijke rechtenvermeldingen daarin opneemt. Licensieverstrekker (of haar licensieverstrekkers) behoudt alle rechten, titels en interesses in de Software (en in alle kopiën). Ongeautoriseerd kopiëren en aanpassen van de Software is niet toegestaan.

3. Beperkte garantie en Garantiedisclaimer. Licensieverstrekker garandeert dat: het de rechten en bevoegdheden heeft om de rechten in deze overeenkomst te verstrekken, en; DE GARANTIES HIERBOVEN ZIJN EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD. LICENSIEVERSTREKKER WIJST ALLE GARANTIES VOOR HET NIET-INBREUK MAKEN, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIGESCHIKTHEID VOOR EEN PARTICULIERE DOELSTELLING VAN DE HAND. Licensieverstrekker garandeert niet dat de Software (a) specifieke resultaten behaalt, (b) zonder onderbreking werkt, of (c) vrij van fouten is.

4. Eigendom. Deze overeenkomst draagt geen eigendomsrechten voor de Software op u over. Alle rechten, titels en belangen in de Software en in enige ideeën, kennis en programma's die door de Licensieverstrekker zijn ontwikkeld teneinde enige technische services te bieden, waaronder uitbreidingen aan of aanpassingen in de Software, blijven ten allen tijde het eigendom van de Licensieverstrekker of de Licensieverstrekkers. U erkent dat de Software is gelicenseerd en niet verkocht en stemt hiermee in. U mag geen van de copyrights, handelsmerken of eigendomsrechten van de Licensieverstrekker in enige deel van de Software verwijderen, aanpassen of wijzigen, inclusief, maar niet beperkt tot, enige van deze vermeldingen zoals opgenomen in de fysieke en/of elektronische media of documentatie, in het Setup Wizard dialoogvenster of 'over ons'-velden, in enige van de runtimebronnen en/of in websitepresentatie- of van het web verkregen meldingen, noch in code of andere belichamingen die van oorsprong waren opgenomen in of anderszins aangemaakt door de Software, alsook in de archief- of back-upkopieën, indien van toepassing.

5. Overdracht van de Software. U mag niet, door uitvoering van de wet of anderszins, enige licensierechten of andere belangen in de Software overdragen. U mag geen licensierechten of andere belangen in enige andere Software overdragen, tenzij (a) u permanent en in het geheel al uw rechten onder deze Overeenkomst overdraagt; (b) u geen kopieën (geheel of gedeeltelijk) bewaart; (c) u alle Software geheel en permanent (inclusief onderdelen, media, geprinte materialen, upgrades, vorige versies en echtheidscertificaten) overdraagt; en (d) de ontvanger instemt om aan alle voorwaarden in deze Overeenkomst te voldoen.

6. Beperking van Verhelpen en aansprakelijkheid. Tijdens de Garantieperiode, in geval van enige garantiebreuk zoals omschreven in Sectie 8b, hierboven, is de gehele aansprakelijkheid en uw exclusieve oplossing zoals verstrekt door de Licensieverstrekker (en zijn leverancier), volgens keuze van de Licensieverstrekker om de defecte software te herstellen of te vervangen.

NOCH LICENSIEVERSTREKKER, NOCH HAAR LICENSIEVERSTREKKER, INDIEN VAN TOEPASSING, IS AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF VOOR SCHADE AAN SYSTEMEN OF GEGEVENS, ZELFS WANNEER LICENSIEVERSTREKKER OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VOOR ZULKE BESCHADIGIGNEN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LICENSIEVERSTREKKER TEN AANZIEN VAN BESCHADIGINGEN ONDER DEZE ZULLEN IN GEEN GEVAL DE DOOR U BETAALDE LICENSIEKOSTEN OVERSCHREIDEN.

7. Onderhoudsdiensten. Wanneer door u besteld en bij betaling van de van toepassing zijnde prijs, bent u bevoegd om technische ondersteuning, waaronder correcties, reparaties en verbeteringen aan de Software, zoals algemeen beschikbaar gesteld (de “onderhoudsdiensten” van de Licensieverstrekker te ontvangen, in overeenstemming met de dan geldende onderhoudsovereenkomsten van de Licensieverstrekker voor het van toepassing zijnde onderhoudsniveau zoals door u besteld.

Onderhoudsdiensten bevatten geen vrijgaven van de Software die Licensieverstrekker voor een afzonderlijk product bepaald of waarvoor de Licensieverstrekker haar klanten extra of afzonderlijke betaling vraagt.

8. Upgrades en inschrijving. Wanneer u een licensie heeft gekocht voor de Software die als “upgrade” of “abonnement” wordt aangemerkt, dient u een geldige licensie te hebben voor de Software waartoe de “upgrade” of het “abonnement” behoort.

9. Beëindiging. Uw licensie kan worden beëindigd door de Licensieverstrekker wanneer (a) u geen betaling maakt en/of (b) u de voorwaarden van deze Overeenkomst niet binnen tien (10) dagen na ontvangst van een schriftelijke melding van het niet naleven van deze overeenkomst, alsnog gaat naleven. In het geval van beëindiging dient u het gebruik van de Software te stoppen, alle kopieën van de Software, inclusief opgeslagen kopieën) te verwijderen en dergelijke vernietiging aan de Licensieverstrekker te garanderen. Deze eis van toepassing op alle kopieën in alle vormen, deels of geheel. Op de effectieve beëindigingsdatum staat u alle onder deze Overeenkomst verstrekte rechten af.

10. Relatie van partijen. U en Licensieverstrekker zijn onafhankelijke partijen. Niets in deze overeenkomst zal worden opgevat als mogelijkheid om uw werknemer, agent of wettige vertegenwoordiger van Licensieverstrekker te maken.

11. Geen verplichtingen van derden. Deze Overeenkomst kent geen verplichtingen van derden.

12. Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Nevada, Verenigde Staten of Amerika, en sluit wettelijke conflicten uit.

13. Betalingsovereenkomst/Vervoer. Alle prijzen zijn in US Dollars.

14. Belastingen. Alle prijzen zijn exclusief belastingen. Wanneer Licensieverstrekker vereist is om enige verkopen, GST, BTW of andere belastingen in relatie tot uw bestelling te betalen die anders zijn dan de belastingen op basis van het inkomen van de Licensieverstrekker, worden dergelijke belastingen aan uw doorberekend en door u betaald.

15. Algehele overeenkomst. Deze Overeenkomst behelst het gehele begrip en de gehele overeenkomst van alle voorwaarden, condities en vertegenwoordigingen tussen u en Licensieverstrekker met betrekking tot de Software en kan schriftelijk worden gewijzigd door beide partijen. Geen enkele voorwaarde of conditie die is opgenomen in uw bestelling, wordt van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk geaccepteer door Licensieverstrekker. Het falen in het vervolgen van de rechten van een partij zal geen afstandsverklaring of enige andere contractbreuk bewerkstelligen.

Wanneer enige voorziening in deze Overeenkomst ongeldig wordt bevonden, wordt het bekrachtigd voor zover dat is toegestaan en blijft de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht. Deze Overeenkomst is geschreven in de Nederlandse taal en u neemt afstand van alle rechten die u heeft onder de wet van uw land of provincie teneinde deze Overeenkomst in enige andere taal geschreven te laten worden.

(English)

This End-User License Agreement ("Agreement") is a legal contract between you (either (a) an individual user or (b) a business organization ("you") and Licensor (as designated below) for the FileViewPro software, including any associated media, printed materials and electronic documentation (the "Software").

By clicking on the "I ACCEPT" button, by opening the package that contains the Software, or by copying, downloading, accessing or otherwise using the Software, you agree to be bound by the terms of this Agreement and you represent that you are authorized to enter into this Agreement on behalf of your corporate entity (if applicable). If you do not wish to be bound by the terms of this Agreement, click the "I DO NOT ACCEPT" button, and do not install, access or use the Software. As used herein, "Licensor" means Solvusoft Corporation, a Nevada Corporation.

EVALUATION SOFTWARE

If you have downloaded the Software for purposes of evaluation, regardless of how labeled, the use of the Software is limited to a specified period of time and all use will be governed by the terms set forth below.

By clicking on the "I ACCEPT" button, by opening the package that contains the Software, or by copying, downloading, accessing or otherwise using the Software, you agree to be bound by the terms of this Agreement and you represent that you are authorized to enter into this Agreement on behalf of your corporate entity (if applicable). If you do not wish to be bound by the terms of this Agreement, click the "I DO NOT ACCEPT" button, and do not install, access or use the Software. As used herein, "Licensor" means Solvusoft Corporation, a Nevada Corporation.

1. Grant of License. Licensor grants you a limited, personal, internal use, non-exclusive, non-transferable license to use the Software solely to evaluate its suitability for your internal requirements during the Evaluation Period. Without limiting the foregoing, you may not use the Software during the Evaluation Period to create publicly distributed computer software or for any other commercial purpose. This license may be terminated by Licensor at any time upon notice to you and will automatically terminate, without notice, upon the first to occur of the following: (a) the completion of your evaluation of the Software or (b) the expiration of the Evaluation Period.

2. Limited Use Software. Portions of the full-use version of the Software may be withheld or unusable and use of the Software may require accessing portions of the Software remotely through the Internet. Full use of the Software may be restricted by technological protections.

3. Disclaimer of Warranty. THE SOFTWARE IS PROVIDED ONLY FOR EVALUATION PURPOSES ON AN "AS IS" BASIS. LICENSOR EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT.

4. Limitation of Liability. IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING LOST PROFITS OR DATA, OR OTHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE OR ANY DATA SUPPLIED THEREWITH, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, OR FOR ANY CLAIM BY ANY OTHER PARTY. In no case will Licensor's liability for damages hereunder exceed fifty dollars (US $50).

SOFTWARE LICENSE

1. Grant of License. Upon your payment of the fees shown on the invoice and acceptance of this Agreement, Licensor grants you a limited, personal, non-exclusive license to install and use the Software on the terms and conditions set forth herein.

You may install and use the Software on one (1) computer for your internal purposes only for a period of one year. If you have purchased more licenses based on the payment schedule set by Solvusoft Corporation you may use the software on different computers based on the number of licenses purchased. This year period begins with the date of purchase of the software. You may also make one back up and/or archival copy of the Software.

2. Restrictions on Use of Software. You may not (a) make the Software available for use by others in any service bureau or similar arrangement; (b) distribute, sublicense, transfer, or lend the Software to any third party; or (c) disassemble or reverse engineer the Software. You may copy the Software solely for backup/archival purposes, provided that you include all copyright and similar rights notices. Licensor (or its licensor) retains all right, title, and interest in the Software (and in all copies). Unauthorized copying and modification of the Software is not permitted.

3. Limited Warranty and Disclaimer of Warranty. Licensor warrants that: it has the right and authority to grant the rights described in this Agreement, and; THE WARRANTIES ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. LICENSOR EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Licensor does not warrant that the Software will (a) achieve specific results, (b) operate without interruption, or (c) be error free.

4. Ownership. This Agreement does not convey to you any rights of ownership in the Software. All right, title, and interest in the Software and in any ideas, know-how, and programs which are developed by Licensor in the course of providing any technical services, including any enhancements or modifications made to the Software, shall at all times remain the property of Licensor or its licensor. You acknowledge and agree that the Software is licensed, not sold. You will not remove, modify or alter any of Licensor's copyright, trademark or proprietary rights notices from any part of the Software, including but not limited to any such notices contained in the physical and/or electronic media or documentation, in the Setup Wizard dialogue or 'about' boxes, in any of the runtime resources and/or in any web-presence or web-enabled notices, code or other embodiments originally contained in or otherwise created by the Software, or in any archival or back-up copies, if applicable.

5. Transfer of Software. You may not, by operation of law or otherwise, transfer any license rights or other interests in the Software. You may not transfer any license rights or other interests in any other Software, unless (a) you permanently and wholly transfer all your rights under this Agreement; (b) you retain no copies (whole or partial); (c) you permanently and wholly transfer all of the Software (including component parts, media, printed materials, upgrades, prior versions, and authenticity certificates); and (d) the transferee agrees to abide by all the terms of this Agreement.

6. Limitation of Remedy and Liability. During the Warranty Period, in the event of any breach of the warranty outlined in Section 8b above, Licensor's ( and its suppliers), entire liability and your exclusive remedy will be, at Licensor's option, to either, repair or replace the defective Software.

NEITHER LICENSOR NOR ITS LICENSOR, IF ANY, SHALL BE LIABLE FOR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR DAMAGE TO SYSTEMS OR DATA, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. LICENSOR'S LIABILITY FOR DAMAGES HEREUNDER SHALL IN NO EVENT EXCEED THE AMOUNT OF LICENSE FEES THAT YOU HAVE PAID.

7. Maintenance Services. If ordered by you and upon payment of the applicable fee, you are entitled to receive technical support services, including corrections, fixes and enhancements to the Software as such are made generally available (the "maintenance services") from Licensor in accordance with Licensor's then-current maintenance terms for the applicable maintenance level purchased by you.

Maintenance services will not include any releases of the Software which Licensor determines to be a separate product or for which Licensor charges its customers extra or separately.

8. Upgrades and Subscription. If you purchased a license for the Software which is identified as an "upgrade" or "subscription", you must have a valid license for the version of the Software which the "upgrade" or "subscription" supplements.

9. Termination. Your license may be terminated by Licensor if (a) you fail to make payment and/or (b) you fail to comply with the terms of this Agreement within ten (10) days after receipt of written notice of such failure. In the event of termination, you must cease using the Software, destroy all copies of the Software (including copies in storage media) and certify such destruction to Licensor. This requirement applies to all copies in any form, partial or complete. Upon the effective date of any termination, you relinquish all rights granted under this Agreement.

10. Relationship of Parties. You and Licensor are independent parties. Nothing in this Agreement shall be construed as making you an employee, agent or legal representative of Licensor.

11. No Third-Party Beneficiaries. There are no third-party beneficiaries of this Agreement.

12. Controlling Law. This Agreement will be governed by the laws of Nevada, USA, excluding conflicts of law.

13. Payment Terms/Shipments. All fees are in US Dollars.

14. Taxes. All fees do not include taxes. If Licensor is required to pay any sales, use, GST, VAT, or other taxes in connection with your order, other than taxes based on Licensor's income, such taxes will be billed to and paid by you.

15. Entire Agreement. This Agreement constitutes the complete and entire understanding and agreement of all terms, conditions and representations between you and Licensor with respect to the Software and may be modified only in writing by both parties. No term or condition contained in your purchase order will apply unless expressly accepted by Licensor in writing. Failure to prosecute a party's rights will not constitute a waiver of any other breach.

If any provision of this Agreement is found to be invalid, it will be enforced to the extent permissible and the remainder of this Agreement will remain in full effect. This Agreement has been written in the English language and you waive any rights you may have under the law of your country or province to have this Agreement written in any other language.