Ochrana osobních údajů

Solvusoft Corporation se zavazuje chránit bezpečnost osobních údajů, které můžete poskytnout při využívání našich online služeb. Tyto pravidla Ochrany osobních údajů vás seznámí s postupy zacházení s informacemi, které jsou odeslány do Solvusoft Corporation.


Sběr informací

Zakoupením, stáhnutím trialové nebo zkušební verze nebo registrováním softwaru FileViewPro může dojít k poskytnutí vašich osobních údajů zahrnující jméno, adresu, e-mail atd., které slouží k zaznamenání obchodních a jiných transakcí na našich stránkách nebo v rámci softwaru FileViewpro. Při jednání se zprostředkovatelem plateb za naše služby se ujišťujeme, že postupujeme podle stejných bezpečnostních kritérií. Neuchováváme (vědomě) osobní informace o osobách mladších 18 let. Zákazníci mají prostřednictvím svého výslovného souhlasu na výběr, jestli chtějí dostávat informace o produktu (aktualizace, upozornění o virech, další nabídky). Plně respektujeme vaše soukromí a vážíme si vaší důvěry. Nikdy vaše osobní informace neprodáme, nepronajmeme nebo nepropůjčíme třetí straně, pokud to nebude vyžadováno zákonem. Z odběru informací prostřednictvím e-mailu se můžete kdykoliv odhlásit pomocí odkazu v e-mailu nebo na našich stránkách www.FileViewPro.com. Poskytnutím požadovaných informací souhlasíte s jejich použitím v databázi Solvusoft Corporation k účelům, které jsou zde vypsány.

Jakákoliv informace, kterou pošlete do místnosti chatu, veřejné diskuze nebo fóra je přístupná všem uživatelům dané stránky. Solvusoft Corporation nemůže tímto způsobem kontrolovat a není zodpovědný za využití, prozrazení a zneužití takto poskytnutých informací třetí stranou.

Používání webových stránek

Navštívením stránek můžeme automaticky sbírat informace o vaší návštěvě a IP adrese. Tyto informace nám pomáhají vyhodnotit, jakým způsobem se návštěvníci na našich stránkách pohybují, včetně četnosti či délky jejich návštěv, atd.

Jak je nakládáno s posbíranými informacemi

Získané informace můžeme použít následujícími způsoby:

Informace, které vás mohou identifikovat, můžeme za zvláštních okolností použít pro prosazení našich smluvních podmínek nebo podmínek používání (například pro ochranu práv našeho duševního vlastnictví) a k dodržování EULA v rámci softwaru FileViewpro z vaší strany. Stejně tak můžeme použít vaše osobní informace v případě, že v nejlepším svědomí věříme, že jsou vymahatelné zákonem.

Cookies

Za cookies považujeme jakékoliv řetězce dat a informací, které se automaticky uloží do vašeho počítače při přístupu k našim službám. Solvusoft Corporation používá cookies, aby přiřadila dočasná identifikační čísla ke strojům, které mají přístup k našim službám. Tyto informace umožňují rychleji doručit služby našim zákazníkům nebo spřáteleným a/nebo jiným obchodním partnerům, včas zamezit útokům na naše systémy, detekovat a zabránit podvodné transakce a pomáhat s dokládáním řádně uskutečněných prodejů našim partnerům. Všechny cookies FileViewPro.com a Solvusoft Corporation mají 1) omezenou platnost, 2) méně než 5KB, 3) jsou k dispozici jen pro FileViewPro.com nebo Solvusoft Corporation a 4) jsou zbaveny jakýchkoliv informací, podle kterých můžete být identifikováni. Cookies, které získáváme, jsou zpracovávány pro doložení řádně uskutečněných prodejů a přidružených aktivit našim obchodním partnerům, které nám tyto služby poskytují.

Odkazy

Odkazy na našich stránkách můžeme poskytnout třetím stranám, které mohou být pod správou partnerů stejné značky nebo nepříbuzným společnostem, o kterých si myslíme, že by vás mohli zaujmout. Takové stránky nepodléhají těmto pravidlům Ochrany osobních údajů a Solvusoft Corporation nemá povědomí o jejich způsobu nakládání s vašimi osobními údaji. Doporučujeme při první návštěvě takových stránek nejdříve přečíst znění jejich pravidel Ochrany osobních údajů.

Bezpečnost

Informace, které by vás mohly identifikovat jsou uloženy na serverech s omezeným přístupem. Pracujeme s takovým zabezpečením, aby bezpečnost serveru a vašich osobních informací nebyla narušena. Tyto informace shromažďujeme jen po nezbytně dlouhou dobu, abychom mohli dokončit váš nákup, poskytnout zákaznickou péči nebo abyste s námi mohli spravovat váš účet.

Změny v pravidlech

Pravidla Ochrany osobních údajů můžeme kdykoliv bez předchozího upozornění změnit, abychom vám přiblížili naše postupy a poskytli větší ochranu vašich informací. Jakékoliv změny těchto pravidel zde budou vždy ihned uveřejněny, takže doporučujeme, abyste je kontrolovaly pravidelně.

Souhlas s podmínkami

Používáním služeb Solvusoft Corporation, navštívením stránek FileViewPro.com nebo zakoupením produktů Solvusoft Corporation souhlasíte s postupy, které se týkají sběru informací a jejich použití tak, jak je popsáno v těchto pravidlech.

Máte-li jakékoliv otázky týkající se pravidel o ochraně osobních dat, kontaktujte nás, prosím: na support@solvusoft.com.

FileViewPro je common-law značka Solvusoft Corporation.

(English)

Solvusoft Corporation is committed to protecting the privacy of personal information you may provide to us when using any of our online services. This Privacy Policy describes how we treat information we receive when you transmit data to Solvusoft Corporation.


Information Collection

When you purchase, download trial or evaluation versions, or register FileViewPro software, we may collect personal information including your name, address, email address, etc. for the purpose of recording the transaction when you engage in activities on our web site or within the FileViewPro software. When we use a payment processing merchant we ensure that the same strict privacy criteria are in place. We do not (knowingly) collect personal information from persons under the age of eighteen. We also give users the option of receiving useful product information (such as updates, pest alerts and associated product offerings), via opt-in permission based email. We fully ensure your privacy and value your trust. We will never sell, rent, lease, or give your information to a third party unless required to do so by law. You may opt out of receiving emails from us at any time by clicking the unsubscribe link in the email or by visiting our website at www.FileViewPro.com. By choosing to enter and submit the requested information when prompted, you are consenting to Solvusoft Corporation's collection, use, and disclosure of such information for the purposes as outlined herein.

Any information that you post to a chat room, public bulletin or forum is available to all users of that site. Solvusoft Corporation cannot control, nor is it responsible for the use, disclosure, or dissemination of such information by any third parties.

Web Site Usage

We may automatically collect IP addresses and Web site usage information when you access our online services. This information helps us evaluate how our visitors navigate our sites on an aggregate basis, including but not limited to the number and frequency of visitors, length of visits, etc.

How Information Is Used When Collected

We may use information collected in the following ways:

We may disclose and use personally identifiable information in special circumstances where it is necessary to enforce our service agreements or terms of use (for example protect our intellectual property rights), and your compliance with the applicable End User License Agreement(s) contained within the FileViewPro software. We may also disclose or use your personal information when we, in good faith, believe that the applicable law may require us to do so.

Cookies

We define a cookie as any string of data and information that is automatically stored on your computer upon access to our services. Solvusoft Corporation employs cookies to assign temporary identification numbers to machines that access our services. This information enables us to deliver faster service capabilities to our customers or to our affiliates and/or other sales partners, prevent denial of service attacks on our systems, detect and prevent fraudulent transactions, and assist with awarding proper sales credit to our partners. All FileViewPro.com or Solvusoft Corporation cookies are 1) of limited duration, 2) less than 5KB in length, 3) only visible to FileViewPro.com or Solvusoft Corporation, and 4) devoid of any personally identifiable information. Our Cookies are mainly maintained to track our affiliates and/or other sales partners to ensure proper payments for their sales and tracking activities relating to their affiliate relationship with us.

Links

We may offer links from our website to other third party websites which may be hosted by our co-branding partners or by unrelated companies which we think may be of interest to you. Such websites are not governed by this privacy policy and Solvusoft Corporation makes no representation as to their practices for dealing with your personal information. We recommend that you check the privacy policy of any website at the beginning of your visit.

Security

The personally identifiable information we collect about you is stored in limited access servers. We maintain such safeguards to protect security of servers and your personally identifiable information. We retain personally identifiable information only as long as necessary to complete a purchase, provide customer service, or maintain your account with us.

Policy Modifications

We may change this Privacy Policy at any time without notice to you in order to reflect our practices and provide greater protection for your information. Any changes to this Privacy Policy will be posted promptly here, so please check back periodically.

Acceptance of Terms

By using the Solvusoft Corporation services, accessing the FileViewPro.com web site, or purchasing Solvusoft Corporation products you are consenting to the practices relating to information collection and use that are described in this Privacy Policy.

If you have any questions regarding this privacy policy, please contact us at support@solvusoft.com.

FileViewPro is a common-law trademark of Solvusoft Corporation.


English - SMALL

ABOUT SSL CERTIFICATES
ENGLISH - Medium

ABOUT SSL CERTIFICATES
ENGLISH - LARGE

ABOUT SSL CERTIFICATES