Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Solvusoft Corporation gør alt for at beskytte de personlige oplysninger, du måtte dele med os ved brug af vores online services. Denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger vil beskrive, hvordan vi behandler den information, vi modtager fra dig, når du overfører data til Solvusoft Corporation.


Indsamling af oplysninger

Når du køber, downloader prøve- eller testversioner af eller registrerer FileViewPro software, kan vi indsamle personlige oplysninger inklusive dit navn, din adresse, e-mail-adresse osv. med det formål at registrere, når du indgår i aktiviteter på vores hjemmeside eller i din FileViewPro software. Når vi samarbejder med en udbyder af online betaling, sikrer vi, at vores strenge politik til beskyttelse af personlige oplysninger er gældende. Vi indsamler ikke (bevidst) information fra personer under atten år. Vi giver brugerne mulighed for at modtage brugbar produktinformation (som opdateringer, pest-alarmer og tilbud på lignende produkter), via valgfri, tilladelsesbaseret e-mail. Vi sikrer beskyttelsen af dine personlige oplysninger og sætter stor pris på din tillid. Vi vil aldrig sælge, udleje, låne eller videregive dine oplysninger til tredjepart, foruden i det tilfælde at der skulle foreligge lovkrav herom. Du kan fravælge at modtage e-mails fra os når som helst, ved at klikke på linket til framelding i e-mailen, eller ved at besøge vores hjemmeside på www.FileViewPro.com. Når du vælger at indtaste og sende den information, vi beder dig om, samtykker du til Solvusoft Corporations indsamling, brug og offentliggørelse af sådan information til de heri anførte formål.

Enhver oplysning du måtte skrive i et chatrum, i et offentligt nyhedsbrev eller forum er tilgængelig for alle brugere af den pågældende side. Solvusoft Corporation kan ikke kontrollere, og ej heller holdes ansvarlig for, tredjeparts offentliggørelse eller udbredelse af sådan information.

Brug af hjemmesiden

Vi kan automatisk indsamle IP-adresser og information om brug af hjemmesiden, når du gør brug af vores online services. Denne information er en hjælp til vores evaluering af, hvordan besøgende samlet set navigerer på vores hjemmeside, inklusiv, men ikke begrænset til, hyppighed og antal af besøgende, besøgenes længde osv.

Brug af indsamlede oplysninger

Vi kan bruge de indsamlede oplysninger til følgende formål:

Vi kan offentliggøre og bruge personlige oplysninger i særlige tilfælde, hvor vi nødsages til at håndhæve vores serviceaftale eller brugsvilkår (for eksempel for at beskytte vores intellektuelle ejendomsret), og din indvilligelse i Slutbrugerlicensaftalen(rne), som er indeholdt FileViewPro softwaren. Vi kan også offentliggøre eller bruge dine personlige oplysninger, når vi, i god tro, anser, at det er os påkrævet af den gældende lovgivning.

Cookies

Vi definerer en cookie som enhver datastreng og information, som automatisk gemmes på din computer, når du bruger vores services. Solvusoft Corporation bruger cookies til at tildele midlertidige identifikationsnumre til de maskiner, der bruger vores services. Ved hjælp af denne information kan vi tilbyde vores kunder eller tilknyttede virksomheder og/eller andre salgspartnere hurtigere service, forebygge Denial of service-angreb på vores systemer, opdage og forebygge svindel-transaktioner samt tildele passende salgskredit til vores partnere. Alle cookies fra FileViewPro.com eller Solvusoft Corporation er 1) af begrænset varighed, 2) under 5KB store, 3) udelukkende synlige for FileViewPro.com eller Solvusoft Corporation og 4) blottet for enhver identificerende oplysning. Vores cookies bruges først og fremmest til at registrere vores tilknyttede virksomheder og/eller andre salgspartnere for at sikre, at de modtager betaling for deres salg, samt til at registrere aktiviteter, som relaterer sig til deres tilknytning til os.

Links

Vi kan huse links på vores hjemmeside til hjemmesider fra tredjepart, som kan være hosted af vores samarbejdspartnere eller af virksomheder uden tilknytning til os, som vi anser for at være i din interesse. Sådanne hjemmesider er ikke underlagt denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, og Solvusoft Corporation står ikke inde for deres behandling af dine personlige oplysninger. Vi anbefaler, at du undersøger enhver hjemmesides politik om beskyttelse af personlige oplysninger i starten af dit besøg.

Sikkerhed

De identificerende personlige oplysninger, vi indsamler om dig, er gemt på servere, hvortil der er begrænset adgang. Vi tager sådanne forholdsregler for at beskytte vores servere og dine identificerende personlige oplysninger. Vi tilbageholder kun personlige oplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt for at gennemføre et køb, tilbyde kundeservice eller opretholde din konto hos os.

Ændringer i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi forbeholder os retten til at ændre denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger til enhver tid uden foregående varsel, for at den må reflektere vores fremgangsmåder og tilbyde bedre beskyttelse af dine oplysninger. Enhver ændring af denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger vil omgående blive offentliggjort på denne side, så kom venligst tilbage til denne side regelmæssigt.

Accept af vilkår

Ved at bruge Solvusoft Corporations services, gå ind på hjemmesiden FileViewPro.com eller ved at købe produkter fra Solvusoft Corporation, samtykker du til vores fremgangsmåder i forhold til indsamling og brug af oplysninger, som de er beskrevet i denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvis du har spørgsmål om denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, så kontakt os venglist på support@solvusoft.com.

FileViewPro er et beskyttet varemærke under common-law tilhørende Solvusoft Corporation.

(English)

Solvusoft Corporation is committed to protecting the privacy of personal information you may provide to us when using any of our online services. This Privacy Policy describes how we treat information we receive when you transmit data to Solvusoft Corporation.


Information Collection

When you purchase, download trial or evaluation versions, or register FileViewPro software, we may collect personal information including your name, address, email address, etc. for the purpose of recording the transaction when you engage in activities on our web site or within the FileViewPro software. When we use a payment processing merchant we ensure that the same strict privacy criteria are in place. We do not (knowingly) collect personal information from persons under the age of eighteen. We also give users the option of receiving useful product information (such as updates, pest alerts and associated product offerings), via opt-in permission based email. We fully ensure your privacy and value your trust. We will never sell, rent, lease, or give your information to a third party unless required to do so by law. You may opt out of receiving emails from us at any time by clicking the unsubscribe link in the email or by visiting our website at www.FileViewPro.com. By choosing to enter and submit the requested information when prompted, you are consenting to Solvusoft Corporation's collection, use, and disclosure of such information for the purposes as outlined herein.

Any information that you post to a chat room, public bulletin or forum is available to all users of that site. Solvusoft Corporation cannot control, nor is it responsible for the use, disclosure, or dissemination of such information by any third parties.

Web Site Usage

We may automatically collect IP addresses and Web site usage information when you access our online services. This information helps us evaluate how our visitors navigate our sites on an aggregate basis, including but not limited to the number and frequency of visitors, length of visits, etc.

How Information Is Used When Collected

We may use information collected in the following ways:

We may disclose and use personally identifiable information in special circumstances where it is necessary to enforce our service agreements or terms of use (for example protect our intellectual property rights), and your compliance with the applicable End User License Agreement(s) contained within the FileViewPro software. We may also disclose or use your personal information when we, in good faith, believe that the applicable law may require us to do so.

Cookies

We define a cookie as any string of data and information that is automatically stored on your computer upon access to our services. Solvusoft Corporation employs cookies to assign temporary identification numbers to machines that access our services. This information enables us to deliver faster service capabilities to our customers or to our affiliates and/or other sales partners, prevent denial of service attacks on our systems, detect and prevent fraudulent transactions, and assist with awarding proper sales credit to our partners. All FileViewPro.com or Solvusoft Corporation cookies are 1) of limited duration, 2) less than 5KB in length, 3) only visible to FileViewPro.com or Solvusoft Corporation, and 4) devoid of any personally identifiable information. Our Cookies are mainly maintained to track our affiliates and/or other sales partners to ensure proper payments for their sales and tracking activities relating to their affiliate relationship with us.

Links

We may offer links from our website to other third party websites which may be hosted by our co-branding partners or by unrelated companies which we think may be of interest to you. Such websites are not governed by this privacy policy and Solvusoft Corporation makes no representation as to their practices for dealing with your personal information. We recommend that you check the privacy policy of any website at the beginning of your visit.

Security

The personally identifiable information we collect about you is stored in limited access servers. We maintain such safeguards to protect security of servers and your personally identifiable information. We retain personally identifiable information only as long as necessary to complete a purchase, provide customer service, or maintain your account with us.

Policy Modifications

We may change this Privacy Policy at any time without notice to you in order to reflect our practices and provide greater protection for your information. Any changes to this Privacy Policy will be posted promptly here, so please check back periodically.

Acceptance of Terms

By using the Solvusoft Corporation services, accessing the FileViewPro.com web site, or purchasing Solvusoft Corporation products you are consenting to the practices relating to information collection and use that are described in this Privacy Policy.

If you have any questions regarding this privacy policy, please contact us at support@solvusoft.com.

FileViewPro is a common-law trademark of Solvusoft Corporation.


English - SMALL

ABOUT SSL CERTIFICATES
ENGLISH - Medium

ABOUT SSL CERTIFICATES
ENGLISH - LARGE

ABOUT SSL CERTIFICATES