LSLUTBRUGERLICENSAFTALE FileViewPro


VIGTIGT-BØR LÆSES OMHYGGELIGT:

Nærværende Slutbrugerlicensaftale ("Aftalen") er en juridisk bindende kontrakt mellem Dem (enten som (a) fysisk person eller (b) juridisk person ("De") og Licensgiver (herefter således benævnt) for softwaren FileViewPro, omfattende tilhørende medier, trykt materiale og elektronisk dokumentation ("Softwaren").

Ved at klikke på knappen "JEG ACCEPTERER", ved at åbne emballagen indeholdende Softwaren eller ved at kopiere, downloade, tilgå eller på anden måde gøre brug af Softwaren, accepterer De at underlægge Dem vilkårene i Aftalen, samt erklærer Dem autoriseret til at indgå Aftalen på vegne af deres virksomhed (hvis relevant). Hvis De ikke ønsker at underlægge dem vilkårene i Aftalen, klik da venligst på knappen "JEG ACCEPTERER IKKE", og afhold Dem fra at installere, tilgå eller på anden måde gøre brug af Softwaren. Den heri benævnte "Licensgiver" er identisk med Solvusoft Corporation, en Nevada-virksomhed.

TEST AF SOFTWARE

Hvis De har downloadet Softwaren til test-formål, uanset eventuel mærkning heraf, er brugen af Softwaren begrænset til en specifik tidsperiode, og al brug vil være underlagt de herunder opridsede vilkår.

Ved at klikke på knappen "JEG ACCEPTERER", ved at åbne emballagen indeholdende Softwaren eller ved at kopiere, downloade, tilgå eller på anden måde gøre brug af Softwaren, accepterer De at underlægge Dem vilkårene i Aftalen, samt erklærer Dem autoriseret til at indgå Aftalen på vegne af Deres virksomhed (hvis relevant). Hvis De ikke ønsker at underlægge dem vilkårene i Aftalen, klik da venligst på knappen "JEG ACCEPTERER IKKE", og afhold Dem fra at installere, tilgå eller på anden måde gøre brug af Softwaren. Den heri benævnte "Licensgiver" er enslydende med Solvusoft Corporation, en Nevada-virksomhed.

1. Licenstildeling. Licensgiver tildeler Dem en begrænset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar licens til intern brug af Softwaren, med det ene formål for øje at evaluere dens egnethed til Deres interne behov i løbet af testperioden. Uden begrænsning af det foregående i øvrigt, må De i testperioden ikke gøre brug af Softwaren til at distribuere computersoftware offentligt eller til andre kommercielle formål. Licensen kan til enhver tid inddrages af Licensgiver ved varsling af Dem, og licensen vil blive inddraget automatisk, uden varsel, ved førstkommende af følgende begivenheder: (a) ved gennemførelsen af Deres test af Softwaren (b) ved udløb af testperioden.

2. Software til begrænset brug. Dele af den fulde version af Softwaren kan tilbageholdes eller være utilgængelige for brug, og brug af Softwaren kan indebære at måtte tilgå Softwaren på afstand via internet. Adgang til den fulde version af Softwaren kan være begrænset grundet af teknologiske beskyttelsesforanstaltninger.

3. Fraskrivelse af garanti. SOFTWAREN ER KUN STILLET TIL RÅDIGHED FOR TEST-FORMÅL PÅ EN "SOM BESET"-BASIS. LICENSGIVER FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER, INKLUSIVE DE IMPLICITTE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL SAMT STILTIENDE FORSIKRING OM IKKE AT KRÆNKE RETTIGHEDER.

4. Begrænsning af ansvar. I INTET TILFÆLDE VIL LICENSGIVER KUNNE HOLDES ANSVARLIG FOR NOGEN SOM HELST SKADE, INKLUSIVE TAB AF PROFIT OG DATA ELLER ANDRE TILFÆLDIGT OPSTÅEDE SKADER ELLER FØLGESKADER, SOM MÅTTE OPSTÅ FRA BRUGEN ELLER FRAVÆR AF MULIGHED FOR BRUG AF SOFTWAREN ELLER DATA STILLET TIL RÅDIGHED HERMED, HVILKET OGSÅ GÆLDER I DET TILFÆLDE, AT LICENSGIVER ER BLEVET UNDERRETTET AF MULIGHED FOR OPSTÅEN AF SÅDANNE SKADER SAMT FOR HVILKET SOM HELST ERSTATNINGSKRAV AF ANDENPART. I intet tilfælde vil Licensgivers ansvar for nogen skader inden for disse rammer kunne overstige (US $50).

SOFTWARELICENS

1. Licenstildeling. Efter betaling af de på fakturaen angivne beløb og accept af denne Aftale, tildeler Licensgiver Dem en begrænset, personlig, ikke-eksklusiv licens til at installere og bruge Softwaren under de vilkår og betingelser, der er fremsat i nærværende dokument.

De kan installere og gøre brug af Softwaren på en (1) computer udelukkende til interne formål og udelukkende i en periode på et år. Har De købt flere licenser baseret på en betalingsaftale forordnet af Solvusoft Corporation, kan De gøre brug at Softwaren på forskellige computere, afhængigt af antallet af købte licenser. Perioden på et år begynder fra datoen for køb af Softwaren. De kan også foretage en backup og/eller arkiveringskopi af Softwaren.

2. Begrænsninger for brug af Softwaren. De må ikke (a) gøre Softwaren tilgængelig til brug for andre i noget servicebureau eller lignende arrangement; (b) distribuere, udstede underlicens, overdrage eller udlåne Softwaren til tredjepart; eller (c) opdele eller foretage reverse engineering af Softwaren. De må udelukkende kopiere Softwaren til backup/arkiverings-formål, forudsat at De inkluderer alle oplysninger om copyright og lignende rettigheder. Licensgiver (eller dennes licensgiver) forbeholder sig alle rettigheder og ejerskab til, samt interesser i Softwaren (og alle kopier heraf). Uautoriseret kopiering og modificering af Softwaren er ikke tilladt.

3. Begrænset garanti og fraskrivelse af garanti. Licensgiver garanterer at: Licensgiver har rettighed og autoritet til at garantere rettighederne som er fremsat i nærværende Aftale, samt at: DE HEROVER FREMSATTE GARANTIER ER EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKTE SOM IMPLICITTE. LICENSGIVER FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER GARANTI FOR STILTIENDE FORSIKRING OM IKKE AT KRÆNKE RETTIGHEDER, SALGBARHED SAMT EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Licensgiver garanterer ikke at Softwaren vil (a) give bestemte resultater, (b) fungere uden afbrydelser eller (c) være fri for fejl.

4. Ejerskab. Denne Aftale overlader Dem ingen rettigheder til ejerskab over Softwaren. Alle rettigheder, ejerskab og interesser i Softwaren samt tilhørende ideer, knowhow og programmer udviklet af Licensgiver under udøvelse af teknisk support, inklusive enhver forbedring eller modifikation af Softwaren, skal til enhver tid forblive Licensgivers eller dennes licensgivers ejendom. De anerkender og indvilliger hermed i, at Softwaren er givet i licens, ikke solgt. De vil ikke fjerne, modificere eller ændre nogen af Licensgivers copyrights, varemærke- eller ejerrettigheder fra nogen del af Softwaren, inklusive, men ikke begrænset til, sådanne oplysninger indeholdt i nogen fysiske og/eller elektroniske medier eller dokumentation, i installationsguiden eller i 'om'-bokse, i nogen runtime-ressourcer og/eller i nogen internet- eller internetegnede oplysninger, kode eller andre originale dele indeholdt i eller på anden måde skabt af Softwaren, eller i nogen backup- eller arkiveringskopier, hvis relevant.

5. Overdragelse af Softwaren. De må ikke, ved lovindgreb eller i noget andet tilfælde, overdrage nogen licensrettigheder eller andre interesser i Softwaren. De må ikke overdrage nogen licensrettigheder eller andre interesser i Softwaren, foruden i tilfælde af, at (a) De overdrager alle deres rettigheder som underlagt denne Aftale på permanent og fuld basis; (b) De ikke tilbageholder nogen kopier (hele eller delvise); (c) De overdrager al Softwaren (inklusive alle komponenter, medier, trykte materialer, opgraderinger, tidligere versioner samt ægthedsbeviser); og (d) den, til hvem overdragelsen sker, indvilliger i at underlægge sig alle vilkår i nærværende Aftale.

6. Begrænsning af beføjelse og ansvar. I garantiperioden, i det tilfælde at der skulle være brud på garantien som beskrevet herover i paragraf 8b, er det Licensgivers (og dennes leverandører) og Deres beføjelse at, efter Licensgivers valg, enten at reparere eller erstatte den defekte Software.

HVERKEN LICENSGIVER ELLER DENNES LICENSGIVER, HVIS EN SÅDAN FOREFINDES, SKAL KUNNE HOLDES TIL ANSVAR FOR INDIREKTE, SPECIELT ELLER TILFÆLDIGT OPSTÅEDE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER FOR SKADER PÅ SYSTEM ELLER DATA, EJ HELLER I DET TILFÆLDE AT LICENSGIVER ER BLEVET UNDERRRETTET OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER. LICENSGIVERS SKADEANSVAR KAN IKKE I NOGET TILFÆLDE OVERSTIGE DET BELØB, DE HAR BETALT.

7. Vedligeholdelse. Hvis bestilt af Dem, og efter betaling af det tilhørende beløb, har De ret til at modtage teknisk supporttjeneste, inklusive korrektioner, reparationer og forbedringer af Softwaren, når disse gøres tilgængelige ("vedligeholdelsestjenester") fra Licensgivers side i overensstemmelse med Licensgivers daværende vilkår for vedligeholdelse for det vedligeholdelses-niveau, De har købt dem til.

Vedligeholdelsestjenester vil ikke inkludere nogen nye versioner af Softwaren, som Licensgiver lader være et produkt i sig selv, eller for hvilket Licensgiver opkræver sine kunder ekstra eller separat.

8. Opgraderinger og abonnement. Hvis De har købt en licens til Softwaren, som er identificeret som en "opgradering" eller et "abonnement", skal De være i besiddelse af en gyldig licens til den Software, som "opgraderingen" eller "abonnementet" supplerer.

9. Ophør. Deres licens kan ophæves af Licensgiver, hvis (a) De ikke gennemfører en betaling og/eller (b) de tilsidesætter vilkårene i nærværende Aftale, inden for ti (10) dage efter modtagelse af skriftlig meddelelse om et sådant svigt. Ved ophævelse af Aftalen, skal De øjeblikkeligt ophøre med at gøre brug af Softwaren, destruere alle kopier af Softwaren (inklusive kopier i lagermedier) og bevise en sådan destruktion over for Licensgiver. Dette påbud omfatter alle kopier i enhver for, hele eller delvise. På den virksomme dato for ophør af Aftalen, frasiger De dem alle rettigheder garanteret ved denne Aftale.

10. Forholdet mellem parterne. De og Licensgiver er uafhængige parter. Intet i denne Aftale skal udlægges som konstituerende Dem til ansat, agent eller juridisk repræsentant for Licensgiver.

11. Ingen tredjepart begunstiges. Ingen tredjepart begunstiges i denne Aftale.

12. Gældende lovgivning. Denne Aftale er underlagt lovgivningen i Nevada, USA, for at undgå konflikter i lovspørgsmål.

13. Vilkår for betaling og forsendelse. Alle beløb er i US Dollars.

14. Skatter og afgifter. Alle beløb er uden skatter og afgifter. Hvis det er påkrævet Licensgiver at betale nogen form for skatter og afgifter i forbindelse med Deres ordre, andet end skatter og afgifter baseret på Licensgivers indkomst, vil disse skatter og afgifter blive faktureret til Dem.

15. Hele aftalen. Nærværende Aftale udgør hele aftalen og accept af vilkår, betingelser og repræsentationer mellem Dem og Licensgiver i forbindelse med Softwaren og må kun modificeres ved skriftlig kommunikation fra begge parter. Ingen vilkår eller betingelser indeholdt i din købsordre gør sig gældende, hvis ikke dette er udtrykkeligt accepteret af Licensgiver i skriftlig form. Såfremt en parts rettigheder ikke imødekommes, skal dette ikke føre til afkald på nogen andre rettigheder.

Såfremt en bestemmelse i Aftalen anses for at være ugyldig, skal den udøves til det tilladelige, og de øvrige bestemmelser skal fortsat være fuldt gyldige. Aftalen er skrevet på det engelske sprog, og De frasiger dem hermed enhver rettighed, de måtte have under Deres lands lovgivning eller provins ved at have Aftalen skrevet på ethvert andet sprog.

(English)

This End-User License Agreement ("Agreement") is a legal contract between you (either (a) an individual user or (b) a business organization ("you") and Licensor (as designated below) for the FileViewPro software, including any associated media, printed materials and electronic documentation (the "Software").

By clicking on the "I ACCEPT" button, by opening the package that contains the Software, or by copying, downloading, accessing or otherwise using the Software, you agree to be bound by the terms of this Agreement and you represent that you are authorized to enter into this Agreement on behalf of your corporate entity (if applicable). If you do not wish to be bound by the terms of this Agreement, click the "I DO NOT ACCEPT" button, and do not install, access or use the Software. As used herein, "Licensor" means Solvusoft Corporation, a Nevada Corporation.

EVALUATION SOFTWARE

If you have downloaded the Software for purposes of evaluation, regardless of how labeled, the use of the Software is limited to a specified period of time and all use will be governed by the terms set forth below.

By clicking on the "I ACCEPT" button, by opening the package that contains the Software, or by copying, downloading, accessing or otherwise using the Software, you agree to be bound by the terms of this Agreement and you represent that you are authorized to enter into this Agreement on behalf of your corporate entity (if applicable). If you do not wish to be bound by the terms of this Agreement, click the "I DO NOT ACCEPT" button, and do not install, access or use the Software. As used herein, "Licensor" means Solvusoft Corporation, a Nevada Corporation.

1. Grant of License. Licensor grants you a limited, personal, internal use, non-exclusive, non-transferable license to use the Software solely to evaluate its suitability for your internal requirements during the Evaluation Period. Without limiting the foregoing, you may not use the Software during the Evaluation Period to create publicly distributed computer software or for any other commercial purpose. This license may be terminated by Licensor at any time upon notice to you and will automatically terminate, without notice, upon the first to occur of the following: (a) the completion of your evaluation of the Software or (b) the expiration of the Evaluation Period.

2. Limited Use Software. Portions of the full-use version of the Software may be withheld or unusable and use of the Software may require accessing portions of the Software remotely through the Internet. Full use of the Software may be restricted by technological protections.

3. Disclaimer of Warranty. THE SOFTWARE IS PROVIDED ONLY FOR EVALUATION PURPOSES ON AN "AS IS" BASIS. LICENSOR EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT.

4. Limitation of Liability. IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING LOST PROFITS OR DATA, OR OTHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE OR ANY DATA SUPPLIED THEREWITH, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, OR FOR ANY CLAIM BY ANY OTHER PARTY. In no case will Licensor's liability for damages hereunder exceed fifty dollars (US $50).

SOFTWARE LICENSE

1. Grant of License. Upon your payment of the fees shown on the invoice and acceptance of this Agreement, Licensor grants you a limited, personal, non-exclusive license to install and use the Software on the terms and conditions set forth herein.

You may install and use the Software on one (1) computer for your internal purposes only for a period of one year. If you have purchased more licenses based on the payment schedule set by Solvusoft Corporation you may use the software on different computers based on the number of licenses purchased. This year period begins with the date of purchase of the software. You may also make one back up and/or archival copy of the Software.

2. Restrictions on Use of Software. You may not (a) make the Software available for use by others in any service bureau or similar arrangement; (b) distribute, sublicense, transfer, or lend the Software to any third party; or (c) disassemble or reverse engineer the Software. You may copy the Software solely for backup/archival purposes, provided that you include all copyright and similar rights notices. Licensor (or its licensor) retains all right, title, and interest in the Software (and in all copies). Unauthorized copying and modification of the Software is not permitted.

3. Limited Warranty and Disclaimer of Warranty. Licensor warrants that: it has the right and authority to grant the rights described in this Agreement, and; THE WARRANTIES ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. LICENSOR EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Licensor does not warrant that the Software will (a) achieve specific results, (b) operate without interruption, or (c) be error free.

4. Ownership. This Agreement does not convey to you any rights of ownership in the Software. All right, title, and interest in the Software and in any ideas, know-how, and programs which are developed by Licensor in the course of providing any technical services, including any enhancements or modifications made to the Software, shall at all times remain the property of Licensor or its licensor. You acknowledge and agree that the Software is licensed, not sold. You will not remove, modify or alter any of Licensor's copyright, trademark or proprietary rights notices from any part of the Software, including but not limited to any such notices contained in the physical and/or electronic media or documentation, in the Setup Wizard dialogue or 'about' boxes, in any of the runtime resources and/or in any web-presence or web-enabled notices, code or other embodiments originally contained in or otherwise created by the Software, or in any archival or back-up copies, if applicable.

5. Transfer of Software. You may not, by operation of law or otherwise, transfer any license rights or other interests in the Software. You may not transfer any license rights or other interests in any other Software, unless (a) you permanently and wholly transfer all your rights under this Agreement; (b) you retain no copies (whole or partial); (c) you permanently and wholly transfer all of the Software (including component parts, media, printed materials, upgrades, prior versions, and authenticity certificates); and (d) the transferee agrees to abide by all the terms of this Agreement.

6. Limitation of Remedy and Liability. During the Warranty Period, in the event of any breach of the warranty outlined in Section 8b above, Licensor's ( and its suppliers), entire liability and your exclusive remedy will be, at Licensor's option, to either, repair or replace the defective Software.

NEITHER LICENSOR NOR ITS LICENSOR, IF ANY, SHALL BE LIABLE FOR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR DAMAGE TO SYSTEMS OR DATA, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. LICENSOR'S LIABILITY FOR DAMAGES HEREUNDER SHALL IN NO EVENT EXCEED THE AMOUNT OF LICENSE FEES THAT YOU HAVE PAID.

7. Maintenance Services. If ordered by you and upon payment of the applicable fee, you are entitled to receive technical support services, including corrections, fixes and enhancements to the Software as such are made generally available (the "maintenance services") from Licensor in accordance with Licensor's then-current maintenance terms for the applicable maintenance level purchased by you.

Maintenance services will not include any releases of the Software which Licensor determines to be a separate product or for which Licensor charges its customers extra or separately.

8. Upgrades and Subscription. If you purchased a license for the Software which is identified as an "upgrade" or "subscription", you must have a valid license for the version of the Software which the "upgrade" or "subscription" supplements.

9. Termination. Your license may be terminated by Licensor if (a) you fail to make payment and/or (b) you fail to comply with the terms of this Agreement within ten (10) days after receipt of written notice of such failure. In the event of termination, you must cease using the Software, destroy all copies of the Software (including copies in storage media) and certify such destruction to Licensor. This requirement applies to all copies in any form, partial or complete. Upon the effective date of any termination, you relinquish all rights granted under this Agreement.

10. Relationship of Parties. You and Licensor are independent parties. Nothing in this Agreement shall be construed as making you an employee, agent or legal representative of Licensor.

11. No Third-Party Beneficiaries. There are no third-party beneficiaries of this Agreement.

12. Controlling Law. This Agreement will be governed by the laws of Nevada, USA, excluding conflicts of law.

13. Payment Terms/Shipments. All fees are in US Dollars.

14. Taxes. All fees do not include taxes. If Licensor is required to pay any sales, use, GST, VAT, or other taxes in connection with your order, other than taxes based on Licensor's income, such taxes will be billed to and paid by you.

15. Entire Agreement. This Agreement constitutes the complete and entire understanding and agreement of all terms, conditions and representations between you and Licensor with respect to the Software and may be modified only in writing by both parties. No term or condition contained in your purchase order will apply unless expressly accepted by Licensor in writing. Failure to prosecute a party's rights will not constitute a waiver of any other breach.

If any provision of this Agreement is found to be invalid, it will be enforced to the extent permissible and the remainder of this Agreement will remain in full effect. This Agreement has been written in the English language and you waive any rights you may have under the law of your country or province to have this Agreement written in any other language.